Uchwała Sądu Najwyższego z 16 grudnia 2009 r.

     Sąd Najwyższy w dniu 16 grudnia 2009 r. podjął uchwałę, której nadał moc zasady prawnej (sygn. akt III CZP 80/09).

Sąd rozpoznając wniosek o wpis w księdze wieczystej związany jest stanem rzeczy istniejącym w chwili złożenia wniosku i kolejnością jego wpływu.”


Oznacza to, że umowa przeniesienia własności musi być podpisana w tym roku i to w dniu umożliwiającym notariuszowi złożenie wniosku o wpis do księgi wieczystej przed 1 stycznia 2010 r. Nie należy jednak rezygnować, ze złożenia wniosku o przeniesienie własności lokalu, ponieważ prace w Sejmie nad nowelizacją przepisów art. 12 i art. 17 14 dobiegają końca i należy się spodziewać, że złożone teraz wnioski będą miały zastosowanie.

oprac. T. Wójcik