Minister Sprawiedliwości przekazał informację w związku z oświadczeniem senatora Adama Bieli, złożonym na 2. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 2):

 

Warszawa, dnia 9 grudnia 2005 r.

 

Pan

Bogdan Borusewicz

Marszałek Senatu

Rzeczypospolitej Polskiej

 

Szanowny Panie Marszałku,

 

W związku z oświadczeniem Pana senatora Adama Bieli złożonym podczas posiedzenia Senatu RP w dniu 15 listopada 2005 r., a które dotyczyło pobierania przez Sąd Rejonowy w Tarnowskich Górach opłat wbrew treści art.4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz.U. Nr 157, poz. 1315), uprzejmie informuję, że w wyniku podjętych czynności nadzorczych ustaliłem, że do Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach wpłynęły od wejścia w życie niniejszej ustawy łącznie 83 pozwy w sprawach, o których mowa w art. 4 cyt. ustawy. W 76 sprawach sąd nie żądał opłat sądowych zgodnie z treścią art. 4 ust. 4 wymienionej wyżej ustawy. Żądanie takie natomiast zawarto w siedmiu sprawach.

 

W sprawie I C 570/05 wezwano powódkę do uiszczenia wpisu od pozwu w zakresie nie dotyczącym przedmiotowego powództwa, a jedynie w części dotyczącej zapłaty z tytułu waloryzacji kaucji mieszkaniowej.

 

W sprawach o sygnaturze I C 552/05, I C 621/05, I C 551/05, IC 682/05, wezwano powodów do uiszczenia wpisu, lecz zarządzeniem z 8 listopada 2005 r., 10 listopada 2005 r. i 15 listopada 2005 r. zarządzenie w tym przedmiocie z urzędu uchylono.

 

W sprawach o sygnaturze I C 530/05 i IC 660/05 mimo nieopłacenia pozwów nadano im dalszy bieg, wyznaczając termin rozpraw.

 

W istocie zatem, pomimo wezwań do uiszczenia wpisów od pozwu w przedmiotowych sprawach, nie została pobrana od żadnego z powodów opłata, a mylne wezwania zostały z urzędu uchylone. Tym samym powodowie nie zostali ostatecznie obciążeni jakimikolwiek opłatami sądowymi, co jest zgodne z obecną regulacją ustawową.

 

Wyrażam ubolewanie z powodu zaistnienia przypadków nakładania przez sądy obowiązków fiskalnych wbrew ustawowemu zwolnieniu wynikającemu z ustawy. W celu wyeliminowania popełnienia tego rodzaju uchybień przez inne sądy, poleciłem przesyłanie stosownego pisma do Prezesów Sądów Okręgowych w całej Polsce, informujące o nowych regulacjach w zakresie kosztów, wynikających z przedmiotowej ustawy. Wyrażam nadzieję, że podjęte kroki zapobiegną powstaniu podobnych uchybień w przyszłości.

 

Z poważaniem

 

z upoważnienia

 

MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

 

Krzysztof Józefowicz

 

PODSEKRETARZ STANU