Senat wniósł do Sejmu

 projekt ustawy zmieniającej ustawę o mieszkaniach zakładowych, korzystnie dla mieszkańców

     27 kwietnia 2006 r. 

Z inicjatywy Senatora Adama Bieli Senat RP wniósł do Sejmu projekt ustawy zmieniającej dotychczasowe przepisy na korzyść mieszkańców. Okazało się, ťe obowiązujące przepisy są niejednakowo interpretowane przez sądy i w przypadkach, które wydawałyby się oczywiste, najemcy mieszkań zakładowych napotkali na przeszkody, których nie są w stanie pokonać. Aby przepisy ustawy były jednoznaczne i zgodne z pierwotną intencją ustawodawcy Senat przedstawił Sejmowi ten projekt projekt 

oprac. T. Wójcik 12.05.2006 r.


Co odpowiedzieć na pismo procesowe

 kwestionujące prawo pierwokupu najemcy mieszkania zakladowego?

     28 lutego 2006 r. 

Po złoťeniu wniosku o przywrócenie prawa pierwokupu byłego mieszkania zakładowego, wnioskodawcy zwykle otrzymują odpowiedź pozwanego (pismo procesowe), w którym wnosi on o oddalenie wniosku i podaje do tego obszerne uzasadnienie. Wielu wnioskodawców, którzy złoťyli w sądach swoje wnioski o przywrócenie im prawa pierwokupu najmowanych przez nich byłych mieszkań zakładowych nie wie jak na nie zareagować, czy wogóle odpowiadać. Jeśli odpowiadać, to co zawrzeć w odpowiedzi.

Otóť w Kancelarii Sejmu są opinie prawne  wybitnych ekspertów, na podstawie których między innymi zostały przyjęte ustawy dotyczące byłych mieszkań zakładowych.

Naleťy zatem odpowiedzieć na to pismo, jeszcze raz powtórzyć swoje ťądania i zacytować w piśmie treść tych opinii w całości. Poniewať, kaťdy przypadek jest odrębny trudno jest proponować odpowiedź wzorcową. Chętnie pomogę przy redagowaniu takiego pisma, ale muszę otrzymać wpierw pismo procesowe pozwanego i projekt odpowiedzi przygotowany przez wnioskodawcę.  

oprac. T. Wójcik 28.02.2006 r.


Czy sąd w Tarnowskich Górach ma rację?

     2 lutego 2006 r. 

Sąd w Tarnowskich Górach oddalił wniosek lokatora o przywrócenie mu prawa pierwokupu oraz zasądził by wnioskodawca zwrócił koszty procesu. Czytając uzasadnienie orzeczenia dochodzimy do wniosku, ťe sąd popełnił kardynalny błąd w interpretacji zapisów ustawy. Dlatego Senator Adam Biela wystosował do Ministra Sprawiedliwości w dniu 1 lutego 2006  nowe oświadczenie . W tej sprawie odbędzie się teť w pierwszej dekadzie lutego spotkanie wysokiego szczebla w Ministerstwie Sprawiedliwości. Prosimy śledzić wydarzenia. Prosimy teť o dalsze informacje dotyczące postępowania sądów, ale dobrze opisane i udokumentowane. 

oprac. T. Wójcik 2.02.2006 r.


Co zrobić, gdy sądy zwracają wnioski lub ťądają uzupełnień?

            Poniewať sądy, do których zostały złoťone wnioski o orzeczenie prawa pierwokupu przez lokatorów byłych mieszkań zakładowych, ťądają nieraz wielokrotnie, uzupełniania tych wniosków oraz wnoszenia opłat sądowych, Senator Adam Biela złoťył w Senacie  oświadczenie  .

            Minister Sprawiedliwości wystosował w odpowiedzi na to oświadczenie stosowne  wyjaśnienie  .  Jeśli sądy nadal będą przysyłały tego rodzaju ťądania naleťy wysłać jako wyjaśnienie oświadczenie Senatora i odpowiedź Ministra. Jest zatem zupełnie jasne, ťe sądy nie mogą pobierać tego rodzaju opłat.

                    Zainteresowanych odsyłam do źródła tj. strony internetowej Senatu  www.senat.gov.pl. Naleťy następnie wejść w okno Senatorowie, następnie Oświadczenia senatorów oraz Adam Biela

oprac. T. Wójcik 4.01.2006 r.