WZÓR

wniosku o nabycie prawa odrębnej własności mieszkania do zarządu spółki handlowej, w której Skarb Państwa był podmiotem dominującym w okresie od 8 lutego 2001 r. do 19 września 2005 r.

 

 

..........................................................                                ........................................................

(nazwisko i imię , adres osoby uprawnionej                                                         miejscowość, dnia

 do nabywania prawa odrębnej własności

mieszkania                                          

 

 

Zarząd...........................................................

                                                                      .....................................................................

                                                                      nazwa i adres spółki będącej właścicielem mieszkania

                                                                                             

 

 

 

 

 

                                                          WNIOSEK

                                  o nabycie prawa odrębnej własności mieszkania

           

Na podstawie ustalenia Sądu, które przedkładam w załączeniu oraz w związku z art. 5 ustawy z
dnia 7 lipca 2005 o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r.,
Nr 157, poz.1315), żądam przeniesienia na mnie prawa odrębnej własności mieszkania znajdującego się
...........................................................przy ul.......................................................,
którego jestem najemcą.

 

 

                                                                                 ..........................................................

                                                                                      podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki

  1. kopia umowy najmu lub decyzji o przydziale mieszkania;
  2. stanowisko Sądu w sprawie prawa roszczenia o nabyciu mieszkania zakładowego