W Z Ó R

                                                          wniosku do sądu w sprawie

                                                         naruszenia prawa pierwokupu

 

                                                                                             .......................................................

                                                                                                      miejscowość, data

 

 

 

                                              Sąd Rejonowy w ....................................

                                              Wydział Spraw Cywilnych

                                              .................................................................

                                              .................................................................

 

                                                          Wnioskodawca:

                                                          .........................................................................

...........................................................................

                                                          Strona zainteresowana w sprawie

                                                          ...........................................................................

                                                                            aktualny właściciel mieszkania

 

                                                          W N I O S E K

           o stwierdzenie naruszenia prawa pierwokupu, interesu prawnego oraz ustalenia 

           warunków wykonania tego prawa dla osoby uprawnionej

 

           W oparciu o przepisy art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw
dotyczących nabywania własności nieruchomości (Dz. U. z 2005 r, Nr 157, poz. 1315) wnoszę o
stwierdzenie naruszenia wobec mnie jako najemcy byłego mieszkania zakładowego
znajdującego się w ............................... , przy ul. .......................................................
a należącego do ...............................................................................................................,
                                                  nazwa zakładu pracy, który był właścicielem mieszkania

 którego jestem najemcą od ................................................................................,

                              data umowy najmu lub decyzji o przydziale mieszkania

prawa pierwokupu tego mieszkania przed jego zbyciem na rzecz osób trzecich. Jednocześnie
wnoszę o ustalenie przez Sąd warunków wykonania przeze mnie tego prawa, zgodnie
z przepisami określonymi w art. 4 ust. 6. Obecnie właścicielem tego mieszkania jest
........................................................................................... .

                                         aktualny właściciel mieszkania

 

                                              UZASADNIENIE

           W dniu .......................... została zawarta umowa najmu (wydana decyzja o
przydziale mieszkania), przez co mieszkanie to stało się przedmiotem najmu, zaś ja stałem(am) się
najemcą mieszkania zakładowego, którego właścicielem był ....................................................

                                                                                                   nazwa zakładu pracy, który był

.................................................

właścicielem tego mieszkania.

 Aktualnie jego właścicielem jest ................................................................................................ .

                                                                        nazwa aktualnego właściciela mieszkania

    Mieszkanie to bez mojej wiedzy i bez dania mi prawa do jego  pierwokupu ani pierwszeństwa w nabyciu jego własności, zostało zbyte osobom trzecim.      W procesie przekształceń własnościowych, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, naruszono
ewidentnie mój interes prawny nie dając mi żadnej szansy na nabycie prawa własności mojego mieszkania jako wieloletniemu
najemcy i pracownikowi zakładu. Budynki zakładowe powstały ze środków zakładowego funduszu mieszkaniowego
oraz socjalnego, w którym był również i mój udział.

       Nie dając mi prawa pierwokupu naruszono przez to następujące zasady Konstytucji RP:

a)     zasadę godności człowieka;

b)     zasadę równości wszystkich obywateli wobec prawa;

c)     zasadę sprawiedliwości społecznej;

d)     zasadę dobra wyrównanego;

Ad. a) Wstęp do Konstytucji nakazuje wszystkim poszanowanie godności każdego człowieka. Dbałość ta została
rozwinięta w art. 30 Konstytucji. Została ona złamana przez poniżające traktowanie mnie oraz części najemców mieszkań zakładowych,
którym nie dano żadnej szansy na godne życie w mieszkaniu zakładowym, które zostało zbyte bez wiedzy i dania pierwszeństwa
w nabyciu go na własność. Tego rodzaju proces przekształceń stanowią jedną z najbardziej czarnych kart w polskiej prywatyzacji.

Ad. b) Zgodnie z art. 32 ust. 1 Konstytucji RP wszyscy są równi wobec prawa. Rozumienie tej zasady jest już bardzo utrwalone
w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego. Polega ona na tym, iż osoby znajdujące się w takiej samej lub podobnej sytuacji należy
traktować tak samo. Podobieństwo sytuacji polega na tym, iż zarówno ja jak i inni lokatorzy mieszkań zakładowych uzyskali
w nich najem na tych samych zasadach, tj. z kosztów zakładowego funduszu mieszkaniowego ( stanowił on część funduszu socjalnego),
który pomniejszał zysk przedsiębiorstw. Przyszli najemcy musieli także odpracować fizycznie po kilkaset godzin przy budowie mieszkań
i przed zasiedleniem mieszkania musieli opłacić kaucję obliczoną jako wielokrotność czynszu (należy dodać iż kaucja ta nie była waloryzowana).
Zatem nie ulega wątpliwości, iż część najemców, do których i ja należę, została potraktowana w sposób dyskryminujący: niektórym
najemcom mieszkań zakładowych dano prawo pierwokupu lub pierwszeństwo w nabyciu własności ich mieszkań zaś innym
( w tym i mnie) takiej możliwości nie dano.

Ad. c) Sytuację, w której się znajduję uważam za przykład naruszenia zasady sprawiedliwości społecznej wyrażonej w art. 2 Konstytucji.

Ad. d) Rzeczpospolita Polska jest określana w art. 1 Konstytucji jako „ dobro wspólne wszystkich obywateli”. Przekazywanie
mieszkań zakładowych, które zostały wybudowane przez obywateli z ich własnym wkładem, także finansowym, innym podmiotom,
bez dania możliwości nabycia tych lokali samym najemcom, jest wyrazem łamania zasady kształtowania państwa jako dobra wspólnego.

 

           Wobec powyższego wnoszę jak w osnowie wniosku

 

                                                                                 ..................................................................

                                                                                                 podpis wnioskodawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

- kopia umowy najmu lub decyzji o przydziale mieszkania