Dz.U. nr 122, poz. 1024                    
                    
                    
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 3 czerwca 2005 r.
                    
        o zmianie ustawy o spóldzielniach mieszkaniowych
             oraz niektórych innych ustaw[1]
                    
                    
                   Art. 1.
W ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o spóldzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1116, z 2004 r. Nr 19, poz. 177 i Nr 63, poz. 591 oraz z
2005 r. Nr 72, poz. 643) wprowadza sie nastepujace zmiany:
1) w art. 3:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   "2. Czlonkami spóldzielni moga byc oboje malzonkowie, chocby spóldzielcze
    prawo do lokalu albo prawo odrebnej wlasnosci lokalu przyslugiwalo tylko
    jednemu z nich. Malzonkowi czlonka przysluguje roszczenie o przyjecie w
    poczet czlonków spóldzielni.",
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Wysokosc wpisowego nie moze przekraczac wysokosci minimalnego
    wynagrodzenia za prace, o którym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika
    2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. Nr 200, poz. 1679
    oraz z 2004 r. Nr 240, poz. 2407).";
2) w art. 4:
  a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1{1} w brzmieniu:
   "1{1}. Osoby niebedace czlonkami spóldzielni, którym przysluguja
     spóldzielcze wlasnosciowe prawa do lokali sa obowiazane uczestniczyc w
     wydatkach zwiazanych z eksploatacja i utrzymaniem nieruchomosci w
     czesciach przypadajacych na ich lokale, eksploatacja i utrzymaniem
     nieruchomosci stanowiacych mienie spóldzielni oraz w zobowiazaniach
     spóldzielni z innych tytulów przez uiszczanie oplat na takich samych
     zasadach, jak czlonkowie spóldzielni, z zastrzezeniem art. 5.",
  b) ust. 5-6{2} otrzymuja brzmienie:
   "5. Czlonkowie spóldzielni sa równiez obowiazani uczestniczyc w wydatkach
    zwiazanych z dzialalnoscia spoleczna, oswiatowa i kulturalna prowadzona
    przez spóldzielnie. Wlasciciele lokali niebedacy czlonkami oraz osoby
    niebedace czlonkami spóldzielni, którym przysluguja spóldzielcze
    wlasnosciowe prawa do lokali moga odplatnie korzystac z takiej
    dzialalnosci na podstawie umów zawieranych ze spóldzielnia.
   6. Za oplaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, solidarnie z czlonkami
    spóldzielni, wlascicielami lokali niebedacymi czlonkami spóldzielni lub
    osobami niebedacymi czlonkami spóldzielni, którym przysluguja
    spóldzielcze wlasnosciowe prawa do lokali, odpowiadaja stale
   zamieszkujace z nimi w lokalu osoby pelnoletnie, z wyjatkiem
    pelnoletnich zstepnych pozostajacych na ich utrzymaniu, a takze osoby
    faktycznie korzystajace z lokalu.
   6{1}. Odpowiedzialnosc osób, o których mowa w ust. 6, ogranicza sie do
    wysokosci oplat naleznych za okres ich stalego zamieszkiwania lub
    faktycznego korzystania z lokalu.
   6{2}. Oplaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, wnosi sie co miesiac z
     góry do 10 dnia miesiaca. Statut spóldzielni moze okreslac inny termin
     wnoszenia oplat, nie wczesniejszy jednak niz ustawowy. Spóldzielnia
     jest obowiazana przedstawic kalkulacje wysokosci oplat na zadanie
     czlonka spóldzielni, wlasciciela lokalu niebedacego czlonkiem
     spóldzielni lub osoby niebedacej czlonkiem spóldzielni, której
     przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu.",
  c) po ust. 6{2} dodaje sie ust. 6{3} w brzmieniu:
    "6{3}. Oplaty, o których mowa w ust. 1-2, 4 i 5, przeznacza sie
     wylacznie na cele okreslone w tych przepisach.",
  d) ust. 7 i 8 otrzymuja brzmienie:
   "7. O zmianie wysokosci oplat spóldzielnia jest obowiazana zawiadomic
    osoby, o których mowa w ust. 1-2 i 4, co najmniej 14 dni przed uplywem
    terminu do wnoszenia oplat, ale nie pózniej niz ostatniego dnia miesiaca
    poprzedzajacego ten termin. Zmiana wysokosci oplat wymaga uzasadnienia
    na pismie.
   8. Czlonkowie spóldzielni, osoby niebedace czlonkami spóldzielni, którym
    przysluguja spóldzielcze wlasnosciowe prawa do lokali oraz wlasciciele
    niebedacy czlonkami spóldzielni moga kwestionowac zasadnosc zmiany
    wysokosci oplat bezposrednio na drodze sadowej. Wystapienie na droge
    sadowa nie zwalnia wymienionych osób z obowiazku wnoszenia oplat w
    zmienionej wysokosci.";
3) w art. 6:
  a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   "3. Spóldzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy
    na ten fundusz obciazaja koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi
    stanowiacymi mienie spóldzielni. Obowiazek swiadczenia na fundusz
    dotyczy czlonków spóldzielni, wlascicieli lokali niebedacych czlonkami
    spldzielni oraz osób niebedacych czlonkami spóldzielni, którym
    przysluguja spóldzielcze wlasnosciowe prawa do lokali.",
  b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
   "4. Jezeli kredyt zaciagany przez spóldzielnie ma byc zabezpieczony
     hipoteka ustanowiona na nieruchomosci, której spóldzielnia jest
     wlascicielem, a osoby niebedace czlonkami spóldzielni lub czlonkowie
     spóldzielni sa uprawnieni z tytulu spóldzielczych praw do lokali w
     budynku na tej nieruchomosci lub zawarto z tymi czlonkami umowy o
     budowe lokali na tej nieruchomosci, to zawarcie umowy kredytu wymaga
     równiez pisemnej zgody wiekszosci tych czlonków spóldzielni oraz osób
     niebedacych czlonkami; warunek ten stosuje sie do zmiany umowy kredytu
     polegajacej na zmianie sposobu zabezpieczenia splaty zaciagnietego
     kredytu przez ustanowienie hipoteki. Srodki finansowe pochodzace z
     tego kredytu przeznacza sie wylacznie na potrzeby tej nieruchomosci.",
  c) po ust. 4 dodaje sie ust. 5 w brzmieniu:
    "5. Przepis ust. 4 stosuje sie odpowiednio w przypadku, gdy spóldzielnia
     zaciaga kredyt, który ma byc zabezpieczony hipoteka ustanowiona na
     uzytkowaniu wieczystym lub czesci ulamkowej nieruchomosci stanowiacej
     udzial spóldzielni we wspólwlasnosci tej nieruchomosci, a osoby
     niebedace czlonkami spóldzielni lub czlonkowie spóldzielni sa
     uprawnieni z tytulu spóldzielczych praw do lokali w budynku na
     uzytkowanym gruncie lub w budynku stanowiacym wspólwlasnosc
     spóldzielni lub zawarto z tymi czlonkami umowy o budowe lokali na tym
     gruncie albo nieruchomosci stanowiacej wspólwlasnosc spóldzielni.";
4) w art. 6{1}:
  a) w ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
   "2) zastepczego wykonania przez spóldzielnie prac obciazajacych czlonka
    spóldzielni albo osobe niebedaca czlonkiem spóldzielni, której
    przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, albo wlasciciela
    lokalu niebedacego czlonkiem spóldzielni.",
  b) ust. 7 otrzymuje brzmienie:
   "7. W okresie uzywania lokalu zamiennego czlonek spóldzielni badz osoba
    niebedaca czlonkiem spóldzielni, której przysluguje spóldzielcze
    wlasnosciowe prawo do lokalu albo wlasciciel lokalu niebedacy czlonkiem
    spóldzielni wnosi oplaty jedynie za uzywanie tego lokalu. Oplaty za
    uzywanie lokalu zamiennego, bez wzgledu na jego wyposazenie techniczne,
    nie moga byc wyzsze niz oplaty za uzywanie lokalu dotychczasowego.";
5) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Po wygasnieciu tytulu prawnego do lokalu mieszkalnego czlonek badz osoba
   niebedaca czlonkiem spóldzielni, której przyslugiwalo spóldzielcze
   wlasnosciowe prawo do lokalu oraz zamieszkujace w tym lokalu osoby, które
   prawa swoje od nich wywodza, sa obowiazani do opróznienia lokalu. Na
   spóldzielni nie ciazy obowiazek dostarczenia innego lokalu.";
6) w art. 11{1}:
  a) ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:
   "1. Na pisemne zadanie czlonka, któremu przysluguje spóldzielcze
    lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, spóldzielnia jest obowiazana
    zawrzec z tym czlonkiem umowe o przeksztalcenie przyslugujacego
    czlonkowi prawa na spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu po
    dokonaniu przez niego:
     1) splaty przypadajacej na ten lokal czesci zobowiazan spóldzielni
      zwiazanych z budowa, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w
      szczególnosci odpowiedniej czesci zadluzenia kredytowego spóldzielni
      wraz z odsetkami;
     2) splaty przypadajacego na ten lokal uzupelnienia wkladu
      mieszkaniowego z tytulu modernizacji budynku w rozumieniu art. 6{1}
      ust. 5;
     3) splaty przypadajacych na ten lokal zobowiazan spóldzielni z tytulu
      kredytów i pozyczek zaciagnietych na sfinansowanie kosztów remontów
      nieruchomosci, w której znajduje sie lokal;
     4) splaty zadluzenia z tytulu oplat, o których mowa w art. 4 ust. 1;
     5) wplaty róznicy pomiedzy wartoscia rynkowa lokalu a zwaloryzowana
      wartoscia wniesionego calego wkladu mieszkaniowego albo jego czesci.
      Jezeli spóldzielnia skorzystala z pomocy uzyskanej ze srodków
      publicznych lub z innych srodków, to róznica pomiedzy wartoscia
      rynkowa lokalu a wartoscia zwaloryzowanego wkladu mieszkaniowego,
      podlega zmniejszeniu o 50% wartosci pomocy uzyskanej przez
      spóldzielnie zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartosci
      rynkowej lokalu. Przepis art. 46{1} stosuje sie odpowiednio.
   2. Wysokosc wkladu mieszkaniowego waloryzuje sie proporcjonalnie do
    aktualnej wartosci rynkowej lokalu.",
  b) uchyla sie ust. 4;
7) w art. 12:
  a) w ust. 1 pkt 5 otrzymuje brzmienie:
   "5) wplaty róznicy pomiedzy wartoscia rynkowa lokalu a zwaloryzowana
     wartoscia wniesionego calego wkladu mieszkaniowego albo jego czesci.
     Jezeli spóldzielnia skorzystala z pomocy uzyskanej ze srodków
     publicznych lub z innych srodków, to róznica pomiedzy wartoscia
     rynkowa lokalu a wartoscia zwaloryzowanego wkladu mieszkaniowego,
     podlega zmniejszeniu o 50% wartosci pomocy uzyskanej przez
     spóldzielnie zwaloryzowanej proporcjonalnie do aktualnej wartosci
     rynkowej lokalu. Przepis art. 46{1} stosuje sie odpowiednio.",
  b) ust. 4 i 5 otrzymuja brzmienie:
   "4. Koszty okreslenia wartosci rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza
    za ogól czynnosci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o
    której mowa w ust. 1, oraz koszty sadowe zalozenia ksiegi wieczystej dla
    lokalu i wpisu do ksiegi wieczystej obciazaja czlonka spóldzielni, na
    rzecz którego spóldzielnia dokonuje przeniesienia wlasnosci lokalu.
   5. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynnosci notarialnych dokonanych przy
    zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
    wynagrodzenia za prace, o którym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika
    2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; kwote w tej samej wysokosci
    pobiera sie jako koszty sadowe od wniosku o zalozenie ksiegi wieczystej
    dla lokalu i wpis do ksiegi wieczystej.";
8) po art. 12{1} dodaje sie art. 12{2} w brzmieniu:
  "Art. 12{2}. Zmniejszenie platnosci czlonka na pokrycie róznicy miedzy
      wartoscia rynkowa lokalu, a zwaloryzowana wartoscia wkladu
      mieszkaniowego, o którym mowa w art. 11{1} ust. 1 pkt 5 oraz art. 12
      ust. 1 pkt 5, jest dochodem czlonka niepodlegajacym opodatkowaniu
      podatkiem dochodowym od osób fizycznych.";
9) w art. 13 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Po ustaniu malzenstwa wskutek rozwodu lub po uniewaznieniu malzenstwa
    malzonkowie powinni w terminie jednego roku zawiadomic spóldzielnie,
    któremu z nich przypadlo spóldzielcze lokatorskie prawo do lokalu
    mieszkalnego, albo przedstawic dowód wszczecia postepowania sadowego o
    podzial tego prawa. Byly malzonek niebedacy czlonkiem spóldzielni
    powinien zlozyc deklaracje czlonkowska w terminie 3 miesiecy od dnia, w
    którym przypadlo mu prawo do lokalu. Bylemu malzonkowi przysluguje
    roszczenie o przyjecie w poczet czlonków spóldzielni.";
10) w art. 14 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   "1. Z chwila smierci jednego z malzonków spóldzielcze lokatorskie prawo do
    lokalu mieszkalnego, które przyslugiwalo obojgu malzonkom, przypada
    drugiemu malzonkowi. Malzonek ten, jezeli nie jest czlonkiem
    spóldzielni, powinien w terminie jednego roku od dnia smierci
    wspólmalzonka zlozyc deklaracje czlonkowska. Malzonkowi zmarlego czlonka
    spóldzielni przysluguje roszczenie o przyjecie w poczet czlonków
    spóldzielni. Przepis art. 13 ust. 2 stosuje sie odpowiednio.";
11) w art. 16 po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:
   "3. Przez bylego czlonka, o którym mowa w ust. 2, nalezy rozumiec czlonka,
    którego czlonkostwo ustalo na skutek wykreslenia spóldzielni z rejestru
    w zwiazku z zakonczeniem postepowania likwidacyjnego lub upadlosciowego
    i któremu przyslugiwalo spóldzielcze lokatorskie prawo do lokalu
    mieszkalnego.";
12) w art. 17{3} ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. W wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6{1} ust. 5, czlonek
   spóldzielni, któremu przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do
   lokalu badz osoba niebedaca czlonkiem spóldzielni, której przysluguje
   spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu jest obowiazana uzupelnic wklad
   budowlany.";
13) art. 17{7} otrzymuje brzmienie:
  "Art. 17{7}. Jezeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy
      powstala róznica pomiedzy wysokoscia wstepnie ustalonego wkladu
      budowlanego a kosztami budowy lokalu, uprawniony albo zobowiazany z
      tego tytulu jest czlonek albo osoba niebedaca czlonkiem spóldzielni,
      którym w chwili dokonania tego rozliczenia przysluguje spóldzielcze
      wlasnosciowe prawo do lokalu.";
14) w art. 17{8}:
  a) uchyla sie ust. 1,
  b) uchyla sie ust. 3;
15) art. 17{10} otrzymuje brzmienie:
  "Art. 17{10}. W przypadku dlugotrwalych zaleglosci z zaplata oplat, o
      których mowa w art. 4 ust. 1, 1{1} i 5, razacego lub uporczywego
      wykraczania osoby korzystajacej z lokalu przeciwko obowiazujacemu
      porzadkowi domowemu albo niewlasciwego zachowania tej osoby
      czyniacego korzystanie z innych lokali lub nieruchomosci wspólnej
      uciazliwym, przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
      wlasnosci lokali stosuje sie odpowiednio. Z zadaniem, o którym mowa
      w tym przepisie, wystepuje zarzad spóldzielni na wniosek rady
      nadzorczej.";
16) w art. 17{11} ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Z wartosci spóldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu potraca sie
   niewniesiona przez czlonka badz osobe niebedaca czlonkiem spóldzielni,
   której przyslugiwalo spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu, czesc
   wkladu budowlanego, a w wypadku gdy nie zostal splacony kredyt
   zaciagniety przez spóldzielnie na sfinansowanie kosztów budowy danego
   lokalu ? potraca sie kwote niesplaconego kredytu wraz z odsetkami.";
17) art. 17{13} otrzymuje brzmienie:
  "Art. 17{13}. Do egzekucji ze spóldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu
      stosuje sie odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomosci.";
18) art. 17{14} otrzymuje brzmienie:
  "Art. 17{14}. 1. Na pisemne zadanie czlonka lub osoby niebedacej czlonkiem
       spóldzielni, którym przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do
       lokalu, spóldzielnia mieszkaniowa jest obowiazana zawrzec umowe
       przeniesienia wlasnosci lokalu po dokonaniu:
      1) splaty przypadajacych na ten lokal czesci zobowiazan spóldzielni
       zwiazanych z budowa, o których mowa w art. 17{3}, w tym w
       szczególnosci odpowiedniej czesci zadluzenia kredytowego
       spóldzielni wraz z odsetkami;
      2) splaty przypadajacego na ten lokal uzupelnienia wkladu
       budowlanego z tytulu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6{1}
       ust. 5;
      3) splaty przypadajacych na ten lokal zobowiazan spóldzielni
       z tytulu kredytów i pozyczek zaciagnietych na sfinansowanie kosztów
       remontów nieruchomosci, w której znajduje sie lokal;
      4) splaty zadluzenia z tytulu oplat, o których mowa w art. 4 ust. 1
       i 1{1}.
     2. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynnosci notarialnych dokonanych
      przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sadowe
      zalozenia ksiegi wieczystej dla lokalu i wpisu do ksiegi wieczystej
      obciazaja czlonka spóldzielni, albo osobe niebedaca czlonkiem
      spóldzielni, której przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do
      lokalu, na rzecz których spóldzielnia dokonuje przeniesienia
      wlasnosci lokalu.
     3. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynnosci notarialnych dokonanych
      przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3
      minimalnego wynagrodzenia za prace, o którym mowa w ustawie z dnia
      10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; kwote w
      tej samej wysokosci pobiera sie jako koszty sadowe od wniosku o
      zalozenie ksiegi wieczystej dla lokalu i wpis do ksiegi
      wieczystej.";
19) w art. 17{15} ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:
  "1. Na pisemne zadanie czlonka spóldzielni mieszkaniowej albo osoby
   niebedacej czlonkiem spóldzielni, którym przysluguje prawo do miejsca
   postojowego w wielostanowiskowym garazu, spóldzielnia jest obowiazana
   przeniesc na te osoby ulamkowy udzial we wspólwlasnosci tego garazu, przy
   zachowaniu zasady, jezeli statut spóldzielni nie stanowi inaczej, ze
   udzialy przypadajace na kazde miejsce postojowe sa równe, po dokonaniu
   przez nich splat, o których mowa w art. 17{14} ust. 1.
  2. Koszty ustanowienia odrebnej wlasnosci wielostanowiskowego garazu
   stanowiacego wspólwlasnosc osób, o których mowa w ust. 1, pokrywaja w
   odpowiednich ulamkowych czesciach te osoby, zgodnie z przepisami art.
   17{14} ust. 2 i 3.";
20) w art. 17{16} ust. 1 i 2 otrzymuja brzmienie:
  "1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezplatne uzywanie przez czlonka albo osobe
   niebedaca czlonkiem spóldzielni, której przysluguje spóldzielcze
   wlasnosciowe prawo do lokalu, calego lub czesci lokalu nie wymaga zgody
   spóldzielni, chyba ze byloby to zwiazane ze zmiana sposobu korzystania z
   lokalu lub przeznaczenia lokalu badz jego czesci. Jezeli wynajecie lub
   oddanie w bezplatne uzywanie mialoby wplyw na wysokosc oplat na rzecz
   spóldzielni, osoby te obowiazane sa do pisemnego powiadomienia
   spóldzielni o tej czynnosci.
  2. Umowy zawarte przez czlonka albo osobe niebedaca czlonkiem spóldzielni,
   której przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu w sprawie
   korzystania z lokalu lub jego czesci wygasaja najpózniej z chwila
   wygasniecia spóldzielczego prawa do tego lokalu.";
21) art. 17{17} otrzymuje brzmienie:
  "Art. 17{17}. Jezeli spóldzielnia, na mocy jednostronnej czynnosci prawnej,
      ustanowila dla siebie odrebna wlasnosc lokalu, przeniesienie
      wlasnosci lokalu moze nastapic wylacznie na rzecz czlonka, któremu
      przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo do tego lokalu albo
      osoby niebedacej czlonkiem spóldzielni, której przysluguje
      spóldzielcze wlasnosciowe prawo do tego lokalu.";
22) w art. 17{18} po ust. 2 dodaje sie ust. 3 w brzmieniu:
   "3. Przez bylego czlonka, o którym mowa w ust. 2, nalezy rozumiec czlonka,
    którego czlonkostwo ustalo na skutek wykreslenia spóldzielni z rejestru
    w zwiazku z zakonczeniem postepowania likwidacyjnego lub upadlosciowego
    i któremu przyslugiwalo spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu.";
23) po art. 24 dodaje sie art. 24{1} w brzmieniu:
  "Art. 24{1}. 1. Wiekszosc wlascicieli lokali w budynku lub budynkach
       polozonych w obrebie danej nieruchomosci, obliczana wedlug
       wielkosci udzialów w nieruchomosci wspólnej, moze podjac uchwale,
       ze w zakresie ich praw i obowiazków oraz zarzadu nieruchomoscia
       wspólna beda mialy zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24 czerwca
       1994 r. o wlasnosci lokali. Do podjecia uchwaly stosuje sie
       odpowiednio przepisy art. 30 ust. 1a, art. 31 i 32 ustawy o
       wlasnosci lokali.
     2. Uchwala, o której mowa w ust. 1, nie narusza przyslugujacych
      czlonkom spóldzielni, spóldzielczych praw do lokali.";
24) w art. 27 ust. 2 i 3 otrzymuja brzmienie:
  "2. Zarzad nieruchomosciami wspólnymi stanowiacymi wspólwlasnosc spóldzielni
   jest wykonywany przez spóldzielnie jak zarzad powierzony, o którym mowa w
   art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali,
   chocby wlasciciele lokali nie byli czlonkami spóldzielni, z zastrzezeniem
   art. 24{1} i art. 26. Przepisów ustawy o wlasnosci lokali o zarzadzie
   nieruchomoscia wspólna nie stosuje sie, z zastrzezeniem art. 18 ust. 1
   oraz art. 29 ust. 1 i 1a, które stosuje sie odpowiednio.
  3. Przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o wlasnosci lokali o
   wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu wlascicieli nie stosuje sie, z
   zastrzezeniem art. 24{1} oraz art. 26.";
25) art. 39 otrzymuje brzmienie:
   "Art. 39. 1. Na pisemne zadanie najemcy lokalu uzytkowego, w tym garazu,
       a takze najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórce do
       prowadzenia dzialalnosci w dziedzinie kultury i sztuki, który
       poniósl w pelnym zakresie koszty budowy tego lokalu albo poniesli
       je jego poprzednicy prawni, spóldzielnia jest obowiazana zawrzec z
       ta osoba umowe o ustanowienie spóldzielczego wlasnosciowego prawa
       do lokalu po uprzednim przyjeciu najemcy w poczet czlonków lub
       umowe przeniesienia wlasnosci lokalu po dokonaniu przez nia:
      1) splaty przypadajacego na jego lokal uzupelnienia wkladu z tytulu
       modernizacji budynku, w rozumieniu art. 6{1} ust. 5;
      2) splaty przypadajacych na jego lokal zobowiazan spóldzielni z
       tytulu kredytów i pozyczek zaciagnietych na sfinansowanie kosztów
       remontów nieruchomosci, w której znajduje sie lokal;
      3) splaty zadluzenia z tytulu swiadczen wynikajacych z umowy najmu.
     2. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynnosci notarialnych dokonanych
      przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty sadowe
      zalozenia ksiegi wieczystej dla lokalu i wpisu do ksiegi wieczystej
      obciazaja najemce, na rzecz którego spóldzielnia dokonuje
      przeniesienia wlasnosci lokalu.
     3. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynnosci notarialnych dokonanych
      przy zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3
      minimalnego wynagrodzenia za prace, o którym mowa w ustawie z dnia
      10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; kwote w
      tej samej wysokosci pobiera sie jako koszty sadowe od wniosku o
      zalozenie ksiegi wieczystej dla lokalu i wpis do ksiegi
      wieczystej.";
26) w art. 42 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
  "5. Uchwaly, o których mowa w ust. 2, od dnia wejscia w zycie stanowia
   podstawe oznaczania lokali i przypadajacych na kazdy lokal udzialów w
   nieruchomosci wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrebnej
   wlasnosci lokali na rzecz czlonków spóldzielni, osób niebedacych
   czlonkami spóldzielni, którym przysluguje spóldzielcze wlasnosciowe prawo
   do lokalu lub spóldzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu wlasnosci
   tych lokali przez spóldzielnie na rzecz czlonków spóldzielni lub innych
   osób.";
27) w art. 44 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
  "4. Jezeli ustanowienie odrebnej wlasnosci lokali nastepuje jednoczesnie na
   rzecz wszystkich osób, którym przysluguje spóldzielcze prawo do lokalu,
   hipoteka obciazajaca nieruchomosc stanowiaca wlasnosc spóldzielni
   mieszkaniowej obciaza wszystkie odrebne lokale. Wierzyciel, któremu
   przysluguje powstala na tej podstawie hipoteka laczna, obowiazany jest
   dokonac jej podzialu miedzy wlascicieli odrebnych lokali, stosownie do
   ich udzialów we wspólwlasnosci nieruchomosci wspólnych.";
28) w art. 45 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1. Z chwila zawarcia umowy przeniesienia wlasnosci lokalu, do którego
   czlonkowi albo osobie niebedacej czlonkiem, przyslugiwalo spóldzielcze
   wlasnosciowe prawo do lokalu mieszkalnego lub spóldzielcze prawo do
   lokalu uzytkowego, w tym spóldzielcze prawo do garazu, hipoteki
   ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciazaja
   nieruchomosci powstale w wyniku zawarcia umowy przeniesienia wlasnosci
   lokalu.";
29) w art. 48:
  a) po ust. 1 dodaje sie ust. 1{1}-1{3} w brzmieniu:
  "1{1}. Kaucje mieszkaniowe, o których mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 12
    pazdziernika 1994 r. o zasadach przekazywania zakladowych budynków
    mieszkalnych przez przedsiebiorstwa panstwowe (Dz.U. Nr 119, poz. 567, z
    1996 r. Nr 52, poz. 236, z 1997 r. Nr 6, poz. 32 oraz z 2000 r. Nr 39,
    poz. 442), podlegaja zaliczeniu na poczet wkladu mieszkaniowego albo
    budowlanego.
   1{2}. Wysokosc kaucji mieszkaniowej waloryzuje sie proporcjonalnie do
    wartosci rynkowej lokalu.
   1{3}. Jezeli spóldzielnia nabyla budynek nieodplatnie, najemcy sa
    zwolnieni od wplaty wkladu mieszkaniowego.",
  b) ust. 2-4 otrzymuja brzmienie:
   "2. Ustanowienie spóldzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego
    i ustanowienie spóldzielczego wlasnosciowego prawa do lokalu jest
    uzalenione od zloenia przez najemce deklaracji czlonkowskiej i przyjecia
    w poczet czlonków spóldzielni. Najemcy przysluguje roszczenie o
    przyjecie w poczet czlonków spóldzielni.
   3. Koszty okreslenia wartosci rynkowej lokalu, wynagrodzenie notariusza za
    ogól czynnosci notarialnych dokonanych przy zawieraniu umowy, o której
    mowa w ust. 1, oraz koszty sadowe zalozenia ksiegi wieczystej dla lokalu
    i wpisu do ksiegi wieczystej obciazaja najemce, na rzecz którego
    spóldzielnia dokonuje ustanowienia spóldzielczego prawa do lokalu albo
    przeniesienia wlasnosci lokalu.
   4. Wynagrodzenie notariusza za ogól czynnosci notarialnych dokonanych przy
    zawieraniu umowy, o której mowa w ust. 1, wynosi 1/3 minimalnego
    wynagrodzenia za prace, o którym mowa w ustawie z dnia 10 pazdziernika
    2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace; kwote w tej samej wysokosci
    pobiera sie jako koszty sadowe od wniosku o zalozenie ksiegi wieczystej
    dla lokalu i wpis do ksiegi wieczystej.";
30) w art. 48{1} ust. 2 otrzymuje brzmienie:
  "2. Po smierci czlonka spóldzielni albo osoby niebedacej czlonkiem
   spóldzielni, której przyslugiwalo spóldzielcze wlasnosciowe prawo do
   lokalu, a które to osoby wystapily z zadaniem przeniesienia wlasnosci
   okreslonym w art. 17{14} lub 17{15}, ich spadkobiercy moga zadac
   przeniesienia na nich wlasnosci lokalu lub udzialu we wspólwlasnosci
   garazu. W tym przypadku uznaje sie, iz wniosek o przeniesienie wlasnosci
   lokalu zostal zlozony w dniu pierwszego wystapienia z zadaniem przez
   czlonka spóldzielni lub osobe niebedaca czlonkiem spóldzielni, której
   przyslugiwalo spóldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu.".

                   Art. 2.
W ustawie z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postepowania cywilnego (Dz.U. Nr
43, poz. 296, z pózn. zm.)[2] w art. 17 w pkt 4 kropke zastepuje sie przecinkiem
oraz dodaje sie pkt 4{1} w brzmieniu:
   "4{1}) o wydanie orzeczenia zastepujacego uchwale o podziale
    spóldzielni.".
                    
                   Art. 3.
W ustawie z dnia 16 wrzesnia 1982 r. - Prawo spóldzielcze (Dz.U. z 2003 r. Nr
188, poz. 1848 oraz z 2004 r. Nr 99, poz. 1001) wprowadza sie nastepujace
zmiany:
1) art. 18 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 18. § 1. Prawa i obowiazki wynikajace z czlonkostwa w spóldzielni sa
       dla wszystkich czlonków równe.
     § 2. Czlonek spóldzielni ma prawo:
      1) uczestniczenia w walnym zgromadzeniu lub zebraniu grupy
       czlonkowskiej;
      2) wybierania i bycia wybieranym do organów spóldzielni;
      3) otrzymania odpisu statutu i regulaminów, zaznajamiania sie z
       uchwalami organów spóldzielni, protokolami obrad organów
       spóldzielni, protokolami lustracji, rocznymi sprawozdaniami
       finansowymi, umowami zawieranymi przez spóldzielnie z osobami
       trzecimi;
      4) zadania rozpatrzenia przez wlasciwe organy spóldzielni wniosków
       dotyczacych jej dzialalnosci;
      5) udzialu w nadwyzce bilansowej;
      6) do swiadczen spóldzielni w zakresie jej statutowej dzialalnosci.
    § 3. Spóldzielnia moze odmówic czlonkowi wgladu do umów zawieranych z
      osobami trzecimi, jeeli naruszaloby to prawa tych osb lub jeeli
      istnieje uzasadniona obawa, ze czlonek wykorzysta pozyskane
      informacje w celach sprzecznych z interesem spóldzielni i przez to
      wyrzadzi spóldzielni znaczna szkode. Odmowa powinna byc wyrazona na
      pismie. Czlonek, któremu odmówiono wgladu do umów zawieranych przez
      spóldzielnie z osobami trzecimi, moze zlozyc wniosek do sadu
      rejestrowego o zobowiazanie spóldzielni do udostepnienia tych umów.
      Wniosek nalezy zlozyc w terminie siedmiu dni od dnia doreczenia
      czlonkowi pisemnej odmowy.
    § 4. Czlonkowi spóldzielni przysluguja równiez inne prawa okreslone w
      ustawie lub w statucie.
    § 5. Czlonek spóldzielni ma obowiazek:
      1) przestrzegania przepisów prawa, postanowien statutu i opartych na
       nich regulaminów;
      2) dbania o dobro i rozwój spóldzielni oraz uczestniczenia w
       realizacji jej zadan statutowych.
    § 6. Czlonek spóldzielni wykonuje równiez inne obowiazki okreslone w
      ustawie lub w statucie.
    § 7. Przepisy ustawy, statut oraz umowy zawierane przez spóldzielnie z
      jej czlonkami okreslaja prawa i obowiazki czlonków wynikajace ze
      stosunków prawnych pochodnych od czlonkostwa w spóldzielni.";
2) art. 24 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 24. § 1. Spóldzielnia moze rozwiazac stosunek czlonkostwa tylko przez
       wykluczenie albo wykreslenie czlonka.
      § 2. Wykluczenie czlonka ze spóldzielni moze nastapic w wypadku, gdy
       z jego winy umyslnej lub z powodu razacego niedbalstwa dalsze
       pozostawanie w spóldzielni nie da sie pogodzic z postanowieniami
       statutu spóldzielni lub dobrymi obyczajami. Statut okresla
       przyczyny wykluczenia.
     § 3. Czlonek niewykonujacy obowiazków statutowych z przyczyn przez
       niego niezawinionych moze byc wykreslony z rejestru czlonków
       spóldzielni. Statut okresla przyczyny wykreslenia.
     § 4. Wykluczenia albo wykreslenia moze dokonac, stosownie do
       postanowien statutu, rada nadzorcza albo walne zgromadzenie
       spóldzielni. Organ, do którego kompetencji nalezy podejmowanie
       uchwal w sprawie wykluczenia albo wykreslenia, ma obowiazek
       wysluchac wyjasnien zainteresowanego czlonka spóldzielni.
     § 5. Organ, który podjal uchwale w sprawie wykreslenia albo
       wykluczenia, ma obowiazek zawiadomic czlonka na pismie wraz z
       uzasadnieniem o wykresleniu albo wykluczeniu ze spóldzielni w
       terminie dwóch tygodni od dnia podjecia uchwaly. Uzasadnienie
       powinno w szczególnosci przedstawiac motywy, którymi kierowal sie
       organ spóldzielni uznajac, ze zachowanie czlonka wyczerpuje
       przeslanki wykluczenia albo wykreslenia okreslone w statucie.
       Zawiadomienie zwrócone z powodu niezgloszenia przez czlonka zmiany
       podanego przez niego adresu ma moc prawna doreczenia.
    § 6. Jezeli organem wlasciwym w sprawie wykluczenia albo wykreslenia
      czlonka ze spóldzielni jest, zgodnie z postanowieniami statutu, rada
      nadzorcza, czlonek spóldzielni ma prawo:
      1) odwolac sie od uchwaly o wykluczeniu albo wykresleniu do walnego
       zgromadzenia, w terminie okreslonym w statucie, albo
      2) zaskarzyc uchwale rady nadzorczej do sadu w terminie szesciu
       tygodni od dnia doreczenia czlonkowi uchwaly z uzasadnieniem;
       przepisy art. 42 stosuje sie odpowiednio.
    § 7. W wypadku bezskutecznego uplywu terminu do rozpatrzenia odwolania
      przez walne zgromadzenie, termin do zaskarzenia do sadu uchwaly rady
      nadzorczej, o którym mowa w § 6 pkt 2, biegnie od dnia, w którym
      odwolanie powinno byc najpózniej rozpatrzone.
    § 8. W wypadku wniesienia do walnego zgromadzenia odwolania od uchwaly
      rady nadzorczej w sprawie wykluczenia albo wykreslenia czlonek
      spóldzielni ma prawo byc obecny przy rozpatrywaniu odwolania i
      popierac je. Do wniesienia odwolania i jego rozpatrzenia stosuje sie
      postanowienia statutu o postepowaniu wewnatrzspóldzielczym.
    § 9. Jezeli statut nie przewiduje postepowania wewnatrzspóldzielczego,
      termin do wniesienia odwolania, o którym mowa w § 6 pkt 1, wynosi
      miesiac od dnia doreczenia zawiadomienia o wykluczeniu albo
      wykresleniu wraz z uzasadnieniem. Odwolanie powinno byc rozpatrzone
      na najblizszym walnym zgromadzeniu, nie pózniej jednak niz w ciagu
      dwunastu miesiecy od dnia wniesienia odwolania. Odwolujacy sie
      czlonek spóldzielni powinien byc zawiadomiony o terminie walnego
      zgromadzenia co najmniej trzy tygodnie przed tym terminem.
     § 10. Wykluczenie albo wykreslenie staje sie skuteczne z chwila:
      1) bezskutecznego uplywu terminu do zaskarzenia do sadu uchwaly rady
       nadzorczej, chyba ze czlonek przed uplywem tego terminu wniósl
       odwolanie od uchwaly rady do walnego zgromadzenia;
      2) bezskutecznego uplywu terminu do wniesienia do walnego
       zgromadzenia odwolania od uchwaly rady nadzorczej, jezeli termin
       ten jest dluzszy od terminu do zaskarzenia do sadu uchwaly rady;
      3) bezskutecznego uplywu terminu do zaskarzenia do sadu uchwaly
       walnego zgromadzenia;
      4) prawomocnego oddalenia przez sad powództwa o uchylenie uchwaly
       rady nadzorczej albo walnego zgromadzenia.";
3) art. 32 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 32. § 1. Statut moze stanowic, ze w okreslonych w nim sprawach miedzy
       czlonkiem a spóldzielnia, czlonkowi przysluguje prawo odwolania
       sie od uchwaly organu spóldzielni do innego wskazanego w statucie
       organu spóldzielni w postepowaniu wewnatrzspóldzielczym. W tym
       wypadku statut powinien okreslac zasady i tryb postepowania
       wewnatrzspóldzielczego, a w szczególnosci terminy wniesienia i
       rozpatrzenia odwolania.
     § 2. W wypadku wniesienia przez czlonka odwolania w postepowaniu
       wewnatrzspóldzielczym bieg przedawnienia i terminów zawitych ulega
       zawieszeniu do dnia zakonczenia tego postepowania, jednakze przez
       okres nie dluzszy niz rok od dnia, w którym organ odwolawczy
       powinien rozpatrzyc odwolanie.
    § 3. Postanowienia statutu o postepowaniu wewnatrzspóldzielczym nie
      moga ograniczac dochodzenia przez czlonków ich praw na drodze
      sadowej. W wypadku zaskarzenia przez czlonka uchwaly w postepowaniu
      wewnatrzspóldzielczym i sadowym, postepowanie wewnatrzspóldzielcze
      ulega umorzeniu.";
4) uchyla sie art. 33;
5) w art. 36 po 2 dodaje sie 2a w brzmieniu:
  " 2a. Czlonek ma prawo korzystania na wlasny koszt z pomocy prawnej lub
    pomocy eksperta. Osoby, z których pomocy korzysta czlonek nie sa
    uprawnione do zabierania glosu.";
6) w art. 37 po § 3 dodaje sie § 4 w brzmieniu:
 "§ 4. Czlonek spóldzielni niebedacy przedstawicielem moze uczestniczyc w
   zebraniu przedstawicieli bez prawa glosu.";
7) art. 42 otrzymuje brzmienie:
  "Art. 42. § 1. Uchwaly walnego zgromadzenia obowiazuja wszystkich czlonków
       spóldzielni oraz wszystkie jej organy.
     § 2. Uchwala sprzeczna z ustawa jest niewazna.
     § 3. Uchwala sprzeczna z postanowieniami statutu badz dobrymi
      obyczajami lub godzaca w interesy spóldzielni albo majaca na celu
      pokrzywdzenie jej czlonka moze byc zaskarzona do sadu.
     § 4. Kazdy czlonek spóldzielni lub zarzad moze wytoczyc powództwo o
      uchylenie uchwaly. Jednakze prawo zaskarzenia uchwaly w sprawie
      wykluczenia albo wykreslenia czlonka przysluguje wylacznie czlonkowi
      wykluczonemu albo wykreslonemu.
     § 5. Jezeli zarzad wytacza powództwo, spóldzielnie reprezentuje
      pelnomocnik ustanowiony przez rade nadzorcza, a spóldzielnie, w
      której nie powoluje sie rady nadzorczej, pelnomocnik ustanowiony
      przez walne zgromadzenie. W wypadku nieustanowienia pelnomocnika sad
      wlasciwy do rozpoznania sprawy ustanawia kuratora dla spóldzielni.
     § 6. Powództwo o uchylenie uchwaly walnego zgromadzenia powinno byc
      wniesione w ciagu szesciu tygodni od dnia odbycia walnego
      zgromadzenia, jezeli zas powództwo wnosi czlonek nieobecny na walnym
      zgromadzeniu na skutek jego wadliwego zwolania - w ciagu szesciu
      tygodni od dnia powziecia wiadomosci przez tego czlonka o uchwale,
      nie pózniej jednak niz przed uplywem roku od dnia odbycia walnego
      zgromadzenia.
     § 7. Jezeli ustawa lub statut wymagaja zawiadomienia czlonka o
      uchwale, termin szesciotygodniowy wskazany w § 6 biegnie od dnia
      tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.
     § 8. Sad moze nie uwzglednic uplywu terminu, o którym mowa w § 6,
      jezeli utrzymanie uchwaly walnego zgromadzenia w mocy wywolaloby dla
      czlonka szczególnie dotkliwe skutki, a opóznienie w zaskarzeniu tej
      uchwaly jest usprawiedliwione wyjatkowymi okolicznosciami i nie jest
      nadmierne.
     § 9. Orzeczenie sadu ustalajace nieistnienie albo niewaznosc uchwaly
      walnego zgromadzenia badz uchylajace uchwale ma moc prawna wzgledem
      wszystkich czlonków spóldzielni oraz wszystkich jej organów.";
8) w art. 49 § 2 otrzymuje brzmienie:
 "§ 2. Czlonków zarzadu, w tym prezesa i jego zastepców, wybiera i odwoluje,
   stosownie do postanowien statutu, rada lub walne zgromadzenie.";
9) w art. 56 § 1 otrzymuje brzmienie:
 "§ 1. Nie mozna byc jednoczesnie czlonkiem zarzadu i przedstawicielem na
   zebranie przedstawicieli tej samej spóldzielni. Nie mozna byc
   jednoczesnie czlonkiem rady i zarzadu tej samej spóldzielni. W razie
   koniecznosci rada moze wyznaczyc jednego lub kilku ze swoich czlonków do
   czasowego pelnienia funkcji czlonka (czlonków) zarzadu.";
10) art. 58 otrzymuje brzmienie:
    "Art. 58. Czlonek zarzadu, rady oraz likwidator odpowiada wobec
       spóldzielni za szkode wyrzadzona dzialaniem lub zaniechaniem
       sprzecznym z prawem lub postanowieniami statutu spóldzielni,
       chyba ze nie ponosi winy.";
11) w art. 91:
  a) § 1 otrzymuje brzmienie:
   "§ 1. Kazda spóldzielnia obowiazana jest przynajmniej raz na trzy lata, a
     w okresie pozostawania w stanie likwidacji corocznie, poddac sie
     lustracyjnemu badaniu legalnosci, gospodarnosci i rzetelnosci calosci
     jej dzialania. Lustracja obejmuje okres od poprzedniej lustracji.",
  b) po § 2 dodaje sie § 2{1} w brzmieniu:
   "§ 2{1}. Celem lustracji jest:
      1) sprawdzenie przestrzegania przez spóldzielnie przepisów prawa i
      postanowien statutu;
      2) zbadanie przestrzegania przez spóldzielnie prowadzenia przez nia
      dzialalnosci w interesie ogólu czlonków;
      3) kontrola gospodarnosci, celowosci i rzetelnosci realizacji przez
      spóldzielnie jej celów ekonomicznych, socjalnych oraz kulturalnych;
      4) wskazywanie czlonkom na nieprawidlowosci w dzialalnosci organów
      spóldzielni;
      5) udzielanie organizacyjnej i instruktazowej pomocy w usuwaniu
      stwierdzonych nieprawidlowosci oraz w usprawnieniu dzialalnosci
      spóldzielni.";
12) w art. 93:
  a) po § 1 dodaje sie § 1a i 1b w brzmieniu:
   "§ 1a. Na podstawie protokolu z lustracji przeprowadzajacy ja zwiazek
     rewizyjny lub Krajowa Rada Spóldzielcza opracowuje wnioski
     polustracyjne oraz przekazuje je zarzadowi i radzie.
    § 1b. Zarzad obowiazany jest corocznie przekazywac podmiotowi
      przeprowadzajacemu lustracje i walnemu zgromadzeniu informacje o
      realizacji wniosków polustracyjnych.",
  b) § 2 otrzymuje brzmienie:
    "§ 2. Zarzad obowiazany jest na zadanie czlonka spóldzielni udostepnic
     mu do wgladu protokól lustracji oraz wnioski polustracyjne i
     informacje o ich realizacji.";
13) po art. 93 dodaje sie art. 93a w brzmieniu:
  "Art. 93a. § 1. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki
       przestrzennej i mieszkaniowej ma prawo zadania informacji i
       danych, dotyczacych organizacji i dzialalnosci spóldzielni
       mieszkaniowych, niezbednych do dokonywania oceny zgodnosci z
       prawem i gospodarnosci dzialalnosci spóldzielni.
     § 2. W przypadku naruszenia prawa przez spóldzielnie mieszkaniowa
       minister wystepuje do wlasciwego zwiazku rewizyjnego, w którym
       spóldzielnia jest zrzeszona lub do Krajowej Rady Spóldzielczej z
       wnioskiem o przeprowadzenie lustracji. Lustracje przeprowadza sie
       na koszt spóldzielni.
     § 3. Lustracje, o której mowa w § 2, zwiazek rewizyjny lub Krajowa
       Rada Spóldzielcza ma obowiazek wszczac w ciagu 30 dni od dnia
       otrzymania wniosku ministra.
     § 4. Podmiot przeprowadzajacy lustracje obowiazany jest przeslac
       protokól z czynnosci lustracyjnych ministrowi.
     § 5. W przypadku niewykonania przez spóldzielnie mieszkaniowa
       wniosków z przeprowadzonej lustracji minister nakazuje jej
       uwzglednienie tych wniosków w terminie 3 miesiecy.";
14) w art. 257 § 1 otrzymuje brzmienie:
 "§ 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym tytule stosuje sie odpowiednio
   przepisy czesci I, z wyjatkiem art. 24 § 4 i 6-9 , art. 32 i 33, a w
   odniesieniu do zwiazków rewizyjnych takze art. 67, 75-78 oraz przepisów
   ustawy dotyczacych udzialów i wkladów. Przepisy art. 42 stosuje sie
   odpowiednio równiez do uchwal rady zwiazku.";
15) po czesci II dodaje sie czesc IIa w brzmieniu:
                  "Czesc IIa
                 Przepisy karne
  Art. 267a. Kto, biorac udzial w tworzeniu spóldzielni lub bedac czlonkiem
      jej zarzadu lub rady albo likwidatorem, dziala na jej szkode,
      podlega karze pozbawienia wolnosci do lat 5 i grzywnie.
  Art. 267b. Kto, bedac czlonkiem zarzadu spóldzielni albo likwidatorem, nie
      zglasza wniosku o upadlosc spóldzielni pomimo powstania warunków uza
      sadniajacych upadlosc spóldzielni,
      podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
       wolnosci do roku.
  Art. 267c. Kto, bedac czlonkiem organu spóldzielni albo likwidatorem wbrew
      przepisom ustawy:
      1) nie poddaje spóldzielni lustracji,
      2) nie udziela lub udziela niezgodnych ze stanem faktycznym
       wyjasnien lustratorowi, nie dopuszcza go do pelnienia obowiazków
       lub nie przedklada stosownych dokumentów,
      3) nie udostepnia czlonkom spóldzielni protokolu lustracji,
      4) nie zwoluje walnego zgromadzenia, zebrania przedstawicieli albo
       zebran grup czlonkowskich poprzedzajacych zebranie przedsta
       wicieli,
      podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolnosci.
  Art. 267d. § 1. Kto, bedac czlonkiem organu spóldzielni albo likwidatorem,
       oglasza dane nieprawdziwe albo przedstawia je organom spóldzielni,
       wladzom panstwowym, czlonkom spóldzielni lub lustratorowi,
      podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
       wolnosci do lat 2.
     § 2. Jezeli sprawca dziala nieumyslnie,
      podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnosci albo pozbawienia
       wolnosci do roku.".

                   Art. 4.
1. Do oceny skutków zdarzen prawnych stosuje sie przepisy obowiazujace w dniu,
 w którym zdarzenia te nastapily.
2. Jezeli wykluczenie albo wykreslenie czlonka ze spóldzielni, które nastapilo
 na podstawie przepisów dotychczasowych, nie stalo sie skuteczne przed dniem
 wejscia niniejszej ustawy w zycie, stosuje sie art. 24 § 10 ustawy, o której
 mowa w art. 3, w brzmieniu nadanym przez niniejsza ustawe.
3. Postepowanie wewnatrzspóldzielcze wszczete przed dniem wejscia niniejszej
 ustawy w zycie toczy sie wedlug przepisów dotychczasowych.
                    
                   Art. 5.
1. Spóldzielnie istniejace w dniu wejscia ustawy w zycie dokonaja zmian swoich
 statutów stosownie do wymagan niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w
 ustawie - Prawo spóldzielcze. Zgloszenia do Krajowego Rejestru Sadowego tych
 zmian spóldzielnie dokonaja w terminie 12 miesiecy od dnia wejscia w zycie
 niniejszej ustawy.
2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych
 statutów pozostaja w mocy. Jednakze w razie sprzecznosci miedzy nimi a
 przepisami niniejszej ustawy stosuje sie przepisy tej ustawy.
                    
                   Art. 6.
Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia.
 
_______________________________
[1] Niniejsza ustawa zmienia sie: ustawe z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks
 postepowania cywilnego i ustawe z dnia 16 wrzesnia 1982 r.  -  Prawo
 spóldzielcze.
[2] Zmiany wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 1965 r. Nr 15. poz.
 113, z 1974 r. Nr 27, poz. 157 i Nr 39, poz. 231, z 1975 r. Nr 45, poz. 234, z
 1982 r. Nr 11, poz. 82 i Nr 30, poz. 210, z 1983 r. Nr 5, poz. 33, z 1984 r.
 Nr 45, poz. 241 i 242, z 1985 r. Nr 20, poz. 86, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z
 1988 r. Nr 41, poz. 324, z 1989 r. Nr 4, poz. 21 i Nr 33, poz. 175, z 1990 r.
 Nr 14, poz. 88, Nr 34, poz. 198, Nr 53, poz. 306, Nr 55, poz. 318 i Nr 79,
 poz. 464, z 1991 r. Nr 7, poz. 24, Nr 22, poz. 92 i Nr 115, poz. 496, z 1993
 r. Nr 12, poz. 53, z 1994 r. Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z
 1996 r. Nr 24, poz. 110, Nr 43, poz. 189, Nr 73, poz. 350 i Nr 149, poz. 703,
 z 1997 r. Nr 43, poz. 270, Nr 54, poz. 348, Nr 75, poz. 471, Nr 102, poz. 643,
 Nr 117, poz. 752, Nr 121, poz. 769 i 770, Nr 133, poz. 882, Nr 139, poz. 934,
 Nr 140, poz. 940 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 117, poz.
 757, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22, poz. 269 i 271, Nr 48, poz.
 552 i 554, Nr 55, poz. 665, Nr 73, poz. 852, Nr 94, poz. 1037, Nr 114, poz.
 1191 i poz. 1193 i Nr 122, poz. 1314, 1319 i 1322, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr
 49, poz. 508, Nr 63, poz. 635, Nr 98, poz. 1069, 1070 i 1071, Nr 123, poz.
 1353, Nr 125, poz. 1368 i Nr 138, poz. 1546, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 26,
 poz. 265, Nr 74, poz. 676, Nr 84, poz. 764, Nr 126, poz. 1069 i 1070, Nr 129,
 poz. 1102, Nr 153, poz. 1271, , Nr 219, poz. 1849 i Nr 240, poz. 2058, z 2003
 r. Nr 41, poz. 360, Nr 42, poz. 363, Nr 60, poz. 535, Nr 109, poz. 1035, Nr
 119, poz. 1121, Nr 130, poz. 1188, Nr 139, poz. 1323, Nr 199, poz. 1939 i Nr
 228, poz. 2255, z 2004 r. Nr 9, poz. 75, Nr 11, poz. 101, Nr 68, poz. 623, Nr
 91, poz. 871, Nr 93, poz. 891, Nr 121, poz. 1264, Nr 162, poz. 1691, Nr 169,
 poz. 1783, Nr 172, poz. 1804, Nr 204, poz. 2091, Nr 210, poz. 2135, Nr 236,
 poz. 2356 i Nr 237, poz. 2384 oraz z 2005 r. Nr 13, poz. 98, Nr 22, poz. 185 i
 Nr 86, poz. 732.