Wzór pisma

                                                          do właściciela mieszkania o wykonanie

                                                          prawa pierwokupu

 

................................................                                                                   ...................................

nazwisko, imię i adres osoby uprawnionej                                                                        miejscowość, data

do pierwokupu mieszkania na mocy

przepisów ustawy z dnia 7 lipca 2005 r.

tel. .............................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                             .........................................................................

                                                                                                             właściciel mieszkania

 

                                                                                                             ............................................................................

                                                                                                             adres

 

           Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005, Nr 157, poz. 1315 przedkładam w załączeniu prawomocne orzeczenie sądu, na podstawie którego domagam się nabycia prawa własności mojego mieszkania znajdującego się w ............................... przy ul................................................ , do którego najem został ustanowiony w .............roku, na warunkach i po cenie określonej przez Sąd.

 

 

                                                                                 ......................................................

                                                                                                                       podpis osoby uprawnionej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:

  1. Kopia umowy najmu lub decyzji o przydziale mieszkania
  2. Orzeczenie Sądu uzyskane w trybie określonym przez ustawę z dnia 7 lipca 2005 r.