USTAWA

z dnia 19 grudnia 2002 r.

o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

oraz niektórych innych ustaw 1)

Art. 1.

W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2001

r. Nr 4, poz. 27, Nr 57, poz. 601 i Nr 154, poz. 1802) wprowadza się następujące

zmiany:

1) w art. 1:

a) w ust. 2:

- dodaje się pkt 11w brzmieniu:

„11) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz

członków spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących

się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym

przeznaczeniu, a także do miejsc postojowych w garażach

wielostanowiskowych”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz

członków odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach

lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także

ułamkowego udziału we współwłasności w garażach

wielostanowiskowych,”;

b) w ust. 4 wyrazy „w ust. 2,” zastępuje się wyrazami „w ust. 2 i 3,”;

2) w art. 2 w ust. 3:

a) po wyrazach „w rozumieniu ustawy jest” dodaje się wyrazy „dom

mieszkalny, jak”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

1)Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania

cywilnego, ustawę z dnia 16 września 1982 r., - Prawo spółdzielcze, ustawę z dnia 26 lipca 1991 r.

o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę z dnia 26 października 1995 r. o niektórych

formach popierania budownictwa mieszkaniowego, ustawę z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy

państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz

refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych i ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o

gospodarce nieruchomościami.

Opracowano na podstawie

Dz.U. z 2002 r.

Nr 240, poz. 2058.

„4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona

na podstawie przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz.

543, z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr

25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr

130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682).”;

3) w art. 3:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby

spółdzielcze prawo do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu

przysługiwało tylko jednemu z nich.”;

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości najniższego

wynagrodzenia ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy

na podstawie Kodeksu pracy.”;

4) w art. 4:

a) w ust. 1 wyrazy „spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali mieszkalnych”

zastępuje się wyrazami „spółdzielcze prawa do lokali”,

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani

uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem

ich lokali, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości wspólnych,

eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie

spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych tytułów przez

uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od członka

będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w

zakresie pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną,

spółdzielnia może żądać wpłat na fundusz remontowy, o którym mowa

w art. 6 ust. 3.

3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej

własności lokalu, są obowiązani uczestniczyć w kosztach budowy

lokali przez wnoszenie wkładów mieszkaniowych lub budowlanych i w

innych zobowiązaniach spółdzielni związanych z budową zgodnie z

postanowieniami statutu. Od chwili postawienia im lokali do

dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.”,

c) w ust. 4 w zdaniu pierwszym po wyrazach „w wydatkach związanych z”

dodaje się wyrazy „eksploatacją i”, a w zdaniu drugim skreśla się wyrazy „ ,

w części niepokrytej pożytkami i innymi dochodami z tych nieruchomości”,

d) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-5, solidarnie z członkami

spółdzielni lub właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni

odpowiadają:

1) stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z

wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich

utrzymaniu, a także osoby faktycznie korzystające z lokalu,

2) osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje

spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.”,

e) dodaje się ust. 61i 62w brzmieniu:

„61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6 pkt 1, ogranicza się

do wysokości opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub

faktycznego korzystania z lokalu.

62. Opłaty, o których mowa w ust. 1-5, wnosi się co miesiąc z góry do 10

dnia miesiąca. Statut spółdzielni może określać inny termin wnoszenia

opłat, nie wcześniejszy jednak niż ustawowy. Spółdzielnia jest

obowiązana na żądanie członka lub niebędącego członkiem właściciela

lokalu przedstawić kalkulację wysokości opłat.”;

5) w art. 6:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu

udziałowego lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie

zwiększa funduszu zasobowego; umorzenie wartości tych środków

trwałych obciąża odpowiednio fundusz udziałowy lub wkłady

mieszkaniowe i budowlane.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Zaciągnięcie przez spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie

tego kredytu w formie hipoteki może nastąpić wyłącznie na

nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe

pochodzące z tego kredytu, i wymaga pisemnej zgody większości

członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą

nieruchomością.”;

6) dodaje się art. 61w brzmieniu:

„Art. 61. 1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio

powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana

niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli

osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu,

spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności

funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej

- także przy jej udziale.

2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej

osoby z niego korzystającej, spółdzielnia jest obowiązana

zabezpieczyć lokal i znajdujące się w nim rzeczy do czasu

przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z

lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych

wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia

technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac

i ich wykonania,

2) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac

obciążających członka spółdzielni albo właściciela lokalu

niebędącego członkiem spółdzielni.

4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego

spółdzielnię, przebudowy lub przeprowadzenia modernizacji,

spółdzielnia może żądać od osób korzystających z tego lokalu lub

budynku jego udostępnienia w celu wykonania koniecznych robót

po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5. Za modernizację, o której mowa w ust. 4, uważa się trwałe

ulepszenie (unowocześnienie) istniejącego budynku lub lokalu,

przez co zwiększa się wartość użytkowa budynku lub lokalu.

6. Jeżeli rodzaj remontu lub zamierzonej modernizacji budynku w

rozumieniu ust. 5 tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub

budynku obowiązane są na żądanie i koszt spółdzielni w

uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego na

okres wykonywania naprawy lub modernizacji, ściśle oznaczony i

podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może

być dłuższy niż 12 miesięcy.

7. W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni albo

właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni wnosi opłaty

jedynie za używanie tego lokalu. Opłaty za używanie lokalu

zamiennego, bez względu na jego wyposażenie techniczne, nie

mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu

dotychczasowego.

8. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 6 i 7, jest lokal

zamienny w rozumieniu ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o

zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733 oraz z 2002

r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383).”;

7) w art. 8 dodaje się pkt 11w brzmieniu:

„11) zawierania z członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie

prawa do lokali, umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu

na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,”;

8) w art. 9:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa

do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać

członkowi lokal mieszkalny do używania, a członek zobowiązuje

się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w

ustawie i w statucie spółdzielni.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje

z chwilą zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod rygorem

nieważności w formie pisemnej.”,

c) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka

całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni,

chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu

lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie

w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz

spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia

spółdzielni o tej czynności.”,

d) dodaje się ust. 71w brzmieniu:

„71. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu

mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą

wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu.”;

9) w art. 10:

a) w ust. 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w

formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać

strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna

zawierać:”,

- w pkt 1 po wyrazach „związanych z budową” dodaje się wyrazy „-

określonych w umowie”,

b) ust. 2-4 otrzymują brzmienie:

„2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według

zasad określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy

między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez

spółdzielnię pomocą ze środków publicznych lub z innych środków

uzyskanych na sfinansowanie kosztów budowy lokalu. Jeżeli część

wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez

spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu,

członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z

odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę

o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie.

Taki członek wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu

wypłaconego innej osobie, o której mowa w art. 11 ust. 2 i 21, oraz

zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu

przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na

sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

4. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu

uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający

umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego

lokalu wnosi wkład mieszkaniowy zwaloryzowany według wartości

rynkowej lokalu. Nie dotyczy to osób, którym przysługuje roszczenie

przewidziane w art. 15.”,

c) w ust. 5 po wyrazach „modernizacji budynku” dodaje się wyrazy „ , w

rozumieniu art. 61ust. 5,”;

10) w art. 11:

a) w ust. 2 skreśla się wyrazy „stanowiącego odrębną nieruchomość”, a wyrazy

„Roszczenie o wypłatę wkładu albo jego części staje się wymagalne z

chwilą opróżnienia lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.” zastępuje się

wyrazami „Warunkiem wypłaty wartości wkładu mieszkaniowego albo jego

części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.”,

b) dodaje się ust. 21w brzmieniu:

„21. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w

sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższy od kwoty, jaką

spółdzielnia jest w stanie uzyskać od członka obejmującego dany

lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię.”;

11) dodaje się art. 111w brzmieniu:

„Art. 111. 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest

obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie

przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu.

2. Umowę o przekształcenie prawa do lokalu spółdzielnia zawiera z

członkiem po dokonaniu przez niego wpłaty wkładu

budowlanego w wysokości wartości rynkowej lokalu. Na poczet

wkładu budowlanego zalicza się wkład mieszkaniowy członka

zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Przepis art. 461

stosuje się odpowiednio.

3. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie

pisemnej.

4. Zasady rozliczeń z tytułu przekształcenia spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu określa statut spółdzielni.

5. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości

przekształcenia przez spółdzielnię lokatorskiego prawa do lokalu

na własnościowe prawo w domach dla inwalidów, osób

samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.

6. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie

podlega przekształceniu na spółdzielcze własnościowe prawo do

lokalu w budynku wybudowanym z udziałem środków z

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

7. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, o której mowa w ust.

2, obciążają osobę, z którą spółdzielnia zawiera umowę o

przekształcenie lokalu mieszkalnego.”;

12) art. 12 otrzymuje brzmienie:

„Art. 12. 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze

lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest

obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia

własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań

spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art. 10

ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności odpowiedniej części

zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu

mieszkaniowego z tytułu modernizacji budynku, w

rozumieniu art. 61ust. 5,

3) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z

tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie

kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się

lokal,

4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4

ust. 1,

5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a

zwaloryzowaną wartością wniesionego wkładu

mieszkaniowego.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się

proporcjonalnie do aktualnej wartości rynkowej lokalu.

3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, spółdzielnia

przeznacza na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni, z

zastrzeżeniem art. 461.

4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia

umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi

wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają

członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje

przeniesienia własności lokalu.

5. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na

podstawie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej

oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako

koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w

ust. 4.”;

13) dodaje się art. 121w brzmieniu:

„Art. 121. 1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości

przeniesienia przez spółdzielnię na inne osoby własności lokali

mieszkalnych w domach dla inwalidów, osób samotnych i innych

domach o specjalnym przeznaczeniu.

2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną

osobę własności lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym

z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.”;

14) w art. 15 w ust. 1 skreśla się wyrazy „ust. 2”;

15) w art. 16 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo

postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni nabywcą

budynku albo udziału w budynku nie będzie spółdzielnia

mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom ustawy o

ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego.”;

16) art. 17 uchyla się;

17) po rozdziale 2 dodaje się rozdział 21w brzmieniu:

„Rozdział 21

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Art. 171. 1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi

lokal do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład

budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie

spółdzielni.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być

ustanowione w budynku stanowiącym własność lub

współwłasność spółdzielni.

3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą

zawarcia między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Umowa

powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie

pisemnej.

4. Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do

lokalu zawarcie umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.

5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do

kilku osób, z tym że członkiem spółdzielni może być tylko jedna

z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom. W

wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w

postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie

wyznaczonego przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu

wyboru dokonuje spółdzielnia.

6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków

nabywcy prawa, jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu.

Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy i licytanta.

Art. 172. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem

zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2. Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do

lokalu zależy od przyjęcia nabywcy w poczet członków

spółdzielni.

3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje

także wkład budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie

samego wkładu jest nieważne.

4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego

aktu notariusz przesyła niezwłocznie spółdzielni.

5. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne.

6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym

współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa do lokalu

przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części

własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo

bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do

wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z

rzeczywistością jest nieważna.

Art. 173. 1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia

zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie

pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać

strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o

ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do tego

lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów

zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal

przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do

uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni

związanych z budową - określonych w umowie,

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania

inwestycyjnego, które będzie stanowić podstawę ustalenia

wysokości kosztów budowy lokalu,

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy

lokalu,

4) inne postanowienia określone w statucie.

2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany

według zasad określonych w statucie i w umowie w wysokości

odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego

lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z

zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie

kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany

uczestniczyć w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części

przypadającej na jego lokal.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego

umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do

lokalu, do którego wygasło prawo przysługujące innej osobie.

Taki członek wnosi wkład budowlany w wysokości wkładu

wypłaconego innej osobie, o której mowa w art. 1711, oraz

zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu

przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię

kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu wraz z

odsetkami.

4. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu a datą ustanowienia nowego prawa do tego

lokalu uległa istotnej zmianie wartość rynkowa lokalu, członek

zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego

własnościowego prawa do tego lokalu wnosi wkład budowlany

zwaloryzowany według aktualnej wartości rynkowej lokalu.

5. W wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5,

członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, jest obowiązany uzupełnić wkład

budowlany.

Art. 174. 1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o

ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

zwane dalej „ekspektatywą własnościowego prawa do lokalu”.

Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu jest zbywalna,

wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią

przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu obejmuje

również wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się

skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet członków nabywcy lub

spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia ekspektatywy

przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków

zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego

nabywcy w poczet członków. Przepisy art. 171ust. 5 i 6 stosuje

się odpowiednio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu

powinna być zawarta w formie aktu notarialnego.

Art. 175. 1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej

wypowiedzenia przez członka spółdzielni lub spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy

członek spółdzielni lub jego następca prawny, z przyczyn

leżących po jego stronie, nie dotrzymał tych warunków umowy

określonych w art. 173ust. 1 pkt 1, bez których dalsza realizacja

zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego

własnościowego prawa do lokali wzniesionych w ramach

wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego byłoby

niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec

kwartału kalendarzowego, chyba że strony postanowią w umowie

inaczej.

Art. 176. Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane prowadzić rejestr lokali,

dla których zostały założone oddzielne księgi wieczyste.

Art. 177. Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy

powstała różnica pomiędzy wysokością wstępnie ustalonego

wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo

zobowiązany z tego tytułu jest członek, któremu w chwili

dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu.

Art. 178. 1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6

miesięcy od dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż

śmierć członka, chyba że członek przed upływem tego terminu

dokona zbycia prawa, a jeden z nabywców złoży deklarację

członkowską. W tym wypadku prawo wygasa, gdy odmowa

przyjęcia tej osoby na członka spółdzielni stanie się ostateczna, a

od dnia ustania członkostwa upłynęło 6 miesięcy. Nabywca może,

w ciągu 3 miesięcy od dnia doręczenia mu zawiadomienia o

ostatecznej odmowie spółdzielni, wystąpić do sądu o nakazanie

przyjęcia go w poczet członków spółdzielni.

2. W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych

z tytułu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu albo

obojga małżonków, przepisy art. 171ust. 5 i 6 stosuje się

odpowiednio.

3. W wypadku wykluczenia lub wykreślenia członka termin 6

miesięcy, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym

uchwała o pozbawieniu członkostwa stała się ostateczna.

Art. 179. 1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na

kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od

dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w

celu dokonywania czynności prawnych związanych z

wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu

umowy o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego

upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni,

sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis

ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 1710. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku

osób, w przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o

których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5, rażącego lub uporczywego

wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko

obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego

zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub

nieruchomości wspólnej uciążliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia

24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio. Z

żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd

spółdzielni na wniosek rady nadzorczej.

Art. 1711. 1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa

do lokalu spółdzielnia obowiązana jest uiścić uprawnionemu

wartość rynkową tego prawa. Przysługująca uprawnionemu

wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona w sposób

przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką

spółdzielnia jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego

dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego przez

spółdzielnię.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

potrąca się niewniesioną przez członka część wkładu

budowlanego, a w wypadku gdy nie został spłacony kredyt

zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy

danego lokalu - potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z

odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7

ust. 1.

Art. 1712. 1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone

hipoteką, nie wygasa, lecz przechodzi z mocy prawa na

spółdzielnię.

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1,

spółdzielnia powinna zbyć w drodze przetargu w terminie 6

miesięcy; w takim wypadku stosuje się przepis art. 171ust. 5 i 6.

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość

nabytego prawa po potrąceniu należności wymienionych w art.

1711ust. 2 oraz z tytułu obciążenia hipoteką. Obowiązek

spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w drodze

przetargu.

Art. 1713. Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz

przepisy art. 172ust. 2. W razie odmowy przyjęcia nabywcy w

poczet członków spółdzielni przysługuje mu roszczenie o zwrot

złożonej rękojmi.

Art. 1714. 1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest

obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę przeniesienia

własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań

spółdzielni związanych z budową, o których mowa w art.

173, w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia

kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami,

2) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu

budowlanego z tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu

art. 61ust. 5,

3) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni

z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie

kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się

lokal,

4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4

ust. 1.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty

założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi

wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego

spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

3. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na

podstawie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej

oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako

koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w

ust. 2.

Art. 1715. 1. Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu

przysługuje prawo do miejsca postojowego w

wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest obowiązana

przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności

tego garażu, przy zachowaniu zasady, jeżeli statut spółdzielni nie

stanowi inaczej, że udziały przypadające na każde miejsce

postojowe są równe, po dokonaniu przez niego spłat, o których

mowa w art. 1714ust. 1.

2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego

garażu stanowiącego współwłasność członków, o których mowa

w ust. 1, pokrywają w odpowiednich ułamkowych częściach ci

członkowie, zgodnie z przepisami art. 1714ust. 2 i 3.

Art. 1716. 1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez

członka całego lub części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni,

chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z

lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części. Jeżeli

wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na

wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do

pisemnego powiadomienia spółdzielni o tej czynności.

2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub

jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia

spółdzielczego prawa do tego lokalu.

Art. 1717. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej,

ustanowiła dla siebie odrębną własność lokalu, przeniesienie

własności lokalu może nastąpić wyłącznie na rzecz członka,

któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego

lokalu.

Art. 1718. 1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo

postępowania egzekucyjnego z nieruchomości spółdzielni,

nabywcą budynku albo udziału w budynku nie będzie

spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo do

lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we

własność domu jednorodzinnego.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną

spółdzielnię mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje

roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

Art. 1719. Przepisy art. 171- 1713i art. 1716- 1718stosuje się odpowiednio do

miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.”;

18) w art. 18:

a) w ust. 1:

- zdanie wstępne otrzymuje brzmienie:

„Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej

własności lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności,

powinna zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu,

umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, a ponadto

powinna zawierać:”,

- w pkt 1 po wyrazach „związanych z budową” dodaje się wyrazy

„ - określonych w umowie”,

b) w ust. 2 wyrazy „Członek spółdzielni ubiegający się o ustanowienie

odrębnej własności lokalu” zastępuje się wyrazami „Członek, o którym

mowa w ust. 1,”;

19) w art. 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również

wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą

przyjęcia w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie

kolejnego zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w

poczet członków zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego

nabywcy w poczet członków. Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio.”;

20) w art. 20:

a) w ust. 2 wyrazy „byłoby poważnie utrudnione.” zastępuje się wyrazami

„byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.”,

b) w ust. 3 wyrazy „postanowią inaczej” zastępuje się wyrazami „postanowią

w umowie inaczej”;

21) art. 25 uchyla się;

22) art. 26 otrzymuje brzmienie:

„Art. 26. 1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w

obrębie danej nieruchomości została wyodrębniona własność

wszystkich lokali, a żaden z właścicieli nie jest członkiem

spółdzielni, po ustaniu członkostwa ostatniego właściciela stosuje

się przepisy ustawy o własności lokali.

2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach

związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

stanowiących mienie spółdzielni, które są przeznaczone do

wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych

budynkach lub osiedlu.”;

23) w art. 27:

a) w ust. 1 wyrazy „w niniejszym rozdziale” zastępuje się wyrazami

„w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu”,

b) w ust. 4 wyrazy „właścicieli zamieszkujących w budynku lub budynkach”

zastępuje się wyrazami „właścicieli lokali w budynku lub budynkach

położonych w obrębie danej nieruchomości”,

c) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

„5. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali,

występuje zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali

w budynku lub budynkach położonych w obrębie danej

nieruchomości.”;

24) dodaje się art. 271w brzmieniu:

„Art. 271. Przepisy art. 18-27 stosuje się odpowiednio do ułamkowego

udziału we współwłasności garażu wielostanowiskowego.”;

25) w art. 35:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „na podstawie pozwolenia na budowę lub

pozwolenia na użytkowanie,” oraz dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Przepis stosuje się, jeżeli przed dniem złożenia wniosku przez

spółdzielnię nie została wydana decyzja o nakazie rozbiórki

budynków.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 11-13w brzmieniu:

„11. Jeżeli budynki spełniające warunki, określone w ust. 1, położone są na

kilku nieruchomościach, z których część stanowi własność spółdzielni,

a część przedmiot użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać

nabycia własności działek znajdujących się w jej użytkowaniu

wieczystym. Przepis art. 69 ustawy o gospodarce nieruchomościami

stosuje się odpowiednio.

12. Jeżeli budynki spełniające warunki, określone w ust. 1, położone są na

gruncie oddanym w użytkowanie wieczyste innej osobie niż

spółdzielnia mieszkaniowa będąca posiadaczem tych budynków,

spółdzielnia może żądać, aby osoba ta przeniosła na nią prawo

użytkowania wieczystego za wynagrodzeniem.

13. Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku

działkach gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo

użytkowania wieczystego, a w umowach o oddanie gruntu w

użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy użytkowania

wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu zmiany

postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania

wieczystego poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie:

„2. Jeżeli właścicielem działek budowlanych, o których mowa w ust. 1,

jest Skarb Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub ich

związki, zamiast przeniesienia własności tych działek na rzecz

spółdzielni działki te na wniosek spółdzielni mieszkaniowej zostają jej

oddane w użytkowanie wieczyste.

3. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw do działek gruntu, o których

mowa w ust. 1-12ustala się w wysokości równej wartości rynkowej

tych działek, przy czym nie uwzględnia się wartości budynków i innych

urządzeń, o ile zostały wybudowane lub nabyte przez spółdzielnię lub

jej poprzedników prawnych. Jeżeli właścicielem zbywanych działek

jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego, właściwy

organ może udzielić bonifikaty na zasadach określonych w przepisach

o gospodarce nieruchomościami.”;

26) art. 37 uchyla się;

27) art. 38 uchyla się;

28) art. 39 otrzymuje brzmienie:

„Art. 39. 1. Na pisemne żądanie członka będącego najemcą lokalu

użytkowego w tym garażu, a także najemcy pracowni

wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w

dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie

koszty budowy tego lokalu, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć

z tą osobą umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu lub umowę przeniesienia własności lokalu po

dokonaniu przez nią:

1) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu z

tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5,

2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z

tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie

kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się

lokal,

3) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy

najmu.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty

założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi

wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego

spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

3. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na

podstawie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej

oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako

koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w

ust. 2.”;

29) w art. 40 po wyrazie „członkom” dodaje się wyrazy „i właścicielom lokali

niebędącym członkami spółdzielni”;

30) art. 41 otrzymuje brzmienie:

„Art. 41. 1. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:

1) wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie

połączenia lub podziału nieruchomości, jeżeli jest to

niezbędne do wydzielenia nieruchomości pozostających w

całości własnością spółdzielni, o których mowa w art. 40,

2) podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz

połączeniem nieruchomości, a także ewidencją gruntów i

budynków, jeżeli bez tych czynności oznaczenie przedmiotu

odrębnej własności lokali położonych w obrębie

nieruchomości innych niż te, o których mowa w art. 35,

byłoby niemożliwe albo działka wydzielona pod budynkiem

lub budynkami nie spełniałaby wymogów przewidzianych

dla działek budowlanych.

2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od istnienia i

ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami

stosuje się odpowiednio.

3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane

do wydzielenia działki gruntu nie mają dostępu do drogi

publicznej w rozumieniu przepisu art. 93 ust. 3 ustawy o

gospodarce nieruchomościami.

4. Uzasadnione koszty związane z podziałem nieruchomości oraz z

czynnościami związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz

ewidencją gruntów i budynków, w tym również koszty

uzasadnionych prac geodezyjnych, refunduje Skarb Państwa.

5. Koszty, o których mowa w ust. 4, są refundowane z budżetu

państwa na wniosek spółdzielni. Wniosek o refundację kosztów

spółdzielnia składa do wojewody właściwego ze względu na

siedzibę spółdzielni, dołączając rachunki lub inne dowody

poniesienia tych kosztów.

6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1,

spółdzielnia stosuje przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o

zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr

113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661).

7. Wojewoda zwraca koszty, o których mowa w ust. 4.

8. Spółdzielnia składa wniosek o refundację kosztów do dnia 31

grudnia 2005 r.”;

31) art. 42 otrzymuje brzmienie:

„Art. 42. 1. W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o

wyodrębnienie własności lokalu w danej nieruchomości

spółdzielnia mieszkaniowa określi przedmiot odrębnej własności

wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu w

tej nieruchomości.

2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej

nieruchomości, o której mowa w ust. 1, następuje na podstawie

uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej w formie pisemnej pod

rygorem nieważności.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać:

1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek lub budynki,

w których ustanawia się odrębną własność lokali,

2) rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń do

nich przynależnych,

3) wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości

wspólnej związanych z odrębną własnością każdego lokalu,

4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy

przysługuje prawo żądania przeniesienia na nich własności

poszczególnych lokali,

5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:

a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,

b) dokonanego na podstawie odrębnych przepisów

przejściowego wykupienia ze środków budżetu państwa

odsetek wraz z oprocentowaniem tych odsetek,

c) uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego

w wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61

ust. 5, w którym dany lokal się znajduje,

d) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie

kosztów remontów nieruchomości, w której znajduje się

lokal.

4. Do określenia wielkości udziałów we współwłasności

nieruchomości wspólnej dla każdego lokalu, dokonywanego w

uchwale zarządu spółdzielni, mają odpowiednie zastosowanie

przepisy art. 3 ust. 3 - 6 ustawy o własności lokali.

5. Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia w życie

stanowią podstawę oznaczania lokali i przypadających na każdy

lokal udziałów w nieruchomości wspólnej przy zawieraniu umów

o ustanowieniu odrębnej własności lokali na rzecz członków

spółdzielni lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu

własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków

spółdzielni lub innych osób.

6. Decyzje o przyjęciu metody określenia powierzchni użytkowej

lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych w danej

nieruchomości podejmuje zarząd spółdzielni. Przyjęta metoda

określenia powierzchni lokali oraz pomieszczeń przynależnych

ma zastosowanie do wszystkich lokali znajdujących się w danej

nieruchomości.

7. Decyzję o przynależności do lokalu jako jego części składowych,

pomieszczeń przynależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o

własności lokali, podejmuje zarząd spółdzielni.”;

32) art. 43 otrzymuje brzmienie:

„Art. 43. 1. Projekty uchwał, o których mowa w art. 42 ust. 2, zarząd

spółdzielni wykłada na co najmniej 21 dni do wglądu w lokalu

siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym z co najmniej 7

dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o terminie i

miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób,

których te projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z

przepisami niniejszej ustawy, przysługuje prawo żądania

przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 14 dni po

upływie okresu wyłożenia projektu uchwały do wglądu

przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne wnioski dotyczące

zmian tego projektu.

3. Zarząd spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć wnioski, o których

mowa w ust. 2, najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu

ich składania i najdalej w ciągu 14 dni od ich rozpatrzenia

odpowiednio skorygować projekt uchwały i podjąć uchwałę o

treści uwzględniającej dokonane korekty.

4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 2,

oraz o treści zmian projektu uchwały, do którego wnioski

zgłoszono, zarząd spółdzielni, w ciągu 14 dni od podjęcia

uchwały, powiadamia na piśmie osoby, o których mowa w ust. 1,

a tym osobom, które wnioski zgłaszały, podaje jednocześnie

odpowiednie faktyczne i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia

w całości lub w części wniosków zgłoszonych przez te osoby.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 30 dni od dnia

jej doręczenia, zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej

niezgodności z prawem lub jeśli uchwała ta narusza ich interes

prawny lub uprawnienia. Przyczyną stwierdzenia nieważności

uchwały nie może być niepodjęcie przez osoby zainteresowane

wysłanych przez zarząd spółdzielni powiadomień, o których

mowa w ust. 1 i 4.

6. Uchwała, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie po upływie 2

miesięcy od dnia jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do

sądu zgodnie z przepisem ust. 5.”;

33) w art. 44 w ust. 3 skreśla się wyrazy „ , pod warunkiem, że lokal nie jest

obciążony hipoteką z innych tytułów”;

34) w art. 45 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Do księgi wieczystej prowadzonej dla ograniczonego prawa rzeczowego

stosuje się art. 241ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach

wieczystych i hipotece (Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz.

1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387).”;

35) art. 46 uchyla się;

36) dodaje się art. 461w brzmieniu:

„Art. 461. W wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego

przysługiwało nabywcy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

mieszkalnego, wpływy z wpłat, o których mowa w art. 12 ust. 1 pkt

5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu do

budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz

w pozostałej części na uzupełnienie funduszu remontowego

spółdzielni.”;

37) art. 47 uchyla się;

38) art. 48 otrzymuje brzmienie:

„Art. 48. 1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu

mieszkalnego, który przed przejęciem przez spółdzielnię

mieszkaniową był mieszkaniem zakładowym przedsiębiorstwa

państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej

jednostki organizacyjnej, spółdzielnia w zależności od złożonego

wniosku jest obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę:

1) o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego, na warunkach określonych w art. 9 i art. 10

ust. 2-4,

2) o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do

lokalu, na warunkach określonych w art. 171i art. 173ust. 2-

4,

3) przeniesienia własności lokalu, na warunkach określonych w

art. 12.

2. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego i ustanowienie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu jest uwarunkowane złożeniem przez najemcę

deklaracji członkowskiej i przyjęciem w poczet członków

spółdzielni.

3. Koszty ustalenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia

umowy przeniesienia własności oraz koszty założenia księgi

wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają

najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje ustanowienia

spółdzielczego prawa do lokalu albo przeniesienia własności

lokalu.

4. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na

podstawie Kodeksu pracy jako koszt zawarcia umowy notarialnej

oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia jako

koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w

ust. 3.”;

39) dodaje się art. 481w brzmieniu:

„Art. 481. 1. Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem

przeniesienia własności lokalu określonym w art. 12, jeżeli brak

jest osób uprawnionych, o których mowa w art. 15 ust. 2, jego

spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu,

nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym

przypadku nie stosuje się art. 11 ust. 2 oraz uznaje się, iż wniosek

o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu

pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni.

2. Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem

przeniesienia własności określonym w art. 1714lub 1715, jego

spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności lokalu

lub udziału we współwłasności garażu, nawet jeżeli żaden z nich

nie jest członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż

wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu

pierwszego wystąpienia z żądaniem przez członka spółdzielni.

3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia

własności określonym w art. 39 i 48, jeżeli brak jest osób, które

wstępują w stosunek najmu na podstawie art. 691 Kodeksu

cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich

własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem

spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o

przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego

wystąpienia z żądaniem przez najemcę.”;

40) art. 49 uchyla się;

41) art. 51 uchyla się;

42) art. 52 otrzymuje brzmienie:

„Art. 52. Do istniejących w dniu wejścia ustawy w życie praw do domów

jednorodzinnych i lokali mieszkalnych budowanych w celu

przeniesienia ich własności na rzecz członków stosuje się

odpowiednio przepisy rozdziału 21ustawy. Do czasu przeniesienia

własności na rzecz członka spółdzielni mają zastosowanie zasady:

1) jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku

spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od

dnia otwarcia spadku, wyznaczyć spośród siebie

pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych

związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z

zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienie własności

domu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na

wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu

nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. Pełnomocnik

(przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w walnym

zgromadzeniu,

2) w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do

domu jednorodzinnego przysługiwało wspólnie, przepis pkt 1

stosuje się odpowiednio,

3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i

ostatecznym ustaleniu wkładów budowlanych, wniesieniu

przez członków tych wkładów bądź też ich części i przejęciu

zobowiązań spółdzielni pokrywających resztę należności z

tytułu wkładów spółdzielnia przenosi na członków własność

przydzielonych domów wraz z prawami do działek,

4) przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz

spadkobierców członka lub małżonków, jeżeli prawo do

domu przysługuje im obojgu,

5) członkowie, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są

pokryć koszty przeniesienia własności domu, a także udział

w kosztach likwidacji spółdzielni, o ile przeniesienie

własności następuje w ramach postępowania

likwidacyjnego.”;

43) po art. 54 dodaje się art. 541i art. 542w brzmieniu:

„Art. 541. 1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do spółdzielni

mieszkaniowych będących w likwidacji lub w upadłości.

2. Pisemne żądania, o których mowa w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i

48, składane są w wypadkach, o których mowa w ust. 1, do

likwidatora lub syndyka masy upadłościowej spółdzielni.

„Art. 542. Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. - Prawo

spółdzielcze nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej

własności lokali i przeniesienia własności lokali, domów

jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach

wielostanowiskowych.”.

Art. 2.

W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U Nr

43, poz. 296, z 1965 r. Nr 15. poz. 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z

1975 r. Nr 45, poz. 234, z 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5,

poz. 33, z 1984 r. Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21,

poz. 123, z 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21, Nr 33, poz. 175, z 1990

r. Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79, poz. 464,

z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 12, poz. 53, z

1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43,

poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz.

348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643, Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr

133, poz. 882, Nr 139, poz. 934, Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr

106, poz. 668 i Nr 117, poz. 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269

i 271, Nr 48, poz. 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr

114, poz. 1191 i poz. 1193 oraz Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz.

27, Nr 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.

1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26,

poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i poz. 1070, Nr 129,

poz. 1102 i Nr 153, poz. 1271) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 17 po pkt 5 przecinek zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6;

2) w art. 1000 dodaje się § 4 w brzmieniu:

„§ 4. Przepisu § 1 nie stosuje się w odniesieniu do ciążących na

nieruchomości spółdzielczych lokatorskich i własnościowych praw do

lokalu. Prawa te, z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o

przysądzeniu własności, przekształcają się odpowiednio w prawo

najmu, w prawo odrębnej własności do lokalu albo we własność domu

jednorodzinnego.”.

Art. 3.

W ustawie z dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze (Dz.U. z 1995 r. Nr 54,

poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz. 110 i Nr 43, poz.

189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz. 769 i 770, z 1999 r.

Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99, poz. 1151 oraz z 2001 r.

Nr 4, poz. 27 i Nr 69, poz. 724) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 91 dodaje się § 11i §2w brzmieniu:

„§ 11. W spółdzielniach mieszkaniowych w okresie budowania przez nie

budynków mieszkalnych i rozliczania kosztów budowy tych budynków,

a także w spółdzielniach w stanie likwidacji, lustrację przeprowadza się

corocznie.

§ 12. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie podda się badaniu lustracyjnemu

przewidzianemu w § 1 i § 11, związek rewizyjny, w którym spółdzielnia

jest zrzeszona, lub Krajowa Rada Spółdzielcza przeprowadza z własnej

inicjatywy badanie lustracyjne działalności spółdzielni na jej koszt.”;

2) art. 108a uchyla się;

3) w części I w tytule II uchyla się dział IV.

Art. 4.

W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

(Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, Nr 22, poz. 270, Nr 60, poz. 703, Nr 70, poz. 816,

Nr 104, poz. 1104, Nr 117, poz. 1228 i Nr 122, poz. 1324, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr

8, poz. 64, Nr 52, poz. 539, Nr 73, poz. 764, Nr 74, poz. 784, Nr 88, poz. 961, Nr 89,

poz. 968, Nr 102, poz. 1117, Nr 106, poz. 1150, Nr 110, poz. 1190, Nr 125, poz.

1363 i 1370 i Nr 134, poz. 1509 oraz z 2002 r. Nr 19, poz. 199, Nr 25, poz. 253, Nr

74, poz. 676, Nr 78, poz. 715, Nr 89, poz. 804, Nr 135, poz. 1146 i Nr 141, poz.

1182, Nr 169, poz. 1384, Nr 181, poz. 1515 i Nr 200, poz. 1679) w art. 26b w ust. 2

w pkt 4 w lit. a) po wyrazach „o spółdzielcze” dodaje się wyrazy „własnościowe

lub”.

Art. 5.

W ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania

budownictwa mieszkaniowego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1070, z 2001 r. Nr 4,

poz. 27, Nr 16, poz. 167 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 153,

poz. 1271 i Nr 216, poz. 1824) w art. 20:

1) w ust. 1 wyraz „przydzielone” zastępuje się wyrazami „oddane do

używania”;

2) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Lokale mieszkalne w budynku wzniesionym przy wykorzystaniu

kredytu, o którym mowa w art. 18 pkt 1, nie mogą być pod rygorem

nieważności wyodrębnione na własność ani nie może być do nich

ustanowione spółdzielcze własnościowe prawo.”;

3) uchyla się ust. 3.

Art. 6.

W ustawie z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych

kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji

bankom wypłaconych premii gwarancyjnych (Dz.U. z 1996 r. Nr 5, poz. 32 i Nr 106,

poz. 496, z 1997 r. Nr 80, poz. 508 i Nr 103, poz. 652, z 2000 r. Nr 3, poz. 27 i Nr

122, poz. 1310, z 2001 r. Nr 4, poz. 27 i Nr 133, poz. 1508 oraz z 2002 r. Nr 25, poz.

253 i Nr 127, poz. 1090) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 10 w ust. 1:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

,,3) nadwyżce, o której mowa w pkt 1, ustalonej po dniu 31 marca 1996 r.,

powiększonej o nominalną kwotę umorzenia kredytu dokonanego przy

ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy - w wypadku przekształcenia

spółdzielczego prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo

przeniesienia przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa

własności lokalu mieszkalnego, pod warunkiem ograniczenia przez

spółdzielnię mieszkaniową żądania uzupełnienia przez członka wkładu

budowlanego do przypadających na dany lokal: kwoty kredytu wraz ze

skapitalizowanymi odsetkami, kwoty zadłużenia z tytułu przejściowego

wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu

oraz nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy

ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do

budżetu państwa,”,

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:

,,5) równowartości 70% zadłużenia po spłacie całości kredytu wraz ze

skapitalizowanymi odsetkami oraz zadłużenia z tytułu przejściowego

wykupienia odsetek od kredytu w części niepodlegającej umorzeniu,

jeżeli spłata ta nastąpi przed dniem 31 grudnia 2005 r., z tym że w

przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi

spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie spółdzielczego

prawa do lokalu z lokatorskiego na własnościowe albo o przeniesienie

przez spółdzielnię mieszkaniową na rzecz członka prawa własności

lokalu mieszkalnego z ograniczeniem przez spółdzielnię mieszkaniową

żądania uzupełnienia wkładu budowlanego do przypadającej na dany

lokal nominalnej kwoty umorzenia kredytu dokonanego przy

ostatecznym rozliczeniu kosztów budowy, która podlega zwrotowi do

budżetu państwa,”;

2) w art. 11 w ust. 6 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„W przypadku spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu członkowi

spółdzielni przysługuje roszczenie o przekształcenie tego prawa do lokalu

na własnościowe prawo do lokalu albo o przeniesienie przez spółdzielnię

mieszkaniową na rzecz członka prawa własności lokalu mieszkalnego, na

warunkach określonych w art. 10 ust. 1 pkt 5.”.

Art. 7.

W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000

r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 120, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr

25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz.

1112, Nr 153, poz. 1271 i Nr 200, poz. 1682) w art. 68 w ust. 1 w pkt 8 kropkę na

końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 9 w brzmieniu:

„9) spółdzielniom mieszkaniowym w związku z ustanowieniem na rzecz członków

spółdzielni odrębnej własności lokali lub z przeniesieniem na członków

spółdzielni własności lokali lub domów jednorodzinnych.”.

Art. 8.

1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia ustawy w życie dokonują zmian swoich

statutów stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w

ustawie - Prawo spółdzielcze. Zgłoszenia do rejestru tych zmian spółdzielnie

dokonują nie później niż do dnia 31 grudnia 2003 r.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych

statutów pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a

przepisami niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 9.

W przypadku wystąpienia przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy do zarządu

spółdzielni z żądaniem zwołania walnego zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o

podziale spółdzielni na podstawie art. 108a § 1 ustawy nowelizowanej w art. 3,

stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 10.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.