Jakie kroki należy podjąć, żeby stać się
właścicielem mieszkania zakładowego lub byłego mieszkania zakładowego?

 

    W dniu 7 lipca 2005 r. została uchwalona nowelizacja ustaw dotycząca mieszkań zakładowych 

Najemców mieszkań zakładowych można podzielić na trzy grupy. Do pierwszej należą ci, którzy aktualnie wynajmują mieszkania zakładowe, (art. 1). Do drugiej należą ci, którzy wynajmują nadal mieszkania zakładowe, ale ich zakład zmienił właściciela w okresie od 8 lutego 2001 r. do 19 września 2005 r., w ten sposób, że Skarb Państwa przestał być podmiotem dominującym w spółce prawa handlowego, (art. 5), a nie zaproponowano im prawa pierwokupu mieszkania. Natomiast do grupy trzeciej należą najemcy, których mieszkania zakład-właściciel sprzedał osobom trzecim nie dając możności skorzystania z przysługującego im prawa pierwokupu, (art. 4).
  Do każdego z tych przypadków stosuje się odmienną nieco procedurę.

 

Aktualne mieszkania zakładowe

Jeśli chodzi o aktualne mieszkania zakładowe należące do Lasów Państwowych, PKP, PKP S.A., przedsiębiorstw państwowych, spółek handlowych z udziałem Skarbu Państwa jako podmiotu dominującego, państwowych osób prawnych oraz Skarbu Państwa – kolejne kroki zmierzające do uzyskania przez najemcę prawa własności mieszkania są w kazdym z tych przypadków takie same. Inicjatywa przekształcenia właściwego może pochodzić ze strony zbywcy (właściciela) lub ze strony najemcy (uprawnionego lokatora).

           O ile stroną inicjującą przekształcenie jest zbywca mieszkania (właściciel), to zgodnie z przepisami ustawy, winne być wykonane następujące kroki:

1)    Powiadomienie pisemne przez zbywcę najemcy o zamiarze zbycia mieszkania w celu dania mu pierwszeństwa nabycia prawa własności.

2)    Obowiązek pisemnej odpowiedzi na ofertę nabycia mieszkania przez najemcę.

3)    Ustalenie przez zbywcę ceny oraz warunków płatności nabycia prawa odrębnej własności mieszkania wraz z prawem współwłasności nieruchomości gruntowej (lub udziałem w użytkowaniu wieczystym tej nieruchomości) uwzględniającej warunki preferencyjne przysługujące najemcy.(art.1) 

4)    Podpisanie umowy cywilno-prawnej w postaci aktu notarialnego kupna – sprzedaży mieszkania wraz z nieruchomością gruntową związaną z budynkiem, w którym ustanowione jest prawo odrębnej własności mieszkania.

5)    Wpisanie treści aktu notarialnego do księgi wieczystej.

 

Z pismem zgłaszającym zamiar nabycia mieszkania może wystąpić do właściciela jego aktualny najemca. W przypadku wyrażenia na to zgody, kolejne kroki są następujące:

ustalenie przez zbywcę ceny nabycia nieruchomości,

podpisanie aktu notarialnego oraz

wpis jego treści do księgi wieczystej.

 

 

Mieszkania zakładowe, gdzie wobec najemców naruszono przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych 

 

     W przypadku mieszkań zakładowych, gdzie naruszono przepisy ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. należy wykonać następujące kroki:

1)    Złożyć zapytanie do sądu rejonowego właściwego miejscowo co do zarejestrowania spółki handlowej, która jest aktualnie właścicielem mieszkania z zapytaniem: czy Skarb Państwa kiedykolwiek w okresie od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 15.12.2000 r. tj. od 8 lutego 2001 r., do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. był podmiotem dominującym w tej spółce w sensie przepisów ustawy o obrocie papierami wartościowymi? 
Należy też w tej sprawie złożyć  wniosek (2 egzemplarze  dla sądu oraz 1 dla siebie) do sądu według załączonego wzoru  (wzór wniosku) .

2)    Po uzyskaniu pisemnej odpowiedzi sądu potwierdzającej, iż Skarb Państwa był podmiotem dominującym, wystąpić z żądaniem do właściciela mieszkania, czyli spółki handlowej (wzór wniosku)  z żądaniem nabycia prawa własności mieszkania na warunkach preferencyjnych, o których w art. 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań zakładowych. 

3)    Podpisanie umowy cywilno-prawnej w postaci aktu notarialnego umowy kupna – sprzedaży nieruchomości.

4)    Wpis do księgi wieczystej treści aktu notarialnego.

 

 

Mieszkania zakładowe sprzedane wraz z najemcami

 

Kolejność kroków, które należy wykonać, w przypadku sprzedanych wraz z najemcami mieszkań zakładowych, żeby uzyskać prawo własności mieszkania, jest następująca:

1)    Osoba uprawniona składa wniosek (2 egzemplarze  dla sądu oraz 1 dla siebie) do właściwego miejscowo ze względu na miejsce zamieszkania czy siedzibę właściciela mieszkania, sądu o ustalenie:

 Czy w procesach przekształceniowych wobec najemcy naruszono prawo pierwokupu tego mieszkania, a w szczególności prawo pierwszeństwa oraz interes prawny najemcy?  (wzór wniosku) .

2)    W przypadku stwierdzenia, przez sąd prawomocnym orzeczeniem, naruszenia wobec najemcy prawa pierwokupu lub interesu prawnego, najemca składa wniosek do właściciela mieszkania o nabycie prawa własności mieszkania wraz ze współwłasnością nieruchomości gruntowej (lub udziałem w użytkowaniu wieczystym) związanej z budynkiem na warunkach określonych w ustawie z dnia 15.12.2000 r. (wzór wniosku) .

3)    Sporządzenie i podpisanie umowy cywilno-prawnej w postaci aktu notarialnego sprzedaży – kupna mieszkania wraz z nieruchomością gruntową za cenę i na warunkach ustalonych uprzednio przez sąd – zgodnie z przepisami ustawy.

4)    Wpis do księgi wieczystej treści aktu notarialnego sprzedaży – kupna nieruchomości.

oprac. T. Wójcik