Tekst jednolity z dnia 

03-11-26

Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27

USTAWA

z dnia 15 grudnia 2000 r.

o spółdzielniach mieszkaniowych

Rozdział 1

Przepisy ogólne

Art. 1.

1. Celem spółdzielni mieszkaniowej, zwanej dalej „spółdzielnią”, jest zaspokajanie

potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, przez dostarczanie

członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

a także lokali o innym przeznaczeniu.

2. Przedmiotem działalności spółdzielni może być:

1) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków

spółdzielczych lokatorskich praw do znajdujących się w tych budynkach

lokali mieszkalnych;

11) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków

spółdzielczych własnościowych praw do znajdujących się w tych budynkach

lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu, a także do

miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych;

2) budowanie lub nabywanie budynków w celu ustanowienia na rzecz członków

odrębnej własności znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych

lub lokali o innym przeznaczeniu, a także ułamkowego udziału we

współwłasności w garażach wielostanowiskowych;

3) budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na

rzecz członków własności tych domów;

4) udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych

lub domów jednorodzinnych;

5) budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży

znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym

przeznaczeniu.

3. Spółdzielnia ma obowiązek zarządzania nieruchomościami stanowiącymi jej

mienie lub nabyte na podstawie ustawy mienie jej członków.

Opracowano na podstawie:

tj. Dz.U. z

2003 r. Nr 119, poz.

1116.

©Kancelaria Sejmu s. 2/27

03-11-26

4. Statut spółdzielni określa, którą działalność spośród wymienionych w ust. 2 i 3,

prowadzi spółdzielnia.

5. Spółdzielnia może zarządzać nieruchomością niestanowiącą jej mienia lub mienia

jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielami)

tej nieruchomości.

6. Spółdzielnia może prowadzić również inną działalność gospodarczą na zasadach

określonych w odrębnych przepisach i w statucie, jeżeli działalność ta związana

jest bezpośrednio z realizacją celu, o którym mowa w ust. 1.

7. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do spółdzielni mieszkaniowej stosuje

się przepisy ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz.U. z

1995 r. Nr 54, poz. 288 i Nr 133, poz. 654, z 1996 r. Nr 5, poz. 32, Nr 24, poz.

110 i Nr 43, poz. 189, z 1997 r. Nr 32, poz. 183, Nr 111, poz. 723 i Nr 121, poz.

769 i 770, z 1999 r. Nr 40, poz. 399, Nr 60, poz. 636, Nr 77, poz. 874 i Nr 99,

poz. 1151, z 2001 r. Nr 4, poz. 27, Nr 54, poz. 572 i Nr 69, poz. 724 oraz z 2002

r. Nr 240, poz. 2058).

Art. 2.

1. Lokalem w rozumieniu ustawy jest samodzielny lokal mieszkalny, a także lokal

o innym przeznaczeniu, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 24 czerwca

1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903).

2. Lokalem mieszkalnym w rozumieniu ustawy jest również pracownia twórcy

przeznaczona do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

3. Domem jednorodzinnym w rozumieniu ustawy jest dom mieszkalny, jak również

samodzielna część domu bliźniaczego lub szeregowego przeznaczona przede

wszystkim do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych. Do domów jednorodzinnych

stosuje się przepisy ustawy dotyczące lokali.

4. Wartością rynkową lokalu w rozumieniu ustawy jest wartość określona na podstawie

przepisów działu IV rozdziału 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543, z 2001 r. Nr 129,

poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr

113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130, poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200,

poz. 1682 i Nr 240, poz. 2058 oraz z 2003 r. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 717, Nr

720 i 721 i Nr 96, poz. 874).

Art. 3.

1. Członkiem spółdzielni może być osoba fizyczna, choćby nie miała zdolności do

czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2. Członkami spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby spółdzielcze prawo

do lokalu albo prawo odrębnej własności lokalu przysługiwało tylko jednemu z

nich.

3. Członkiem spółdzielni może być osoba prawna, o ile statut nie stanowi inaczej,

jednakże takiej osobie nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

mieszkalnego.

4. Wysokość wpisowego nie może przekraczać wysokości najniższego wynagrodzenia

ogłaszanego przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie

Kodeksu pracy.

ad. ust. 4 w art. 3 -

obecnie: minimalnego

wynagrodzenia za

pracę

©Kancelaria Sejmu s. 3/27

03-11-26

Art. 4.

1. Członkowie spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, są

obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem

nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem

nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach

spółdzielni z innych tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami

statutu.

2. Członkowie spółdzielni będący właścicielami lokali są obowiązani uczestniczyć

w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i

utrzymaniem nieruchomości wspólnych, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości

stanowiących mienie spółdzielni oraz w zobowiązaniach spółdzielni z innych

tytułów przez uiszczanie opłat zgodnie z postanowieniami statutu. Od

członka będącego właścicielem lokalu, niezależnie od jego obowiązków w zakresie

pokrywania kosztów zarządu nieruchomością wspólną, spółdzielnia może

żądać wpłat na fundusz remontowy, o którym mowa w art. 6 ust. 3.

3. Członkowie spółdzielni, którzy oczekują na ustanowienie na ich rzecz spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności lokalu, są obowiązani

uczestniczyć w kosztach budowy lokali przez wnoszenie wkładów

mieszkaniowych lub budowlanych i w innych zobowiązaniach spółdzielni związanych

z budową zgodnie z postanowieniami statutu. Od chwili postawienia im

lokali do dyspozycji uiszczają oni opłaty określone w ust. 1 albo 2.

4. Właściciele lokali niebędący członkami spółdzielni są obowiązani uczestniczyć

w wydatkach związanych z eksploatacją i utrzymaniem ich lokali, eksploatacją i

utrzymaniem nieruchomości wspólnych oraz w innych kosztach zarządu tymi

nieruchomościami na takich samych zasadach, jak członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem

art. 5. Są oni również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych

z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni,

które są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące

w określonych budynkach lub osiedlu.

5. Członkowie spółdzielni są również obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych

z działalnością społeczną, oświatową i kulturalną prowadzoną przez

spółdzielnię. Właściciele lokali niebędący członkami mogą odpłatnie korzystać

z takiej działalności na podstawie umów zawieranych ze spółdzielnią.

6. Za opłaty, o których mowa w ust. 1–5, solidarnie z członkami spółdzielni lub

właścicielami lokali niebędącymi członkami spółdzielni odpowiadają:

1) stale zamieszkujące z nimi w lokalu osoby pełnoletnie, z wyjątkiem pełnoletnich

zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby faktycznie

korzystające z lokalu;

2) osoby niebędące członkami spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu.

61. Odpowiedzialność osób, o których mowa w ust. 6 pkt 1, ogranicza się do wysokości

opłat należnych za okres ich stałego zamieszkiwania lub faktycznego korzystania

z lokalu.

62. Opłaty, o których mowa w ust. 1–5, wnosi się co miesiąc z góry do 10 dnia miesiąca.

Statut spółdzielni może określać inny termin wnoszenia opłat, nie wcześniejszy

jednak niż ustawowy. Spółdzielnia jest obowiązana na żądanie członka

©Kancelaria Sejmu s. 4/27

03-11-26

lub niebędącego członkiem właściciela lokalu przedstawić kalkulację wysokości

opłat.

7. O zmianie wysokości opłat spółdzielnia jest obowiązana zawiadomić osoby, o

których mowa w ust. 1, 2 i 4, co najmniej 14 dni przed upływem terminu do

wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego

ten termin. Zmiana wysokości opłat wymaga uzasadnienia na piśmie.

8. Członkowie spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat

w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym, o którym mowa w art. 32 i art. 33 § 2

ustawy – Prawo spółdzielcze, a po jego wyczerpaniu – na drodze sądowej. Właściciele

niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany

wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. Wystąpienie na drogę postępowania

wewnątrzspółdzielczego lub sądowego nie zwalnia wymienionych osób

z obowiązku wnoszenia opłat w zmienionej wysokości.

Art. 5.

1. Pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków

związanych z jej eksploatacją i utrzymaniem, a w części przekraczającej te wydatki

przypadają właścicielom lokali proporcjonalnie do ich udziałów w nieruchomości

wspólnej.

2. Pożytki i inne przychody z własnej działalności gospodarczej spółdzielnia może

przeznaczyć w szczególności na pokrycie wydatków związanych z eksploatacją

i utrzymaniem nieruchomości w zakresie obciążającym członków oraz na prowadzenie

działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

Art. 6.

1. Różnica między kosztami a przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi

spółdzielni zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku

następnym.

2. Wartość środków trwałych finansowanych bezpośrednio z funduszu udziałowego

lub wkładów mieszkaniowych i budowlanych nie zwiększa funduszu zasobowego;

umorzenie wartości tych środków trwałych obciąża odpowiednio fundusz

udziałowy lub wkłady mieszkaniowe i budowlane.

3. Spółdzielnia tworzy fundusz na remonty zasobów mieszkaniowych. Odpisy na

ten fundusz obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi stanowiącymi

mienie spółdzielni.

4. Zaciągnięcie przez spółdzielnię kredytu bankowego i zabezpieczenie tego kredytu

w formie hipoteki może nastąpić wyłącznie na nieruchomości, dla potrzeb

której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, i wymaga

pisemnej zgody większości członków spółdzielni, których prawa do lokali

związane są z tą nieruchomością.

Art. 61.

1. W razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem

szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal

w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia

lokalu, spółdzielnia ma prawo wejść do lokalu w obecności funkcjo-

©Kancelaria Sejmu s. 5/27

03-11-26

nariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej – także przy jej

udziale.

2. Jeżeli otwarcie lokalu nastąpiło pod nieobecność pełnoletniej osoby z niego korzystającej,

spółdzielnia jest obowiązana zabezpieczyć lokal i znajdujące się w

nim rzeczy, do czasu przybycia tej osoby; z czynności tych sporządza się protokół.

3. Po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna

także udostępnić spółdzielni lokal w celu:

1) dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również

doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia

zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;

2) zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni

albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.

4. Jeżeli lokal lub budynek wymaga remontu obciążającego spółdzielnię, przebudowy

lub przeprowadzenia modernizacji, spółdzielnia może żądać od osób korzystających

z tego lokalu lub budynku jego udostępnienia w celu wykonania

koniecznych robót po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

5. Za modernizację, o której mowa w ust. 4, uważa się trwałe ulepszenie (unowocześnienie)

istniejącego budynku lub lokalu, przez co zwiększa się wartość

użytkowa budynku lub lokalu.

6. Jeżeli rodzaj remontu lub zamierzonej modernizacji budynku w rozumieniu ust.

5 tego wymaga, osoby korzystające z lokalu lub budynku obowiązane są na żądanie

i koszt spółdzielni w uzgodnionym terminie przenieść się do lokalu zamiennego

na okres wykonywania naprawy lub modernizacji, ściśle oznaczony i

podany do wiadomości zainteresowanych. Okres ten nie może być dłuższy niż

12 miesięcy.

7. W okresie używania lokalu zamiennego członek spółdzielni albo właściciel lokalu

niebędący członkiem spółdzielni wnosi opłaty jedynie za używanie tego lokalu.

Opłaty za używanie lokalu zamiennego, bez względu na jego wyposażenie

techniczne, nie mogą być wyższe niż opłaty za używanie lokalu dotychczasowego.

8. Lokalem zamiennym, o którym mowa w ust. 6 i 7, jest lokal zamienny w rozumieniu

ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym

zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. Nr 71, poz. 733

oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984 i Nr 168, poz. 1383).

Art. 7.

1. Po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego członek oraz zamieszkujące

w tym lokalu osoby, które prawa swoje od niego wywodzą, są obowiązani

do opróżnienia lokalu. Na spółdzielni nie ciąży obowiązek dostarczenia innego

lokalu.

2. Statut powinien przewidywać termin, nie krótszy niż 3 miesiące, do opróżnienia

lokalu po wygaśnięciu tytułu prawnego do tego lokalu.

3. Spółdzielnia współpracuje z organami samorządowymi i rządowymi oraz instytucjami

i organizacjami, które mogą ułatwić uzyskanie innego mieszkania przez

osoby wymienione w ust. 1, a w szczególności ułatwia im uzyskanie potrzeb-

©Kancelaria Sejmu s. 6/27

03-11-26

nych informacji oraz bezzwłocznie dokonuje rozliczenia zobowiązań i wypłaty

należności.

4. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w wypadku wygaśnięcia tytułu prawnego

do korzystania z lokalu o innym przeznaczeniu, o ile umowa nie stanowi

inaczej.

Art. 8.

W sprawach nieuregulowanych w ustawie prawa i obowiązki członków spółdzielni

dotyczące w szczególności:

1) zawierania umów w sprawie budowy lokali,

11) zawierania z członkami, którym przysługują spółdzielcze lokatorskie prawa

do lokali, umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu na spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu,

2) zawierania z członkami, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali,

umów o przeniesienie własności lokali,

3) wnoszenia, ustalania i waloryzacji wkładu mieszkaniowego i budowlanego,

4) rozliczeń z tytułu dodatkowego wyposażenia lokalu,

5) uprawnień członka spółdzielni do zamiany lokalu

określają postanowienia statutu.

Rozdział 2

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

Art. 9.

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny

do używania, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać

opłaty określone w ustawie i w statucie spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może być ustanowione

w budynku stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego jest niezbywalne, nie

przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

4. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia

między członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego. Umowa powinna być zawarta pod

rygorem nieważności w formie pisemnej.

5. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej

osoby albo do małżonków.

6. Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje

się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

7. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub

części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to

związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź

©Kancelaria Sejmu s. 7/27

03-11-26

jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ

na wysokość opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego

powiadomienia spółdzielni o tej czynności.

71. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu mieszkalnego lub

jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego

prawa do tego lokalu.

8. Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla

siebie odrębną własność lokalu mieszkalnego, przeniesienie własności lokalu

mieszkalnego może nastąpić wyłącznie na rzecz członka, któremu przysługuje

spółdzielcze prawo do tego lokalu.

Art. 10.

1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu mieszkalnego spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu.

Umowa ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna

zobowiązywać strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna

zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego

w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu

mieszkaniowego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni

związanych z budową – określonych w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,

które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy

lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) inne postanowienia określone w statucie.

2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład mieszkaniowy według zasad

określonych w statucie w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem

budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez spółdzielnię pomocą ze

środków publicznych lub z innych środków uzyskanych na sfinansowanie

kosztów budowy lokalu. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana

z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy

danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie tego kredytu

wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, do którego

wygasło prawo przysługujące innej osobie. Taki członek wnosi wkład mieszkaniowy

w wysokości wkładu wypłaconego innej osobie, o której mowa w art.

11 ust. 2 i 21, oraz zobowiązuje się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu

przypadającej na nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie

kosztów budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

4. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej

zmianie wartość rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie

spółdzielczego lokatorskiego prawa do tego lokalu wnosi wkład mieszkaniowy

zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Nie dotyczy to osób, którym

przysługuje roszczenie przewidziane w art. 15.

©Kancelaria Sejmu s. 8/27

03-11-26

5. W wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5, członek spółdzielni,

któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,

jest obowiązany uzupełnić wkład mieszkaniowy.

Art. 11.

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa z chwilą ustania

członkostwa oraz w innych wypadkach określonych w niniejszym rozdziale. W

wypadku gdy przysługuje ono małżonkom, wygaśnięcie prawa następuje z

chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

spółdzielnia zwraca zgodnie z postanowieniami statutu osobie uprawnionej

wniesiony wkład mieszkaniowy albo jego wniesioną część, zwaloryzowane

według wartości rynkowej lokalu. W rozliczeniu tym nie uwzględnia się

długu obciążającego członka z tytułu przypadającej na niego części zaciągniętego

przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu

wraz z odsetkami, o którym mowa w art. 10 ust. 3. Warunkiem wypłaty wartości

wkładu mieszkaniowego albo jego części jest opróżnienie lokalu, o którym mowa

w art. 7 ust. 1.

21. Przysługujący osobie uprawnionej wkład mieszkaniowy, ustalony w sposób

przewidziany w ust. 2, nie może być wyższy od kwoty, jaką spółdzielnia jest w

stanie uzyskać od członka obejmującego dany lokal w trybie przetargu przeprowadzonego

przez spółdzielnię.

3. Umowa spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego, zawarta z innym członkiem

przed wygaśnięciem prawa do tego lokalu, jest nieważna.

Art. 111.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo

do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem

umowę o przekształcenie przysługującego członkowi prawa na spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu.

2. Umowę o przekształcenie prawa do lokalu spółdzielnia zawiera z członkiem po

dokonaniu przez niego wpłaty wkładu budowlanego w wysokości wartości rynkowej

lokalu. Na poczet wkładu budowlanego zalicza się wkład mieszkaniowy

członka zwaloryzowany według wartości rynkowej lokalu. Przepis art. 461stosuje

się odpowiednio.

3. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

4. Zasady rozliczeń z tytułu przekształcenia spółdzielczego lokatorskiego prawa do

lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu określa

statut spółdzielni.

5. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przekształcenia

przez spółdzielnię lokatorskiego prawa do lokalu na własnościowe prawo w domach

dla inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.

6. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie podlega przekształceniu

na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wybudowanym

z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

©Kancelaria Sejmu s. 9/27

03-11-26

7. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, o której mowa w ust. 2, obciążają

osobę, z którą spółdzielnia zawiera umowę o przekształcenie lokalu mieszkalnego.

Art. 12.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo

do lokalu mieszkalnego, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tym członkiem

umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych

z budową, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1, w tym w szczególności

odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu mieszkaniowego z

tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5;

3) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów

i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości,

w której znajduje się lokal;

4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1;

5) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu a zwaloryzowaną wartością

wniesionego wkładu mieszkaniowego.

2. Wysokość wkładu mieszkaniowego waloryzuje się proporcjonalnie do aktualnej

wartości rynkowej lokalu.

3. Wpływy z wpłat, o których mowa w ust. 1 pkt 5, spółdzielnia przeznacza na

uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 461.

4. Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy, o której

mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do

księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni, na rzecz którego spółdzielnia

dokonuje przeniesienia własności lokalu.

5. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez

ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jako koszt

zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w ust.

4.

Art. 121.

1. Statut spółdzielni może przewidywać ograniczenie możliwości przeniesienia

przez spółdzielnię na inne osoby własności lokali mieszkalnych w domach dla

inwalidów, osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.

2. Niedopuszczalne jest przeniesienie przez spółdzielnię na inną osobę własności

lokalu mieszkalnego w budynku wybudowanym z udziałem środków z Krajowego

Funduszu Mieszkaniowego.

Art. 13.

1. Po ustaniu małżeństwa wskutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie

powinni w terminie jednego roku zawiadomić spółdzielnię, któremu z

ad. ust. 5 w art. 12 -

obecnie: minimalnego

wynagrodzenia za

pracę

©Kancelaria Sejmu s. 10/27

03-11-26

nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, albo

przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa.

Były małżonek niebędący członkiem spółdzielni powinien złożyć deklarację

członkowską w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym przypadło mu prawo do

lokalu.

2. Jeżeli małżonkowie nie dokonają czynności, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia

wyznaczy im w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 6 miesięcy,

uprzedzając o skutkach, jakie może spowodować jego niezachowanie. Po bezskutecznym

upływie tego terminu spółdzielnia może podjąć uchwałę o wygaśnięciu

spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

Art. 14.

1. Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu

mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom, przypada drugiemu małżonkowi.

Małżonek ten, jeżeli nie jest członkiem spółdzielni, powinien w terminie

jednego roku od dnia śmierci współmałżonka złożyć deklarację członkowską.

Przepis art. 13 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

2. Przepis ust. 1 nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

Art. 15.

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

w następstwie niedokonania czynności, o których mowa w art. 13, roszczenia

o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują zamieszkałym

razem z byłymi małżonkami lub jednym z nich: dzieciom i innym osobom

bliskim.

2. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego

w następstwie ustania członkostwa lub niedokonania czynności, o których

mowa w art. 14, roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują

zamieszkałym razem z byłym członkiem: małżonkowi, dzieciom i innym

osobom bliskim.

3. W wypadku ustania członkostwa w okresie oczekiwania na zawarcie umowy o

ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego osobom,

o których mowa w ust. 2, które miały wspólnie z członkiem zamieszkać w

tym lokalu, przysługują roszczenia o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy

zgodnie z postanowieniami umowy o budowę lokalu.

4. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 – 3, konieczne jest złożenie w

terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem

o gotowości do zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu mieszkalnego. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych,

rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje

spółdzielnia.

5. Osoba przyjęta w poczet członków spółdzielni w wypadku, o którym mowa w

ust. 3, staje się stroną umowy o budowę lokalu wiążącej osobę, której członkostwo

ustało.

©Kancelaria Sejmu s. 11/27

03-11-26

6. W wypadku wygaśnięcia roszczeń lub braku uprawnionych osób, o których mowa

w ust. 3, spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie wniesiony wkład mieszkaniowy

albo jego wniesioną część, zwaloryzowane na zasadach określonych w

art. 11 ust. 2.

7. W wypadku ustania członkostwa w okresie poprzedzającym zawarcie umowy o

budowę lokalu osobom, o których mowa w ust. 3, przysługują roszczenia o

przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy.

Art. 16.

1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego

z nieruchomości spółdzielni nabywcą budynku albo udziału w budynku

nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze lokatorskie prawo do

lokalu mieszkalnego przekształca się w prawo najmu podlegające przepisom

ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie

Kodeksu cywilnego.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię

mieszkaniową byłemu członkowi lub osobom, o których mowa w art. 15 ust. 1

lub 2, przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni. Przepis art. 13 ust. 2

stosuje się odpowiednio.

Rozdział 21

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu

Art. 171.

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal do używania, a członek zobowiązuje

się wnieść wkład budowlany oraz uiszczać opłaty określone w ustawie

i w statucie spółdzielni.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może być ustanowione w budynku

stanowiącym własność lub współwłasność spółdzielni.

3. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu powstaje z chwilą zawarcia między

członkiem a spółdzielnią umowy o ustanowienie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w

formie pisemnej.

4. Przed wygaśnięciem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zawarcie

umowy o ustanowienie tego prawa jest nieważne.

5. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób, z tym

że członkiem spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono

wspólnie małżonkom. W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga

sąd w postępowaniu nieprocesowym. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego

przez spółdzielnię terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje spółdzielnia.

6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy prawa,

jeżeli odpowiada on wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy,

zapisobiorcy i licytanta.

art. 17 uchylony

©Kancelaria Sejmu s. 12/27

03-11-26

Art. 172.

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi

na spadkobierców i podlega egzekucji. Jest ono ograniczonym prawem rzeczowym.

2. Skuteczność zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu zależy od

przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni.

3. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu obejmuje także wkład

budowlany. Dopóki prawo to nie wygaśnie, zbycie samego wkładu jest nieważne.

4. Umowa zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna być

zawarta w formie aktu notarialnego. Wypis tego aktu notariusz przesyła niezwłocznie

spółdzielni.

5. Zbycie prawa do części lokalu jest nieważne.

6. Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym z tytułu własnościowego prawa

do lokalu przysługuje prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części

własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia

uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień

umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

Art. 173.

1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa

ta, zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać

strony do zawarcia, po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie

spółdzielczego własnościowego prawa do tego lokalu, a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego

w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego

oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni

związanych z budową – określonych w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,

które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy

lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) inne postanowienia określone w statucie.

2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych

w statucie i w umowie w wysokości odpowiadającej całości kosztów

budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została

sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie

kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany uczestniczyć w spłacie

tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do członka zawierającego umowę o ustanowienie

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, do którego wygasło

prawo przysługujące innej osobie. Taki członek wnosi wkład budowlany w wy-

©Kancelaria Sejmu s. 13/27

03-11-26

sokości wkładu wypłaconego innej osobie, o której mowa w art. 1711, oraz zobowiązuje

się do spłaty długu obciążającego tę osobę z tytułu przypadającej na

nią części zaciągniętego przez spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów

budowy danego lokalu wraz z odsetkami.

4. Jeżeli między datą wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

a datą ustanowienia nowego prawa do tego lokalu uległa istotnej zmianie wartość

rynkowa lokalu, członek zawierający umowę o ustanowienie spółdzielczego

własnościowego prawa do tego lokalu wnosi wkład budowlany zwaloryzowany

według aktualnej wartości rynkowej lokalu.

5. W wypadku modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5, członek spółdzielni,

któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, jest

obowiązany uzupełnić wkład budowlany.

Art. 174.

1. Z chwilą zawarcia umowy o budowę lokalu powstaje roszczenie o ustanowienie

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, zwane dalej “ekspektatywą

własnościowego prawa do lokalu”. Ekspektatywa własnościowego prawa do lokalu

jest zbywalna, wraz z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią

przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu obejmuje również

wniesiony wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia

w poczet członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego

zbycia ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków

zbycie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet

członków. Przepisy art. 171ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy własnościowego prawa do lokalu powinna być zawarta

w formie aktu notarialnego.

Art. 175.

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez

członka spółdzielni lub spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni

lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał

tych warunków umowy określonych w art. 173ust. 1 pkt 1, bez których

dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego

zadania inwestycyjnego byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

Art. 176.

Spółdzielnie mieszkaniowe są obowiązane prowadzić rejestr lokali, dla których zostały

założone oddzielne księgi wieczyste.

©Kancelaria Sejmu s. 14/27

03-11-26

Art. 177.

Jeżeli w wyniku ostatecznego rozliczenia kosztów budowy powstała różnica pomiędzy

wysokością wstępnie ustalonego wkładu budowlanego a kosztami budowy lokalu,

uprawniony albo zobowiązany z tego tytułu jest członek, któremu w chwili

dokonania tego rozliczenia przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

Art. 178.

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu wygasa z upływem 6 miesięcy od

dnia ustania członkostwa z innych przyczyn niż śmierć członka, chyba że członek

przed upływem tego terminu dokona zbycia prawa, a jeden z nabywców

złoży deklarację członkowską. W tym wypadku prawo wygasa, gdy odmowa

przyjęcia tej osoby na członka spółdzielni stanie się ostateczna, a od dnia ustania

członkostwa upłynęło 6 miesięcy. Nabywca może, w ciągu 3 miesięcy od dnia

doręczenia mu zawiadomienia o ostatecznej odmowie spółdzielni, wystąpić do

sądu o nakazanie przyjęcia go w poczet członków spółdzielni.

2. W wypadku ustania członkostwa jednego ze współuprawnionych z tytułu spółdzielczego

własnościowego prawa do lokalu albo obojga małżonków, przepisy

art. 171ust. 5 i 6 stosuje się odpowiednio.

3. W wypadku wykluczenia lub wykreślenia członka termin 6 miesięcy, o którym

mowa w ust. 1, biegnie od dnia, w którym uchwała o pozbawieniu członkostwa

stała się ostateczna.

Art. 179.

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców,

powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć

spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych

z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy

o przeniesienie własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu,

na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym

wyznaczy przedstawiciela.

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo

do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Art. 1710.

Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do kilku osób, w przypadku

długotrwałych zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1, 2, 4 i 5,

rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko

obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby

czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym,

przepis art. 16 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali stosuje się odpowiednio.

Z żądaniem, o którym mowa w tym przepisie, występuje zarząd spółdzielni

na wniosek rady nadzorczej.

Art. 1711.

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu spółdzielnia

obowiązana jest uiścić uprawnionemu wartość rynkową tego prawa.

©Kancelaria Sejmu s. 15/27

03-11-26

Przysługująca uprawnionemu wartość własnościowego prawa do lokalu, ustalona

w sposób przewidziany w ust. 2, nie może być wyższa od kwoty, jaką spółdzielnia

jest w stanie uzyskać od następcy obejmującego dany lokal w trybie

przetargu przeprowadzonego przez spółdzielnię.

2. Z wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu potrąca się niewniesioną

przez członka część wkładu budowlanego, a w wypadku gdy nie został

spłacony kredyt zaciągnięty przez spółdzielnię na sfinansowanie kosztów budowy

danego lokalu – potrąca się kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami.

3. Warunkiem wypłaty wartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

jest opróżnienie lokalu, o którym mowa w art. 7 ust. 1.

Art. 1712.

1. W wypadkach gdy ustawa przewiduje wygaśnięcie spółdzielczego własnościowego

prawa do lokalu, prawo to, jeżeli jest obciążone hipoteką, nie wygasa, lecz

przechodzi z mocy prawa na spółdzielnię.

2. Prawo do lokalu, nabyte w sposób określony w ust. 1, spółdzielnia powinna zbyć

w drodze przetargu w terminie 6 miesięcy; w takim wypadku stosuje się przepis

art. 171ust. 5 i 6.

3. Spółdzielnia jest obowiązana uiścić osobie uprawnionej wartość nabytego prawa

po potrąceniu należności wymienionych w art. 1711ust. 2 oraz z tytułu obciążenia

hipoteką. Obowiązek spółdzielni powstaje dopiero z chwilą zbycia prawa w

drodze przetargu.

Art. 1713.

Do egzekucji ze spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu stosuje się odpowiednio

przepisy o egzekucji z nieruchomości oraz przepisy art. 172ust. 2. W razie

odmowy przyjęcia nabywcy w poczet członków spółdzielni przysługuje mu roszczenie

o zwrot złożonej rękojmi.

Art. 1714.

1. Na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu, spółdzielnia mieszkaniowa jest obowiązana zawrzeć z tym

członkiem umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części zobowiązań spółdzielni związanych

z budową, o których mowa w art. 173, w tym w szczególności odpowiedniej

części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami;

2) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu budowlanego z

tytułu modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5;

3) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów

i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości,

w której znajduje się lokal;

4) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi

wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni,

na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

ad. ust. 3 w art. 1714-

obecnie: minimalnego

wynagrodzenia za

pracę

©Kancelaria Sejmu s. 16/27

03-11-26

3. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego

przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jako

koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa

w ust. 2.

Art. 1715.

1. Na pisemne żądanie członka spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługuje

prawo do miejsca postojowego w wielostanowiskowym garażu, spółdzielnia jest

obowiązana przenieść na tego członka ułamkowy udział we współwłasności tego

garażu, przy zachowaniu zasady, jeżeli statut spółdzielni nie stanowi inaczej,

że udziały przypadające na każde miejsce postojowe są równe, po dokonaniu

przez niego spłat, o których mowa w art. 1714ust. 1.

2. Koszty ustanowienia odrębnej własności wielostanowiskowego garażu stanowiącego

współwłasność członków, o których mowa w ust. 1, pokrywają w odpowiednich

ułamkowych częściach ci członkowie, zgodnie z przepisami art. 1714

ust. 2 i 3.

Art. 1716.

1. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub

części lokalu nie wymaga zgody spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze

zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia lokalu bądź jego części.

Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość

opłat na rzecz spółdzielni, członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia

spółdzielni o tej czynności.

2. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokalu lub jego części

wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego prawa do tego lokalu.

Art. 1717.

Jeżeli spółdzielnia, na mocy jednostronnej czynności prawnej, ustanowiła dla siebie

odrębną własność lokalu, przeniesienie własności lokalu może nastąpić wyłącznie na

rzecz członka, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do tego lokalu.

Art. 1718.

1. Jeżeli w toku likwidacji, postępowania upadłościowego albo postępowania egzekucyjnego

z nieruchomości spółdzielni, nabywcą budynku albo udziału w budynku

nie będzie spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielcze własnościowe prawo

do lokalu przekształca się w prawo odrębnej własności lokalu lub we własność

domu jednorodzinnego.

2. W wypadku nabycia budynku lub udziału w budynku przez inną spółdzielnię

mieszkaniową byłemu członkowi przysługuje roszczenie o przyjęcie do tej spółdzielni.

©Kancelaria Sejmu s. 17/27

03-11-26

Art. 1719.

Przepisy art. 171–1713i art. 1716–1718stosuje się odpowiednio do miejsc postojowych

w garażach wielostanowiskowych.

Rozdział 3

Prawo odrębnej własności lokalu

Art. 18.

1. Z członkiem spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu

spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu. Umowa ta, zawarta w formie

pisemnej pod rygorem nieważności, powinna zobowiązywać strony do zawarcia,

po wybudowaniu lokalu, umowy o ustanowienie odrębnej własności tego lokalu,

a ponadto powinna zawierać:

1) zobowiązanie członka spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego

w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego

oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach spółdzielni

związanych z budową – określonych w umowie;

2) określenie zakresu rzeczowego robót realizowanego zadania inwestycyjnego,

które będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy

lokalu;

3) określenie zasad ustalania wysokości kosztów budowy lokalu;

4) określenie rodzaju, położenia i powierzchni lokalu oraz pomieszczeń do

niego przynależnych;

5) inne postanowienia określone w statucie.

2. Członek, o którym mowa w ust. 1, wnosi wkład budowlany według zasad określonych

w statucie i w umowie, o której mowa w ust. 1, w wysokości odpowiadającej

całości kosztów budowy przypadających na jego lokal. Jeżeli część

wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez spółdzielnię

kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, członek jest obowiązany

do spłaty tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego

lokal.

3. Przepisy ust. 1 pkt 2 i 3 i ust. 2 nie dotyczą członków, którzy zawierają umowę o

budowę bezpośrednio z wykonawcą robót budowlanych, w wypadku zadań nieobejmujących

nieruchomości wspólnych lub części wspólnych.

Art. 19.

1. Z chwilą zawarcia umowy, o której mowa w art. 18 ust. 1, powstaje roszczenie o

ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą odrębnej

własności lokalu”. Ekspektatywa odrębnej własności lokalu jest zbywalna, wraz

z wkładem budowlanym albo jego wniesioną częścią, przechodzi na spadkobierców

i podlega egzekucji.

2. Nabycie ekspektatywy odrębnej własności lokalu obejmuje również wniesiony

wkład budowlany albo jego część i staje się skuteczne z chwilą przyjęcia w poczet

członków nabywcy lub spadkobiercy, z tym że w razie kolejnego zbycia

ekspektatywy przed przyjęciem poprzedniego nabywcy w poczet członków zby-

©Kancelaria Sejmu s. 18/27

03-11-26

cie to staje się skuteczne z chwilą przyjęcia kolejnego nabywcy w poczet członków.

Przepis art. 23 stosuje się odpowiednio.

3. Umowa zbycia ekspektatywy odrębnej własności lokalu powinna być zawarta w

formie aktu notarialnego.

Art. 20.

1. Umowa o budowę lokalu ulega rozwiązaniu w wyniku jej wypowiedzenia przez

członka spółdzielni lub spółdzielnię.

2. Spółdzielnia może wypowiedzieć umowę o budowę lokalu, gdy członek spółdzielni

lub jego następca prawny, z przyczyn leżących po jego stronie, nie dotrzymał

tych warunków umowy określonych w art. 18 ust. 1 pkt 1 i 5, bez których

dalsza realizacja zadania inwestycyjnego lub ustanowienie odrębnej własności

lokali wzniesionych w ramach wspólnie realizowanego zadania inwestycyjnego

byłoby niemożliwe albo poważnie utrudnione.

3. Wypowiedzenie może nastąpić na 3 miesiące naprzód na koniec kwartału kalendarzowego,

chyba że strony postanowią w umowie inaczej.

Art. 21.

1. Spółdzielnia ustanawia na rzecz członka odrębną własność lokalu najpóźniej w

terminie 3 miesięcy po jego wybudowaniu, a jeżeli na podstawie odrębnych

przepisów jest wymagane pozwolenie na użytkowanie – najpóźniej w terminie 3

miesięcy od uzyskania takiego pozwolenia. Na żądanie członka spółdzielnia

ustanawia takie prawo w chwili, gdy ze względu na stan realizacji inwestycji

możliwe jest przestrzenne oznaczenie lokalu.

2. Ustanowienie odrębnej własności lokalu może nastąpić na rzecz małżonków albo

osób wskazanych przez członka spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o

ustanowienie takiego prawa.

Art. 22.

1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez spółdzielnię

łącznie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie takiego

prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości. W takim

wypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta umowa.

2. Nieruchomość, z której wyodrębnia się własność lokali, może być zabudowana

również więcej niż jednym budynkiem, stosownie do postanowień umowy, o

której mowa w ust. 1.

Art. 23.

1. Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem spółdzielni

może być tylko jedna z nich, chyba że przysługuje ono wspólnie małżonkom.

W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, stosuje się odpowiednio

art. 15 ust. 4 zdanie drugie i trzecie.

2. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej

członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom ustawy, w tym także na-

©Kancelaria Sejmu s. 19/27

03-11-26

bywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta,

z zastrzeżeniem przepisu art. 3 ust. 3.

Art. 24.

Właściciel lokalu niebędący członkiem spółdzielni może zaskarżyć do sądu uchwałę

walnego zgromadzenia spółdzielni w takim zakresie, w jakim dotyczy ona jego prawa

odrębnej własności lokalu. Przepisy art. 42 ustawy – Prawo spółdzielcze stosuje

się odpowiednio.

Art. 26.

1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości

została wyodrębniona własność wszystkich lokali, a żaden z właścicieli

nie jest członkiem spółdzielni, po ustaniu członkostwa ostatniego właściciela

stosuje się przepisy ustawy o własności lokali.

2. Właściciele lokali są obowiązani uczestniczyć w wydatkach związanych z eksploatacją

i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni, które

są przeznaczone do wspólnego korzystania przez osoby zamieszkujące w określonych

budynkach lub osiedlu.

Art. 27.

1. W zakresie nieuregulowanym w ustawie do prawa odrębnej własności lokalu

stosuje się odpowiednio przepisy ustawy o własności lokali, z zastrzeżeniem ust.

2 i 3.

2. Zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi współwłasność spółdzielni

jest wykonywany przez spółdzielnię jak zarząd powierzony, o którym mowa w

art. 18 ust. 1 ustawy o własności lokali, choćby właściciele lokali nie byli członkami

spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 26. Przepisów ustawy o własności lokali o

zarządzie nieruchomością wspólną nie stosuje się, z wyjątkiem art. 18 ust. 1 oraz

art. 29 ust. 1 i ust. 1a, które stosuje się odpowiednio.

3. Przepisów ustawy o własności lokali o wspólnocie mieszkaniowej i zebraniu

właścicieli nie stosuje się.

4. Uchwałę, o której mowa w art. 12 ust. 3 ustawy o własności lokali, podejmuje

rada nadzorcza spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku

lub budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości obliczanej według

wielkości udziałów w nieruchomości wspólnej.

5. Z żądaniem, o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy o własności lokali, występuje

zarząd spółdzielni na wniosek większości właścicieli lokali w budynku lub

budynkach położonych w obrębie danej nieruchomości.

Art. 271.

Przepisy art. 18–27 stosuje się odpowiednio do ułamkowego udziału we współwłasności

garażu wielostanowiskowego.

Rozdział 4

Zmiany w przepisach obowiązujących

art. 25 uchylony

art. 28-34 pominięte

(teksty w obwieszczeniu)

©Kancelaria Sejmu s. 20/27

03-11-26

Rozdział 5

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 35.

1. Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem

gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa, gminy, osoby prawnej innej

niż Skarb Państwa, gmina albo związek międzygminny lub osoby fizycznej oraz

przed tym dniem wybudowała sama lub wybudowali jej poprzednicy prawni,

budynki lub inne urządzenia trwale związane z gruntem, może żądać, aby właściciel

zajętej na ten cel działki budowlanej przeniósł na nią jej własność za wynagrodzeniem.

Przepis stosuje się, jeżeli przed dniem złożenia wniosku przez

spółdzielnię nie została wydana decyzja o nakazie rozbiórki budynków. Przepis

art. 4 pkt 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami

(Dz.U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543) stosuje się odpowiednio.

11. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na kilku nieruchomościach,

z których część stanowi własność spółdzielni, a część przedmiot

użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać nabycia własności działek

znajdujących się w jej użytkowaniu wieczystym. Przepis art. 69 ustawy o gospodarce

nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

12. Jeżeli budynki spełniające warunki określone w ust. 1 położone są na gruncie

oddanym w użytkowanie wieczyste innej osobie niż spółdzielnia mieszkaniowa

będąca posiadaczem tych budynków, spółdzielnia może żądać, aby osoba ta

przeniosła na nią prawo użytkowania wieczystego za wynagrodzeniem.

13. Jeżeli budynki stanowiące własność spółdzielni położone są na kilku działkach

gruntu, do których spółdzielni przysługuje prawo użytkowania wieczystego, a w

umowach o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste ustalono różne terminy

użytkowania wieczystego, spółdzielnia może żądać od właściciela gruntu zmiany

postanowień umownych w celu ujednolicenia terminów użytkowania wieczystego

poprzez przyjęcie terminu uśrednionego.

2. Jeżeli właścicielem działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, jest Skarb

Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki, zamiast przeniesienia

własności tych działek na rzecz spółdzielni działki te na wniosek spółdzielni

mieszkaniowej zostają jej oddane w użytkowanie wieczyste.

3. Wynagrodzenie z tytułu nabycia praw do działek gruntu, o których mowa w ust.

1–12, ustala się w wysokości równej wartości rynkowej tych działek, przy czym

nie uwzględnia się wartości budynków i innych urządzeń, o ile zostały wybudowane

lub nabyte przez spółdzielnię lub jej poprzedników prawnych. Jeżeli właścicielem

zbywanych działek jest Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego,

właściwy organ może udzielić bonifikaty na zasadach określonych w

przepisach o gospodarce nieruchomościami.

4. Jeżeli nieruchomość, o której mowa w ust. 1, posiada nieuregulowany stan

prawny w rozumieniu art. 113 ust. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami,

spółdzielnia mieszkaniowa nabywa własność tej nieruchomości przez zasiedzenie,

jeżeli spełnia kryteria wymagane w ust. 1. Przepis art. 511 Kodeksu postępowania

cywilnego, w zakresie zobowiązującym do wskazania we wniosku o

wszczęcie postępowania zainteresowanych w sprawie, nie stosuje się.

5. Jeżeli spółdzielnia mieszkaniowa nie wystąpiła z żądaniem przeniesienia na nią

własności działek budowlanych, o których mowa w ust. 1, nabycia przez spół-

©Kancelaria Sejmu s. 21/27

03-11-26

dzielnię mieszkaniową własności tych działek za wynagrodzeniem, ustalonym

zgodnie z ust. 3, mogą żądać ich właściciele.

Art. 36.

Ustanowienie odrębnej własności lokali położonych w budynkach usytuowanych na

gruntach, o których mowa w art. 35 ust. 1, może nastąpić po nabyciu przez spółdzielnię

mieszkaniową własności lub prawa użytkowania wieczystego działek budowlanych,

na których wybudowano te budynki.

Art. 39.

1. Na pisemne żądanie członka będącego najemcą lokalu użytkowego, w tym garażu,

a także najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia

działalności w dziedzinie kultury i sztuki, który poniósł w pełnym zakresie

koszty budowy tego lokalu, spółdzielnia jest obowiązana zawrzeć z tą osobą

umowę o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub

umowę przeniesienia własności lokalu po dokonaniu przez nią:

1) spłaty przypadającego na jego lokal uzupełnienia wkładu z tytułu modernizacji

budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5;

2) spłaty przypadających na jego lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu kredytów

i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów nieruchomości,

w której znajduje się lokal;

3) spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy najmu.

2. Koszty zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1, oraz koszty założenia księgi

wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi wieczystej obciążają członka spółdzielni,

na rzecz którego spółdzielnia dokonuje przeniesienia własności lokalu.

3. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzeniaogłaszanego

przez ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jako

koszt zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa

w ust. 2.

Art. 40.

Spółdzielnia pozostaje właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości i użytkownikiem

lub współużytkownikiem wieczystym gruntu w takim zakresie, w jakim

nie narusza to przysługującej członkom i właścicielom lokali niebędącym członkami

spółdzielni odrębnej własności lokali lub praw z nią związanych. W szczególności

mieniem spółdzielni pozostają:

1) nieruchomości służące prowadzeniu przez spółdzielnię działalności wytwórczej,

budowlanej, handlowej, usługowej, społecznej, oświatowo-kulturalnej, administracyjnej

i innej, zabudowane budynkami i innymi urządzeniami;

2) nieruchomości zabudowane urządzeniami infrastruktury technicznej, w tym

urządzeniami i sieciami technicznego uzbrojenia terenu związanymi z funkcjonowaniem

budynków lub osiedli, z zastrzeżeniem art. 49 Kodeksu cywilnego;

3) nieruchomości niezabudowane.

art. 37 i 38 uchylone

ad. ust. 3 w art. 39 -

obecnie: minimalnego

wynagrodzenia za

pracę

©Kancelaria Sejmu s. 22/27

03-11-26

Art. 41.

1. Po wejściu ustawy w życie spółdzielnia jest obowiązana:

1) wystąpić z wnioskiem do właściwego organu w sprawie połączenia lub podziału

nieruchomości, jeżeli jest to niezbędne do wydzielenia nieruchomości

pozostających w całości własnością spółdzielni, o których mowa w art.

40;

2) podjąć czynności związane z rozgraniczeniem oraz połączeniem nieruchomości,

a także ewidencją gruntów i budynków, jeżeli bez tych czynności

oznaczenie przedmiotu odrębnej własności lokali położonych w obrębie nieruchomości

innych niż te, o których mowa w art. 35, byłoby niemożliwe albo

działka wydzielona pod budynkiem lub budynkami nie spełniałaby wymogów

przewidzianych dla działek budowlanych.

2. Podział nieruchomości może nastąpić niezależnie od istnienia i ustaleń miejscowego

planu zagospodarowania przestrzennego. Przepis art. 95 pkt 1 ustawy o

gospodarce nieruchomościami stosuje się odpowiednio.

3. Podział nieruchomości nie jest dopuszczalny, jeżeli projektowane do wydzielenia

działki gruntu nie mają dostępu do drogi publicznej w rozumieniu przepisu

art. 93 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

4. Uzasadnione koszty związane z podziałem nieruchomości oraz z czynnościami

związanymi z rozgraniczeniem nieruchomości oraz ewidencją gruntów i budynków,

w tym również koszty uzasadnionych prac geodezyjnych, refunduje Skarb

Państwa.

5. Koszty, o których mowa w ust. 4, są refundowane z budżetu państwa na wniosek

spółdzielni. Wniosek o refundację kosztów spółdzielnia składa do wojewody

właściwego ze względu na siedzibę spółdzielni, dołączając rachunki lub inne

dowody poniesienia tych kosztów.

6. Przy wyborze wykonawcy prac, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia stosuje

przepisy ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (Dz.U.

z 2002 r. Nr 72, poz. 664, Nr 113, poz. 984 i Nr 197, poz. 1661 oraz z 2003 r. Nr

2, poz. 16).

7. Wojewoda zwraca koszty, o których mowa w ust. 4.

8. Spółdzielnia składa wniosek o refundację kosztów do dnia 31 grudnia 2005 r.

Art. 42.

1. W okresie 24 miesięcy od dnia złożenia pierwszego wniosku o wyodrębnienie

własności lokalu w danej nieruchomości spółdzielnia mieszkaniowa określi

przedmiot odrębnej własności wszystkich lokali mieszkalnych i lokali o innym

przeznaczeniu w tej nieruchomości.

2. Określenie przedmiotu odrębnej własności lokali w danej nieruchomości, o której

mowa w ust. 1, następuje na podstawie uchwały zarządu spółdzielni sporządzonej

w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

3. Uchwała, o której mowa w ust. 2, powinna określać:

1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek lub budynki, w których

ustanawia się odrębną własność lokali;

2) rodzaj, położenie i powierzchnię lokali oraz pomieszczeń do nich przynależnych;

©Kancelaria Sejmu s. 23/27

03-11-26

3) wielkość udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej związanych

z odrębną własnością każdego lokalu;

4) oznaczenie osób, którym zgodnie z przepisami ustawy przysługuje prawo

żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali;

5) przypadający na każdy lokal stan zadłużenia z tytułu:

a) kredytu wraz ze skapitalizowanymi odsetkami,

b) dokonanego na podstawie odrębnych przepisów przejściowego wykupienia

ze środków budżetu państwa odsetek wraz z oprocentowaniem

tych odsetek,

c) uzupełnienia wkładu mieszkaniowego lub budowlanego w wypadku

modernizacji budynku, w rozumieniu art. 61ust. 5, w którym dany lokal

się znajduje,

d) kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów remontów

nieruchomości, w której znajduje się lokal.

4. Do określenia wielkości udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnej

dla każdego lokalu, dokonywanego w uchwale zarządu spółdzielni, mają odpowiednie

zastosowanie przepisy art. 3 ust. 3–6 ustawy o własności lokali.

5. Uchwały, o których mowa w ust. 2, od dnia wejścia w życie stanowią podstawę

oznaczania lokali i przypadających na każdy lokal udziałów w nieruchomości

wspólnej przy zawieraniu umów o ustanowieniu odrębnej własności lokali na

rzecz członków spółdzielni lub spółdzielni mieszkaniowej oraz o przeniesieniu

własności tych lokali przez spółdzielnię na rzecz członków spółdzielni lub innych

osób.

6. Decyzje o przyjęciu metody określenia powierzchni użytkowej lokali oraz pomieszczeń

do nich przynależnych w danej nieruchomości podejmuje zarząd

spółdzielni. Przyjęta metoda określenia powierzchni lokali oraz pomieszczeń

przynależnych ma zastosowanie do wszystkich lokali znajdujących się w danej

nieruchomości.

7. Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części składowych, pomieszczeń

przynależnych, w rozumieniu art. 2 ust. 4 ustawy o własności lokali, podejmuje

zarząd spółdzielni.

Art. 43.

1. Projekty uchwał, o których mowa w art. 42 ust. 2, zarząd spółdzielni wykłada na

co najmniej 21 dni do wglądu w lokalu siedziby spółdzielni, po pisemnym, wysłanym

z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem, imiennym powiadomieniu o

terminie i miejscu wyłożenia projektów uchwał do wglądu tych osób, których te

projekty uchwał dotyczą i którym, zgodnie z przepisami niniejszej ustawy, przysługuje

prawo żądania przeniesienia na nich własności poszczególnych lokali.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą w terminie 14 dni po upływie okresu

wyłożenia projektu uchwały do wglądu przedstawić zarządowi spółdzielni pisemne

wnioski dotyczące zmian tego projektu.

3. Zarząd spółdzielni obowiązany jest rozpatrzyć wnioski, o których mowa w ust.

2, najpóźniej w ciągu miesiąca od upływu terminu ich składania i najdalej w

ciągu 14 dni od ich rozpatrzenia odpowiednio skorygować projekt uchwały i

podjąć uchwałę o treści uwzględniającej dokonane korekty.

©Kancelaria Sejmu s. 24/27

03-11-26

4. O wynikach rozpatrzenia wniosków, o których mowa w ust. 2, oraz o treści

zmian projektu uchwały, do którego wnioski zgłoszono, zarząd spółdzielni, w

ciągu 14 dni od podjęcia uchwały, powiadamia na piśmie osoby, o których mowa

w ust. 1, a tym osobom, które wnioski zgłaszały, podaje jednocześnie odpowiednie

faktyczne i prawne uzasadnienie nieuwzględnienia w całości lub w części

wniosków zgłoszonych przez te osoby.

5. Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą, w terminie 30 dni od dnia jej doręczenia,

zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z prawem lub jeśli

uchwała ta narusza ich interes prawny lub uprawnienia. Przyczyną stwierdzenia

nieważności uchwały nie może być niepodjęcie przez osoby zainteresowane wysłanych

przez zarząd spółdzielni powiadomień, o których mowa w ust. 1 i 4.

6. Uchwała, o której mowa w ust. 3, wchodzi w życie po upływie 2 miesięcy od

dnia jej podjęcia, chyba że zostanie zaskarżona do sądu zgodnie z przepisem ust.

5.

Art. 44.

1. Z chwilą ustanowienia odrębnej własności lokali w nieruchomościach stanowiących

własność spółdzielni mieszkaniowych, hipoteki obciążające te nieruchomości

w dniu wejścia w życie ustawy wygasają.

2. W wypadkach, o których mowa w ust. 1, spółdzielnia mieszkaniowa obciąży inną

nieruchomość stanowiącą jej własność hipoteką, w celu zabezpieczenia wierzytelności

poprzednio zabezpieczonej hipoteką, która wygasła.

3. Wierzytelność spółdzielni w stosunku do właścicieli lokali należna od nich z tytułu

przypadającej im do spłaty części kredytów zaciągniętych przez spółdzielnię

mieszkaniową może zostać zabezpieczona hipoteką na lokalach stanowiących

własność tych osób.

4. Jeżeli ustanowienie odrębnej własności lokali następuje jednocześnie na rzecz

wszystkich członków spółdzielni, hipoteka obciążająca nieruchomość stanowiącą

własność spółdzielni mieszkaniowej obciąża wszystkie odrębne lokale. Wierzyciel,

któremu przysługuje powstała na tej podstawie hipoteka łączna, obowiązany

jest dokonać jej podziału między właścicieli odrębnych lokali, stosownie

do ich udziałów we współwłasności nieruchomości wspólnych.

Art. 45.

1. Z chwilą zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu, do którego członkowi

przysługiwało spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego lub

spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego, w tym spółdzielcze prawo do garażu,

hipoteki ustanowione na tych ograniczonych prawach rzeczowych obciążają nieruchomości

powstałe w wyniku zawarcia umowy przeniesienia własności lokalu.

2. Wierzyciel, którego wierzytelność w dniu zawarcia umowy przeniesienia własności

lokalu była zabezpieczona hipoteką na ograniczonym prawie rzeczowym,

może dochodzić zaspokojenia z lokalu stanowiącego odrębną własność, powstałą

w wyniku zawarcia tej umowy.

3. Do księgi wieczystej prowadzonej dla ograniczonego prawa rzeczowego stosuje

się art. 241ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece

©Kancelaria Sejmu s. 25/27

03-11-26

(Dz.U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361 i Nr 125, poz. 1368, z 2002 r. Nr 169, poz.

1387 oraz z 2003 r. Nr 42, poz. 363).

Art. 461.

W wypadku przeniesienia własności lokalu, do którego przysługiwało nabywcy

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, wpływy z wpłat, o których

mowa w art. 12 ust. 1 pkt 5, przeznacza się na spłatę podlegającego odprowadzeniu

do budżetu państwa umorzeniu kredytu obciążającego dany lokal oraz w pozostałej

części na uzupełnienie funduszu remontowego spółdzielni.

Art. 48.

1. Na pisemne żądanie najemcy spółdzielczego lokalu mieszkalnego, który przed

przejęciem przez spółdzielnię mieszkaniową był mieszkaniem zakładowym

przedsiębiorstwa państwowego, państwowej osoby prawnej lub państwowej

jednostki organizacyjnej, spółdzielnia w zależności od złożonego wniosku jest

obowiązana zawrzeć z tym najemcą umowę:

1) o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

na warunkach określonych w art. 9 i art. 10 ust. 2–4;

2) o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, na warunkach

określonych w art. 171i art. 173ust. 2–4;

3) przeniesienia własności lokalu, na warunkach określonych w art. 12.

2. Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego i

ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest uwarunkowane

złożeniem przez najemcę deklaracji członkowskiej i przyjęciem w poczet

członków spółdzielni.

3. Koszty ustalenia wartości rynkowej lokalu, koszty zawarcia umowy przeniesienia

własności oraz koszty założenia księgi wieczystej dla lokalu i wpisu do księgi

wieczystej obciążają najemcę, na rzecz którego spółdzielnia dokonuje ustanowienia

spółdzielczego prawa do lokalu albo przeniesienia własności lokalu.

4. Ustala się opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia ogłaszanego przez

ministra właściwego do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy jako koszt

zawarcia umowy notarialnej oraz opłatę w wysokości 1/3 najniższego wynagrodzenia

jako koszt założenia i wpisu do księgi wieczystej, o których mowa w ust.

3.

Art. 481.

1. Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności

lokalu określonym w art. 12, jeżeli brak jest osób uprawnionych, o których

mowa w art. 15 ust. 2, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia na nich własności

lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym

przypadku nie stosuje się art. 11 ust. 2 oraz uznaje się, iż wniosek o przeniesienie

własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem

przez członka spółdzielni.

2. Po śmierci członka spółdzielni, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności

określonym w art. 1714lub 1715, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia

na nich własności lokalu lub udziału we współwłasności garażu, nawet jeżeli

art. 46 i 47 uchylone

ad. ust. 4 w art. 48 -

obecnie: minimalnego

wynagrodzenia za

pracę

©Kancelaria Sejmu s. 26/27

03-11-26

żaden z nich nie jest członkiem spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż

wniosek o przeniesienie własności lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia

z żądaniem przez członka spółdzielni.

3. Po śmierci najemcy, który wystąpił z żądaniem przeniesienia własności określonym

w art. 39 i 48, jeżeli brak jest osób, które wstępują w stosunek najmu na

podstawie art. 691 Kodeksu cywilnego, jego spadkobiercy mogą żądać przeniesienia

na nich własności lokalu, nawet jeżeli żaden z nich nie jest członkiem

spółdzielni. W tym przypadku uznaje się, iż wniosek o przeniesienie własności

lokalu został złożony w dniu pierwszego wystąpienia z żądaniem przez najemcę.

Art. 52.

Do istniejących w dniu wejścia ustawy w życie praw do domów jednorodzinnych i

lokali mieszkalnych budowanych w celu przeniesienia ich własności na rzecz członków

stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 21ustawy. Do czasu przeniesienia

własności na rzecz członka spółdzielni mają zastosowanie zasady:

1) jeżeli prawo do domu jednorodzinnego przeszło na kilku spadkobierców,

powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku, wyznaczyć

spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych

związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich

imieniu umowy o przeniesienie własności domu. W razie bezskutecznego

upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub spółdzielni, sąd w postępowaniu

nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela. Pełnomocnik

(przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w walnym zgromadzeniu;

2) w razie śmierci jednego z małżonków, którym prawo do domu jednorodzinnego

przysługiwało wspólnie, przepis pkt 1 stosuje się odpowiednio;

3) po przeprowadzeniu rozliczenia kosztów budowy i ostatecznym ustaleniu

wkładów budowlanych, wniesieniu przez członków tych wkładów bądź też

ich części i przejęciu zobowiązań spółdzielni pokrywających resztę należności

z tytułu wkładów spółdzielnia przenosi na członków własność przydzielonych

domów wraz z prawami do działek;

4) przeniesienie własności domu może nastąpić także na rzecz spadkobierców

członka lub małżonków, jeżeli prawo do domu przysługuje im obojgu;

5) członkowie, oprócz wkładu budowlanego, obowiązani są pokryć koszty

przeniesienia własności domu, a także udział w kosztach likwidacji spółdzielni,

o ile przeniesienie własności następuje w ramach postępowania likwidacyjnego.

Art. 53.

1. Członek spółdzielni, który w dniu wejścia ustawy w życie zamieszkuje w mieszkaniu

rotacyjnym należącym do tej spółdzielni, staje się z tym dniem najemcą

tego mieszkania w rozumieniu przepisów ustawy o najmie lokali mieszkalnych i

dodatkach mieszkaniowych, a jeżeli przed tym dniem wniósł wymagany wkład

mieszkaniowy – staje się osobą uprawnioną do spółdzielczego lokatorskiego

prawa do lokalu mieszkalnego w rozumieniu niniejszej ustawy.

2. Przepis ust. 1 nie narusza praw nabytych członka spółdzielni do zawarcia umowy

w sprawie ustanowienia spółdzielczego lokatorskiego prawa innego lokalu

mieszkalnego lub prawa odrębnej własności takiego lokalu.

art. 49-51 uchylone

©Kancelaria Sejmu s. 27/27

03-11-26

Art. 54.

1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia ustawy w życie dokonają zmian swoich

statutów stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w

ustawie – Prawo spółdzielcze. Zgłoszenia do rejestru tych zmian spółdzielnie

dokonają nie później niż do dnia 31 grudnia 2002 r.

2. Do czasu zarejestrowania zmian statutów postanowienia dotychczasowych statutów

pozostają w mocy. Jednakże w razie sprzeczności między nimi a przepisami

niniejszej ustawy stosuje się przepisy tej ustawy.

Art. 541.

1. Przepisy ustawy stosuje się odpowiednio do spółdzielni mieszkaniowych będących

w likwidacji lub w upadłości.

2. Pisemne żądania, o których mowa w art. 111, 12, 1714, 1715, 39 i 48, składane są

w wypadkach, o których mowa w ust. 1, do likwidatora lub syndyka masy upadłościowej

spółdzielni.

Art. 542.

Przepisu art. 38 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze nie

stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności

lokali, domów jednorodzinnych oraz miejsc postojowych w garażach wielostanowiskowych.

Art. 55.

Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy

art. 27a ust. 1 pkt 1 lit. g, ust. 3 pkt 3 lit. a oraz ust. 6 pkt 1 ustawy wymienionej w

art. 30, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, mają zastosowanie do wpłat na wyodrębniony

fundusz remontowy spółdzielni mieszkaniowej dokonanych od dnia 1

stycznia 2001 r.