Scenariusz ustanowienia małej spółdzielni mieszkaniowej przez oddzielenie np. jednego budynku od spółdzielni molocha.

      Aby z budynku, który należy do dużej spółdzielni mieszkaniowej utworzyć nową spółdzielnię, należy poczynić następujące kroki.


    1.  Procedura musi być zgodna z procedurą jaka obowiązuje przy zakładaniu nowej spółdzielni. Dlatego konieczne jest zebranie co najmniej trzech osób - członków spółdzielni mieszkających w tym budynku, które utworzą komitet organizacyjny. Niepotrzebna jest w tym celu niczyja zgoda, ani konsultacje. Nie trzeba zawiadamiać o tym zarządu spółdzielni, ani żadnego innego oficjalnego organu spółdzielni.


     2. Komitet organizacyjny robi rozpoznanie czy w danym budynku zamieszkuje dostateczna liczba członków spółdzielni, by założyć nową spółdzielnię. Nie może być to liczba mniejsza niż 10. Jeśli w danym budynku mieszka mniej niż 10 członków spółdzielni należy rozpoznać, który z najbliższych budynków tej spółdzielni nadawałby się do takiego wyłączenia. Należy mieć na uwadze by wielkość planowanej spółdzielni nie przekraczała 200. Do granicy tej należy podchodzić jednak praktycznie, a nie doktrynalnie. Przy ustalaniu liczby członków spółdzielni należy pamiętać, że w jednym mieszkaniu może mieszkać więcej niż 1 członek spółdzielni np. oboje małżonkowie.


    3. Komitet organizacyjny przeprowadza akcję informacyjną wśród mieszkańców bloku wskazując na niewątpliwą opłacalność wydzielenia się jako nowej małej spółdzielni. Nie powinno to sprawić większych kłopotów, bowiem analiza comiesięcznych opłat dostarczy wielu argumentów. Utrzymanie spółdzielni - molocha musi więcej kosztować.


      4. Komitet organizacyjny zwołuje zebranie członków spółdzielni danego bloku z zamiarem podjęcia uchwały o ich wydzieleniu się jako nowej spółdzielni. Należy zadbać, by zawiadomienie o zebraniu dotarło do wszystkich zainteresowanych na 7 dni przed zebraniem. Przypominam, że do tego nie jest potrzebna zgoda, ani powiadamianie jakiegokolwiek organu spółdzielni.


       5. Komitet organizacyjny w czasie zebrania sporządza listę obecności, zapewnia protokołowanie zebrania oraz przedstawia projekt uchwały o podziale spółdzielni. Następnie poddaje go pod głosowanie.  Wzorcowy tekst uchwały o podziale spółdzielni.  Jeśli ktoś z ważnych przyczyn nie może uczestniczyć w zebraniu w wyznaczonym przez Komitet organizacyjny terminie, może wyrazić swoje poparcie dla uchwały przez złożenie podpisu na karcie zawierającej treść tej uchwały poza zebraniem. Najlepiej przed, tak by można było zebranych poinformować o tym fakcie.


        6.  Tekst uchwały z podpisami należy sporządzić w 2 egzemplarzach.


      7.  Jeśli za wspomnianą uchwałą opowie się ponad połowa członków spółdzielni mieszkających w tym bloku (np. na 101 za 51), oznacza to, że procedura podziału spółdzielni praktycznie została wszczęta. Upoważnione w uchwale osoby (najlepiej gdyby były to osoby, które utworzyły pierwszy komitet organizacyjny) przesyłają do zarządu spółdzielni  wniosek.  o zwołanie walnego zebrania członków wraz z uchwałą, które formalnie ma podjąć uchwałę o podziale spółdzielni.


       8.  Zarząd spółdzielni oraz walne mają trzy miesiące, od daty złożenia wniosku, na podjęcie uchwały o podziale spółdzielni zgodnie z wnioskiem. Jeśli to się nie zdarzy lub walne odmówi podziału, wnioskodawcy składają   wniosek do sądu , by on podjął taką decyzję za organ spółdzielni.


       9. Proszę pamiętać, że podane tutaj wzory wniosków są tylko przykładami i można je zmieniać zgodnie z potrzebą. Na każdym etapie podziału spółdzielni w razie potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, wyjaśnień bądź zwykłego wsparcia, proszę się nie wahać i kontaktować się z nami na adres   tomasz.wojcik.sol@wp.pl.

oprac. T. Wójcik