Dz.U., 2005, nr. 157 poz. 1315 
								 Data wejścia w życie: 19.09.2005 r.
								 Data wyekspirowania ustawy: 19.09.2008 r.       

                    
                  U S T A W A
               z dnia 7 lipca 2005 r.
                    
  o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości[1]
                    
                    
                   Art. 1.
W ustawie z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2005 r. Nr 45, poz. 435)
w art. 40a:
1) ust. 4 i 5 otrzymują brzmienie:
  "4. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych mający co najmniej
   trzyletni okres zatrudnienia w Lasach Państwowych, z wyjątkiem osób, z
   którymi stosunek pracy rozwiązany został bez wypowiedzenia z winy
   pracownika, posiadają pierwszeństwo nabycia lokali, których są najemcami i
   w których mieszkają. Cena sprzedaży lokalu podlega łącznemu obniżeniu o 6%
   za każdy rok zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych
   i o 3% za każdy rok najmu tego lokalu, nie więcej jednak niż o 95%, a
   spłata należności może zostać rozłożona najwyżej na 60 rat miesięcznych,
   przy oprocentowaniu nieprzekraczającym w stosunku rocznym stopy
   referencyjnej, określającej minimalne oprocentowanie podstawowych operacji
   otwartego rynku prowadzonych przez Narodowy Bank Polski, powiększonej o 2
   punkty procentowe. Jeżeli osobą uprawnioną jest emeryt lub rencista, cena
   nabycia lokalu ustalona jest na 5% jego wartości.
  5. Przepisy ust. 4 stosuje się również do osób bliskich, pozostałych po
   pracownikach i byłych pracownikach, które w dniu ich śmierci zamieszkiwały
   razem z nimi. Przez osoby bliskie rozumie się małżonków oraz wstępnych i
   zstępnych, a także osoby przysposobione. W razie zbiegu uprawnień do
   obniżenia należności osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, okresy
   zatrudnienia tych osób mogą być sumowane, przy czym łączna obniżka nie
   może przekraczać 95% ceny sprzedaży lokalu. Uprawnienie to przysługuje
   tylko przy nabyciu jednego lokalu.";
2) po ust. 5 dodaje się ust. 5a-5c w brzmieniu:
 "5a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 5, przysługuje osobom bliskim również
   w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w zamian za
   lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika
   Lasów Państwowych. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie bliskiej
   i tylko przy nabyciu jednego lokalu.
 5b. Organ, który udzielił bonifikaty, może żądać zwrotu kwoty równej
   udzielonej bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli nabywca lokalu przed
   upływem 5 lat od dnia jego nabycia zbył ten lokal lub wykorzystał na inne
   cele niż mieszkalne. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej.
 5c. Waloryzacji, o której mowa w ust. 5b, dokonuje się według zasad
   określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami.";
3) ust. 6-9 otrzymują brzmienie:
  "6. Przepisy ust. 4-5b stosuje się odpowiednio do osób, które są lub były
  zatrudnione w szkołach leśnych, zakładowych przychodniach i poradniach
   lekarskich oraz innych jednostkach organizacyjnych leśnictwa.
  7. Najemcy lokali nieposiadający uprawnień, o których mowa w ust. 4, 5 i 6,
   mogą nabywać przeznaczone do sprzedaży lokale, które zajmują na podstawie
   umowy najmu, zawartej na czas nieoznaczony, co najmniej od trzech lat, za
   cenę obniżoną za każdy rok najmu o 3%, nie więcej jednak niż o 45%.
  8. Wykazy lokali oraz gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie
   przeznaczonych do sprzedaży sporządzają dyrektorzy regionalnych dyrekcji
   Lasów Państwowych. Wykazy są przedmiotem opinii związków zawodowych.
   Sprzedaż może być dokonana po zatwierdzeniu wykazu przez Dyrektora
   Generalnego i ogłoszeniu wykazu w Biuletynie Informacyjnym Lasów
   Państwowych oraz w prasie. O przeznaczeniu do sprzedaży lokali oraz o
   terminie do skorzystania z pierwszeństwa nabycia zawiadamia się najemców,
   o których mowa w ust. 4-5a, 6 i 7.
  9. Pracownicy i byli pracownicy Lasów Państwowych niebędący najemcami lokali
   przeznaczonych do sprzedaży, pozostających w zarządzie Lasów Państwowych,
   korzystają z pierwszeństwa nabycia lokali wolnych (pustostanów) lub
   gruntów z budynkami mieszkalnymi w budowie, na warunkach określonych w
   ust. 4.".
                    
                   Art. 2.
W ustawie z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i
prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje Państwowe" (Dz.U. Nr
84, poz. 948, z późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 42:
  a) w ust. 1:
   - pkt 3 otrzymuje brzmienie:
     "3) jeżeli są lub były pracownikami podmiotów utworzonych z zakładów
      lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z PKP w okresie od dnia 1
      lipca 1991 r.,",
   - po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:
     "3a) jeżeli są lub były pracownikami przedsiębiorstw państwowych lub
      jednostek organizacyjnych, które wykonywały lub nadal wykonują
      zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego,",
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   "1a. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobom bliskim
    również w stosunku do lokalu, którego prawo najmu osoby te uzyskały w
    zamian za lokal dotychczas zajmowany w dniu śmierci pracownika lub
    byłego pracownika PKP. Uprawnienie to przysługuje tylko jednej osobie
    bliskiej i tylko przy nabyciu jednego lokalu.",
  c) dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
   "4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo pierwszeństwa w
    nabyciu lokalu mieszkalnego w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997
    r. o gospodarce nieruchomościami na zasadach preferencyjnych, o których
    mowa w niniejszej ustawie.
   5. Mieszkania, których najemcami są osoby, o których mowa w ust. 1, mogą
    być zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach określonych
    w niniejszej ustawie.";
2) w art. 44 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
  "1) 6% za każdy rok pracy najemcy w PKP, PKP S.A., w podmiotach utworzonych
   z zakładów lub jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw
  państwowych lub jednostek organizacyjnych, które wykonywały lub nadal
   wykonują zadania na rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego,".
                    
                   Art. 3.
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań będących
własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych z udziałem
Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań będących
własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4, poz. 24 i Nr 102, poz. 1118
oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 2:
  a) w pkt 1a dodaje się lit. c w brzmieniu:
   "c) których pracownicy uzyskali prawo najmu mieszkania zakładowego lub
    decyzję administracyjną o przydziale mieszkania w budynkach mieszkalnych
    stanowiących własność zbywcy i nadal zamieszkują w nim jako najemcy,",
  b) pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) osobie uprawnionej - należy przez to rozumieć:
     a) najemcę, zajmującego mieszkanie na podstawie umowy najmu zawartej
      na czas nieoznaczony lub decyzji administracyjnej o przydziale; za
      osobę uprawnioną uznaje się także pracownika zbywcy albo poprzednika
      prawnego zbywcy, z którym przed dniem 12 listopada 1994 r. zawarto
      umowę najmu na czas oznaczony związaną ze stosunkiem pracy,
     b) stale zamieszkałych z najemcą w chwili jego śmierci, małżonka,
      zstępnego, wstępnego, rodzeństwo, osobę go przysposabiającą albo
      przez niego przysposobioną oraz osobę pozostającą we wspólnym
      gospodarstwie domowym,";
2) art. 3 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 3. 1. Mieszkania, których najemcami są osoby uprawnione, mogą być
       zbywane wyłącznie, pod rygorem nieważności, na zasadach
       określonych w niniejszej ustawie.
     2. Zbycie nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym na rzecz
      innych osób niż osoby uprawnione nie może nastąpić z pominięciem
      przysługującego tym osobom pierwszeństwa w nabyciu lokali
      mieszkalnych położonych w tym budynku.";
3) w art. 4:
   a) uchyla się ust. 2,
   b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
    "4. Prawo pierwszeństwa przysługuje również osobie bliskiej, która
     uzyskała prawo najmu w zamian za mieszkanie dotychczas zajmowane w
     dniu śmierci pracownika lub byłego pracownika zbywcy; uprawnienie to
     przysługuje tylko jednej osobie bliskiej i tylko przy nabyciu jednego
     mieszkania.";
4) w art. 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. O przeznaczeniu na sprzedaż mieszkań zbywca zawiadamia na piśmie osoby
    uprawnione, wyznaczając trzymiesięczny termin do złożenia pisemnego
    oświadczenia o zamiarze nabycia lokalu mieszkalnego, liczony od dnia
    doręczenia zawiadomienia osobie zainteresowanej.";
5) w art. 6:
  a) w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
   "1) 6% za każdy rok pracy osoby uprawnionej,",
  b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:
   "2. Do okresu pracy, od którego zależy pomniejszenie ceny sprzedaży,
    wlicza się również okres pracy w podmiotach utworzonych z zakładów i
    jednostek organizacyjnych wydzielonych z przedsiębiorstw po dniu 1
    sierpnia 1990 r. oraz okresy pracy w przedsiębiorstwie państwowym lub
    jednostce organizacyjnej, które wykonywały lub nadal wykonują zadania na
    rzecz zbywcy lub jego poprzednika prawnego.
   3. Na wniosek osoby, o której mowa w art. 2 pkt 2 lit. b, uwzględnia się,
    zamiast zaliczonego jej okresu pracy lub najmu, okres pracy lub najmu
    najemcy, jeżeli jest korzystniejszy.";
6) w art. 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeśli wniosek o nabycie nie
   zostanie złożony organowi reprezentującemu Skarb Państwa do dnia 31
   grudnia 2008 r.".
                    
                   Art. 4.
1. Jeżeli w procesach przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego,
 likwidacji, zbywania, komercjalizacji, prywatyzacji lub upadłości mieszkanie,
 w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy nowelizowanej w art. 3, przestało być
 mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej
 lub innej państwowej jednostki organizacyjnej albo spółki handlowej, w
 odniesieniu do której Skarb Państwa był podmiotem dominującym w rozumieniu
 przepisów o publicznym obrocie papierami wartościowymi, osobie fizycznej
 zajmującej to mieszkanie w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy na
 podstawie umowy najmu albo decyzji administracyjnej o jego przydziale
 przysługuje prawo pierwokupu tego mieszkania, z zastrzeżeniem art. 5.
2. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje, jeżeli w procesach
 przekształceniowych wymienionych w ust. 1:
  1) zostało naruszone prawo osoby określonej w ust. 1 do nabycia zajmowanego
   przez nią mieszkania, a w szczególności prawo pierwszeństwa, o którym mowa
   w art. 4 ustawy nowelizowanej w art. 3, lub
  2) naruszono interes prawny osoby fizycznej określonej w ust. 1.
3. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, jest niezależne od przysługujących
 na zasadach ogólnych roszczeń odszkodowawczych.
4. Naruszenie prawa lub interesu prawnego, o którym mowa w ust. 2, winno zostać
 stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu. Postępowanie w tej sprawie jest
 wolne od opłat sądowych.
5. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także osobie bliskiej,
 w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw
 lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z
 2005 r. Nr 31, poz. 266), w stosunku do osoby określonej w ust. 1, której
 przysługuje prawo wstąpienia w stosunek najmu mieszkania na podstawie
 odrębnych przepisów.
6. W przypadku wykonania prawa pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, zbycie
 mieszkania następuje na warunkach i po cenie, na jakich nieruchomości zostały
 nabyte przez zbywcę, powiększonej o wartość poczynionych przez niego nakładów
 koniecznych. Cena podlega waloryzacji według zasad określonych w przepisach o
 gospodarce nieruchomościami. Na wniosek nabywcy mieszkania cena może być
 rozłożona na raty płatne w okresie do 10 lat.
7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli w okresie 3 lat,
 licząc od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nie wniesiono pozwu o
 stwierdzenie naruszenia prawa lub interesu prawnego, o którym mowa w ust. 2.
8. W przypadku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania na rzecz osoby
 uprawnionej a wartością rynkową tego mieszkania, na wniosek zbywcy
 realizującego prawo pierwokupu, podmiot, który naruszył prawo pierwszeństwa w
 nabyciu mieszkania lub jego następca prawny wypłaci zbywcy odszkodowanie w
 wysokości odpowiadającej tej różnicy. W razie sporu co do wysokości
 odszkodowania sprawę rozstrzyga sąd, a zapłacie podlega część niesporna.
9. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności w nieruchomościach stanowiących
 własność osoby prawnej lub fizycznej, która nabyła nieruchomości wskazane w
 ust. 1, hipoteki obciążające te nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy
 wygasają.
10. W przypadku, o którym mowa w ust. 9, właściciel nieruchomości obciąży
 hipoteką inną nieruchomość stanowiącą jego własność, w celu zabezpieczenia
 wierzytelności poprzednio zabezpieczonej hipoteką, która wygasła.
11. Osoba uprawniona z tytułu pierwokupu nabywa mieszkanie, o którym mowa w ust.
 1, wolne od obciążeń hipotecznych.

                   Art. 5.
1. Na pisemny wniosek aktualnego najemcy mieszkania zakładowego bądź
 poprzednika prawnego, będącego osobą uprawnioną w rozumieniu art. 2 pkt 2
 ustawy wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w
 życie niniejszej ustawy, spółka handlowa, w odniesieniu do której Skarb
 Państwa nie jest podmiotem dominującym w rozumieniu przepisów o publicznym
 obrocie papierami wartościowymi, jest zobowiązana sprzedać tej osobie
 mieszkanie na zasadach preferencyjnych, o których mowa w art. 6 ustawy
 wymienionej w art. 3, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie
 niniejszej ustawy, w przypadku gdy kiedykolwiek w okresie od dnia 7 lutego
 2001 r. do dnia poprzedzającego wejście w życie niniejszej ustawy Skarb
 Państwa był w odniesieniu do tej spółki podmiotem dominującym.
2. Prawo żądania sprzedania mieszkania przez spółkę handlową, o której mowa w
 ust. 1, przysługuje osobom uprawnionym, którym nie zaproponowano pisemnie,
 zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania
 mieszkań będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek
 handlowych z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz
 niektórych mieszkań będących własnością Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 4,
 poz. 24 i Nr 102, poz. 1118 oraz z 2004 r. Nr 141, poz. 1492), prawa
 pierwszeństwa w nabyciu ich mieszkania na zasadach i w trybie określonym w
 tej ustawie w okresie, kiedy im to prawo przysługiwało, tj. zanim mieszkania
 te stały się własnością spółki handlowej w odniesieniu do której Skarb
 Państwa nie był już podmiotem dominującym.
3. W razie kwestionowania przez spółkę handlową prawa, o którym mowa w ust. 2,
 sprawę rozstrzyga sąd. Postępowanie w tej sprawie jest wolne od opłat
 sądowych.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, wygasa, jeżeli wniosek o nabycie
 mieszkania nie zostanie złożony w terminie 3 lat od dnia wejścia w życie
 niniejszej ustawy.
5. W przypadku różnicy pomiędzy ceną sprzedaży mieszkania na rzecz osoby
 uprawnionej a wartością rynkową tego mieszkania, na wniosek zbywcy
 realizującego wniosek o nabycie, podmiot, który naruszył prawo pierwszeństwa
 w nabyciu mieszkania, lub jego następca prawny wypłaci zbywcy odszkodowanie w
 wysokości odpowiadającej tej różnicy. W razie sporu co do wysokości
 odszkodowania sprawę rozstrzyga sąd, a zapłacie podlega część niesporna.
6. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych w
 nieruchomościach stanowiących własność osoby prawnej lub osoby fizycznej,
 która nabyła nieruchomość wskazaną w ust. 1 lub 5, hipoteki obciążające te
 nieruchomości w dniu wejścia w życie ustawy wygasają.
7. W przypadkach, o których mowa w ust. 6, właściciel zbywanej nieruchomości
 obciąży hipoteką inną nieruchomość, stanowiącą jego własność, w celu
 zabezpieczenia wierzytelności poprzednio zabezpieczonej hipoteką, która
 wygasła.
8. Osoba uprawniona, o której mowa w ust. 1, nabywa nieruchomości, o których
 mowa w ust. 1 lub 5, wolne od obciążeń hipotecznych.
                    
                   Art. 6.
Do spraw wszczętych i niezakończonych zawarciem umowy sprzedaży mieszkania przed
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
                    
                   Art. 7.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
_______________________________
[1] Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 28 września
 1991 r. o lasach, ustawę z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji,
 restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego "Polskie Koleje
 Państwowe", ustawę z dnia 15 grudnia 2000 r. o zasadach zbywania mieszkań
 będących własnością przedsiębiorstw państwowych, niektórych spółek handlowych
 z udziałem Skarbu Państwa, państwowych osób prawnych oraz niektórych mieszkań
 będących własnością Skarbu Państwa.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz.
 1086 i Nr 154, poz. 1802, z 2002 r. Nr 205, poz. 1730 i Nr 240, poz. 2055,
 z 2003 r. Nr 6, poz. 63, Nr 80, poz. 720 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr
 96, poz. 959 i Nr 120, poz. 1252.