Dziennik Ustaw Nr 202 Poz. 1550
Ustawa
z dnia 24 września 2009 r.
o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

Art. 1.


W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2003 r. Nr 119,poz. 1116, z późn. zm.1)) w art. 4:
      1) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
          „7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiazana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1—2 i 4, co najmniej na 3 miesiące naprzód na koniec miesiaca kalendarzowego. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.”;
      2) po ust. 7 dodaje się ust. 71 w brzmieniu:
          „71. W przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od spółdzielni, w szczególności energii, gazu, wody oraz odbioru ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych, spółdzielnia jest obowiazana zawiadomić osoby, o których mowa w ust. 1—2 i 4, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzajacego ten termin. Przepis ust. 7 zdanie drugie stosuje się.”.

Art. 2.


Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.