U C H W AŁA

SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

z dnia 1 czerwca 2007 r.

w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych

oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 10 maja

2007 r. ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych

innych ustaw, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki:

1) w art. 1 po pkt 1 dodaje się pkt 1a w brzmieniu:

"1a) w art. 2 dodaje się ust. 5 w brzmieniu:

"5. Osobą bliską w rozumieniu ustawy jest zstępny, wstępny, rodzeństwo, dzieci

rodzeństwa, małżonek, osoba przysposabiająca i przysposobiona oraz osoba,

która pozostaje faktycznie we wspólnym pożyciu.";";

2) w art. 1 w pkt 3 w lit. a, w ust. 4 dodaje się zdanie trzecie w brzmieniu:

"Obowiązki te wykonują przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak

członkowie spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5.";

3) w art. 1 w pkt 3 w lit b, ust. 41 otrzymuje brzmienie:

"41 . Zarząd spółdzielni prowadzi odrębnie dla każdej nieruchomości:

1) ewidencję i rozliczenie przychodów i kosztów, o których mowa w ust. 1-2 i 4,

2) ewidencję wpływów i wydatków funduszu remontowego zgodnie z art. 6 ust.

3; ewidencja wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególne

nieruchomości powinna uwzględniać wszystkie wpływy i wydatki funduszu

remontowego tych nieruchomości.";

4) w art. 1 w pkt 3 w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 41 " zastępuje się wyrazami

"ust. 41 -43 " oraz po ust. 41 dodaje się ust. 42 i 43 w brzmieniu:

"42 . W celu pozyskania środków zewnętrznych spółdzielnia może tworzyć wspólny

fundusz remontowy, który stanowić będzie zabezpieczenie wkładu własnego na

realizację przedsięwzięć, na które przewidziana jest pomoc publiczna oraz na

spłatę kredytów zaciąganych na te przedsięwzięcia.

43 . Rozliczenia kosztów utrzymania nieruchomości dokonuje się w ten sposób, że

podstawą do rozliczenia tych kosztów jest przypisanie do wszystkich

nieruchomości najmniejszej działki, proporcjonalnie do jej powierzchni. Różnicę

pomiędzy najmniejszą działką a pozostałymi działkami dzieli się proporcjonalnie

na wszystkie budynki wielorodzinne.";

5) w art. 1 w pkt 3 dodaje się lit. f w brzmieniu:

"f) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

"8. Członkowie spółdzielni, osoby niebędące członkami spółdzielni, którym

przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, oraz właściciele

niebędący członkami spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany

wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia

na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar

udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na

spółdzielni.";";

6) w art. 1 w pkt 4 w lit. a, w ust. 1 wyrazy "przychodami, o których mowa w art. 4 ust.

1-2 i 4, zwiększa odpowiednio koszty lub przychody eksploatacji i utrzymania"

zastępuje się wyrazami "przychodami z opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1-2 i 4,

zwiększa odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania";

7) w art. 1 w pkt 6 w lit. a, w ust. 1 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

"W ciągu 3 miesięcy po wygaśnięciu tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego osoby,

którym przysługiwało spółdzielcze prawo do lokalu, oraz zamieszkujące w tym lokalu

osoby, które prawa swoje od nich wywodzą, są obowiązane do opróżnienia lokalu.";

8) w art. 1 w pkt 8, w art. 8ą ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Członek spółdzielni mieszkaniowej ma prawo otrzymania odpisu statutu i

regulaminów oraz kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów

spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i

umów zawieranych przez spółdzielnię z osobami trzecimi.";

9) w art. 1 w pkt 8, w art. 8ą skreśla się ust. 2, oraz w art. 2 w pkt 1 skreśla się lit. b;

10) w art. 1 w pkt 8, w art. 81 po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... Koszty sporządzania odpisów i kopii tych dokumentów, z wyjątkiem statutu

i regulaminów uchwalonych na podstawie statutu, pokrywa członek spółdzielni

wnioskujący o ich otrzymanie.";

11) w art. 1 w pkt 8, w art. 81 po ust. 1 dodaje się ust. ... w brzmieniu:

"... Statut spółdzielni mieszkaniowej, regulaminy, uchwały i protokoły obrad organów

spółdzielni, a także protokoły lustracji i roczne sprawozdanie finansowe powinny

być udostępnione na stronie internetowej spółdzielni.";

12) w art. 1 w pkt 8, w art. 82 w ust. 1 wyrazy "niż Ľ minimalnego wynagrodzenia"

zastępuje się wyrazami "niż minimalne wynagrodzenie";

13) w art. 1 w pkt 8, art. 83 otrzymuje brzmienie:

"Art. 83 . 1. Walne zgromadzenie spółdzielni mieszkaniowej nie może być zastąpione

przez zebranie przedstawicieli, jednakże, jeżeli statut tak stanowi, w

przypadku gdy liczba członków spółdzielni mieszkaniowej przekroczy

500, walne zgromadzenie może być podzielone na części. Rada

nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części

walnego zgromadzenia z tym, że nie można zaliczyć członków

uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości

do różnych części walnego zgromadzenia.

2. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie przynajmniej raz w roku w ciągu 6

miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

3. Zarząd zwołuje walne zgromadzenie także na żądanie:

1) rady nadzorczej,

2) przynajmniej jednej dziesiątej, nie mniej jednak niż trzech członków,

jeżeli uprawnienia tego nie zastrzeżono w statucie dla większej liczby

członków.

4. Żądanie zwołania walnego zgromadzenia powinno być złożone pisemnie z

podaniem celu jego zwołania.

5. W przypadku wskazanym w ust. 3 walne zgromadzenie zwołuje się w

takim terminie, aby mogło się ono odbyć w ciągu czterech tygodni od dnia

wniesienia żądania. Jeżeli to nie nastąpi, zwołuje je rada nadzorcza,

związek rewizyjny, w którym spółdzielnia jest zrzeszona, lub Krajowa

Rada Spółdzielcza, na koszt spółdzielni.

6. O czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części

zawiadamia się wszystkich członków na piśmie co najmniej 21 dni przed

terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

Zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz

informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów

uchwał, które będą przedmiotem obrad oraz informację o prawie członka

do zapoznania się z tymi dokumentami.

7. Walne zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach

objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w

terminach i w sposób określony w ustawie.

8. Walne zgromadzenie jest ważne niezależnie od liczy obecnych na nim

członków.

9. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie

wszystkich części walnego zgromadzenia, a za uchwałą opowiedziała się

wymagana w ustawie lub statucie większość ogólnej liczby członków

uczestniczących w walnym zgromadzeniu. Jednakże w sprawach

likwidacji spółdzielni, przeznaczenia majątku pozostałego po zaspokojeniu

zobowiązań likwidowanej spółdzielni, zbycia nieruchomości, zbycia

zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej do podjęcia

uchwały konieczne jest aby w posiedzeniach wszystkich części walnego

zgromadzenia, na których uchwała była poddana pod głosowanie,

uczestniczyła łącznie co najmniej połowa ogólnej liczby uprawnionych do

głosowania, chyba, że statut stanowi inaczej.

10. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku

obrad walnego zgromadzenia lub jego wszystkich części mają prawo

zgłaszać: zarząd, rada nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał, w tym

uchwał przygotowanych w wyniku tych żądań, powinny być wykładane na

co najmniej 14 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego

pierwszej części.

11. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwał i żądania, o których

mowa w ust. 10, w terminie do 15 dni przed dniem posiedzenia walnego

zgromadzenia lub jego pierwszej części. Projekt uchwały zgłaszanej przez

członków spółdzielni musi być poparty przez co najmniej 10 członków.

12. Członek ma prawo zgłaszania poprawek do projektów uchwał nie później

niż na 3 dni przed posiedzeniem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej

części.

13. Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym i

przedłożenia pod głosowanie na walnym zgromadzeniu projektów uchwał

i poprawek zgłoszonych przez członków spółdzielni.";

14) w art. 1 w pkt 8, po art. 83 dodaje się art. 84 w brzmieniu:

"Art. 84 . 1. Spółdzielnia mieszkaniowa obowiązana jest raz na trzy lata poddać się

badaniu lustracyjnemu w zakresie legalności, gospodarności i rzetelności

całości jej działalności w trybie określonym przepisami ustawy z dnia

16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.

2. Badanie powyższe przeprowadza biegły rewident, na pisemne żądanie

organów spółdzielni lub co najmniej 100 członków, a w spółdzielni

liczącej mniej niż 1000 członków co najmniej 1/10 liczby członków tej

spółdzielni.";

15) w art. 1 po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

"8a) w art. 9 po ust. 71 dodaje się ust. 72 w brzmieniu:

"72 . Członek spółdzielni nie może wynajmować lub oddawać w bezpłatne

używanie całego lub części lokalu mieszkalnego w domach dla inwalidów,

osób samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu.";";

16) w art. 1 w pkt 9 w lit. b, ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania

budynku do użytkowania.";

17) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 11 w pkt 2 po wyrazie "opłat" dodaje się wyrazy

", o których mowa w art. 4 ust. 1,";

18) w art. 1 w pkt 10 w lit. b, w ust. 11 w pkt 2 wyrazy "za 6 miesięcy" zastępuje się

wyrazami "za 3 miesiące";

19) w art. 1 w pkt 10 w lit. c, ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego spółdzielnia, z zastrzeżeniem art. 15, ogłasza nie później niż w ciągu

3 miesięcy od dnia opróżnienia lokalu, zgodnie z postanowieniami statutu,

przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu, zawiadamiając o

przetargu w sposób określony w statucie oraz przez publikację ogłoszenia w prasie

lokalnej. Pierwszeństwo w nabyciu lokalu mają członkowie, którzy nie mają

zaspokojonych potrzeb mieszkaniowych i zgłoszą gotowość zawarcia umowy o

ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności tego lokalu. W przypadku

zgłoszenia się kilku uprawnionych, pierwszeństwo ma najdłużej oczekujący.

Warunkiem przeniesienia odrębnej własności lokalu na takiego członka jest wpłata

wartości rynkowej lokalu.";

20) w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 22 wyrazy "potrąca się spłatę przypadającej na dany

lokal część zobowiązań" zastępuje się wyrazami "potrąca się przypadającą na dany

lokal część zobowiązań";

21) w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 22 wyrazy "osoba uprawniona spłaca" zastępuje się

wyrazami "potrąca się również";

22) w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 22 wyrazy "przypadającą na ten lokal część umorzenia

kredytu" zastępuje się wyrazami "nominalną kwotę umorzenia kredytu lub dotacji, w

części przypadającej na ten lokal";

23) w art. 1 w pkt 10 w lit. e, w ust. 22 na końcu dodaje się wyrazy "oraz kwoty zaległych

opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1";

24) w art. 1 w pkt 10 w lit. e:

a) w ust. 22 na końcu dodaje się wyrazy ", a także koszty określenia wartości

rynkowej lokalu",

b) w ust. 24 wyrazy "Koszty określenia wartości rynkowej lokalu, wynagrodzenie"

zastępuje się wyrazem "Wynagrodzenie";

25) w art. 1 w pkt 10 w lit. e:

a) w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 22- 25 " zastępuje się wyrazami "ust. 22- 24 ",

b) skreśla się ust. 23 ,

c) w ust. 25 wyrazy "ust. 23 i 24 " zastępuje się wyrazami "ust. 21 ";

26) w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "na jego lokal" zastępuje się

wyrazami "na budowę jego lokalu";

27) w art. 1 w pkt 12 w lit. a, w ust. 1 w pkt 2 wyrazy "do budżetu" zastępuje się

wyrazami "do budżetu państwa";

28) w art. 1:

a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 11 ,

b) w pkt 21 w lit. b, w ust. 11

- wyrazy "zawrze umowę przeniesienia własności lokalu" zastępuje się

wyrazami "zawiera umowę, o której mowa w ust. 1,";

29) w art. 1:

a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 11,

b) w pkt 21 w lit. b, w ust. 11

- wyrazy "do gruntu" zastępuje się wyrazem "gruntu";

30) w art. 1:

a) w pkt 12 w lit. b, w ust. 11 ,

b) w pkt 21 w lit. b, w ust. 11

- wyrazy "wybudowali jej" zastępuje się wyrazami "wybudowali go jej";

31) w art. 1 w pkt 14 po lit. a dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) po ust. 2 dodaje się ust. 21 w brzmieniu:

"21 . W przypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego w następstwie ustania członkostwa lub niedokonania

czynności, o których mowa w art. 14, w domach dla inwalidów, osób

samotnych i innych domach o specjalnym przeznaczeniu, roszczenie

o przyjęcie do spółdzielni i zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego

lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługuje wyłącznie

małżonkowi zamieszkałemu razem z byłym członkiem.",";

32) art. 1 w pkt 14 w lit. c, w ust. 6 wyrazy "art. 11 ust. 21 -25 " zastępuje się wyrazami

"art. 11 ust. 21 i 22 ";

33) w art. 1:

a) pkt 15 otrzymuje brzmienie:

"15) w art. 171 :

a) uchyla się ust. 1-5,

b) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

"6. Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków nabywcy

spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, jeżeli odpowiada on

wymaganiom statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiorcy

i licytanta.";",

b) w pkt 22, w art. 1719 po wyrazie "Przepisy" dodaje się wyrazy "art. 171 ust. 6,";

34) w art. 1:

a) dodaje się pkt 17a w brzmieniu:

"17a) uchyla się art. 177 ;",

b) w pkt 22, w art. 1719skreśla się wyrazy "art. 177 ,";

35) w art. 1 w pkt 22, w art. 1719 na końcu dodaje się wyrazy "i garaży wolnostojących";

36) w art. 1 w pkt 23 w lit. b, ust. 4 otrzymuje brzmienie:

"4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 6 miesięcy od dnia oddania

budynku do użytkowania.";

37) w art. 1 po pkt 23 dodaje się pkt 23a w brzmieniu:

"23a) w art. 22 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Umowa o ustanowienie odrębnej własności lokali może być zawarta przez

spółdzielnię z każdym członkiem indywidualnie, może również być zawarta

jednocześnie ze wszystkimi członkami, którzy ubiegają się o ustanowienie

takiego prawa wraz ze związanymi z nim udziałami w nieruchomości.

W takim przypadku wysokość udziałów w nieruchomości wspólnej określa ta

umowa.";";

38) w art. 1 w pkt 25, ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Jeżeli w określonym budynku lub budynkach położonych w obrębie danej

nieruchomości została wyodrębniona własność wszystkich lokali, większość

właścicieli lokali w tym budynku lub budynkach położonych w obrębie tej

nieruchomości może podjąć uchwałę, o której mowa w art. 241 ust. 1, niezależnie

od pozostawania przez nich członkami spółdzielni.";

39) w art. 1 w pkt 27 w zdaniu wstępnym po wyrazie "rozdział" dodaje się wyrazy "31 ";

40) w art. 1 w pkt 27, art. 272 otrzymuje brzmienie:

"Art. 272 . Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej, pełnomocnikiem,

prokurentem, syndykiem albo likwidatorem, wbrew obowiązkowi

dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera umowy o przeniesienie

własności lokalu, o której mowa w art. 12 ust. 1, art. 1714 ust. 1, art. 1715 ,

art. 39, art. 48 lub art. 481 podlega karze ograniczenia wolności albo

grzywny.";

41) w art. 1 w pkt 27, w art. 273 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

"3) nie prowadzi ewidencji pozaksięgowej kosztów części wspólnych w

nieruchomości i wniesionych zaliczek na ich pokrycie oraz nie rozlicza ich po

upływie roku kalendarzowego, o których mowa w art. 29 ust. 1 i la ustawy z dnia

24 czerwca 1994 r. o własności lokali";

42) w art. 1 w pkt 27, w art. 274 wyrazy "W sprawach" zastępuje się wyrazami

"W sprawach o czyny";

43) w art. 1 w pkt 28 w lit. a, w ust. 21 wyrazy "o ustanowienie, przeniesienie prawa

odrębnej własności lokalu" zastępuje się wyrazami "o ustanowienie odrębnej

własności lokalu i o przeniesienie jego własności,";

44) w art. 1 w pkt 28 w lit. b, ust. 41 otrzymuje brzmienie:

"41 . Spółdzielnia mieszkaniowa, która w dniu 5 grudnia 1990 r. była posiadaczem

nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Skarbu Państwa albo gminy, albo

gdy właściciel tej nieruchomości pozostaje nieznany, pomimo podjętych starań

o jego ustalenie, i przed tym dniem, na podstawie pozwolenia na budowę i decyzji

lokalizacyjnej spółdzielnia ta wybudowała budynek, nabywa własność tej

nieruchomości przez zasiedzenie. Orzeczenie sądu stwierdzające nabycie

własności tej nieruchomości jest podstawą wpisu do księgi wieczystej.";

45) w art. 1 w pkt 28 w lit. b w zdaniu wstępnym wyrazy "ust. 41 " zastępuje się wyrazami

"ust. 41 i 42 " oraz dodaje się ust. 42 w brzmieniu:

"42 . Jeżeli osoba uprawniona do lokalu spółdzielczego wystąpiła z wnioskiem o

przeniesienie prawa odrębnej własności, a spółdzielni nie przysługuje prawo

własności lub użytkowania wieczystego gruntu, na którym znajduje się objęty

wnioskiem lokal, a spółdzielnia spełnia warunki, o których mowa w ust. 41 , to

zarząd spółdzielni obowiązany jest, w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia wniosku,

do wystąpienia do sądu z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia gruntu, na którym

znajduje się budynek, którego dotyczy wniosek.";

46) w art. 1 w pkt 29, w art. 39 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:

"4. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do, będącego przed dniem 1 sierpnia

2007 r. członkiem spółdzielni, dzierżawcy nieruchomości gruntowej stanowiącej

własność spółdzielni lub przedmiot użytkowania wieczystego ustanowionego na

rzecz spółdzielni, jeżeli na tej nieruchomości został wzniesiony budynek, zgodnie

z uzyskanym zezwoleniem właściwego organu nadzoru budowlanego, a

dzierżawca lub jego poprzednik prawny poniósł w pełnym zakresie koszty jego

budowy, po dokonaniu przez niego spłaty z tytułu udziału w nieruchomości

wspólnej oraz spłaty zadłużenia z tytułu świadczeń wynikających z umowy

dzierżawy, z zastrzeżeniem ust. 5. Dzierżawcy temu przy nabyciu własności

nieruchomości gruntowej lub prawa użytkowania wieczystego tej nieruchomości,

nie przysługuje bonifikata.

5. Przepisy ust. 1-4 stosuje się odpowiednio do dzierżawców niebędących członkami

spółdzielni, którzy umowę dzierżawy nieruchomości gruntowej zawarli ze

spółdzielnią mieszkaniową przed 30 maja 1990 r.";

47) w art. 1 w pkt 31 skreśla się lit. a;

48) w art. 1 w pkt 31 w lit c, pkt 1 otrzymuje brzmienie:

"1) oznaczenie nieruchomości obejmującej budynek wraz z gruntem przynależnym do

tego budynku, jako podstawową nieruchomość ewidencyjną, w którym ustanawia

się odrębną własność lokali; nieruchomość wielobudynkowa może być utworzona

tylko wtedy, gdy budynki są posadowione w sposób uniemożliwiający ich

rozdzielenie, lub działka, na której posadowiony jest budynek pozbawiona jest

dostępu do drogi publicznej lub wewnętrznej;";

49) w art. 1 w pkt 31 w lit. c, w pkt 2 po wyrazie "przynależnych" dodaje się wyrazy

", o których mowa w art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

lokali,";

50) w art. 1 w pkt 31 w lit. c, w pkt 2 wyrazy "o ile w budynku piwnica lub pomieszczenie

gospodarcze jest przyporządkowane danemu lokalowi, władający tym lokalem

faktycznie użytkuje również indywidualnie piwnicę lub pomieszczenie gospodarcze"

zastępuje się wyrazami "o ile piwnica lub pomieszczenie gospodarcze jest w tym

budynku przyporządkowane danemu lokalowi a władający lokalem faktycznie piwnicę

lub pomieszczenie gospodarcze użytkuje";

51) w art. 1 w pkt 31 w lit. c dodaje się tiret drugie w brzmieniu:

"- w pkt 5 uchyla się lit. c i d;";

52) w art. 1 w pkt 31 po lit. c dodaje się lit. ... w brzmieniu:

"...) ust. 7 otrzymuje brzmienie:

"7. Decyzję o przynależności do lokalu, jako jego części składowych, pomieszczeń

przynależnych, o których mowa w ust. 3 pkt 2, podejmuje zarząd spółdzielni

w uzgodnieniu z członkami spółdzielni lub najemcami mieszkań

spółdzielczych zajmujących budynek, w którym ustanawia się odrębną

własność lokali.";";

53) w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 11 wyrazy "to uzyskuje on prawa" zastępuje się

wyrazami "to uzyskuje on prawo";

54) w art. 1 w pkt 33 w lit. a, w ust. 11 wyrazy "lokalu lub nieruchomości" zastępuje się

wyrazami "lokalu oraz związane z nim prawo do nieruchomości gruntowej";

55) w art. 1 w pkt 33 w lit. b, ust. 21 otrzymuje brzmienie:

"21 . W uchwale o dokonaniu podziału, o którym mowa w ust. 11 , w celu

zabezpieczenia kredytu zabezpieczonego poprzednio hipoteką ustala się

przeniesienie tej hipoteki na wydzieloną nieruchomość, na potrzeby której

przeznaczone zostały środki pochodzące z tego kredytu, co powoduje wygaśnięcie

hipoteki obciążającej nieruchomość, której dokonano podziału.";

56) w art. 1 w pkt 35, w art. 48 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

"2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje również osobie bliskiej w stosunku

do najemcy, o którym mowa w ust. 1.";

57) w art. 1 w pkt 35, w art. 48 w ust. 3 po wyrazach "pokryć koszty" dodaje się wyrazy

"dokonanych przez spółdzielnię";

58) w art. 1 w pkt 37, w art. 491 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się

ust. 2 w brzmieniu:

"2. Przez bezczynność organu spółdzielni, o której mowa w ust. 1, rozumie się

niepodjęcie przez zarząd w ustawowym terminie czynności zmierzających do

zawarcia z członkiem spółdzielni lub z najemcą lokalu spółdzielczego umowy

przeniesienia własności lokalu.";

59) w art. 2 w pkt 5, w art. 108b § 6 otrzymuje brzmienie:

"§ 6. Koszty postępowania sądowego o wydanie orzeczenia, o którym mowa w § 4,

ponoszą solidarnie członkowie wnoszący o podział spółdzielni oraz

dotychczasowa spółdzielnia.";

60) w art. 2 w pkt 5 w zdaniu wstępnym wyrazy "art. 108b" zastępuje się wyrazami

"art. 108b i 108c" oraz po art. 108b dodaje się art. 108c w brzmieniu:

"Art. 108c. Przy podziale majątku spółdzielni sąd bierze pod uwagę również koszty

remontu budynków oraz fakt solidarnego pokrycia tych remontów przez

wszystkich członków spółdzielni, a w szczególności koszty

termomodernizacji tych budynków.";

61) dodaje się art. 3a w brzmieniu:

"Art. 3a. 1. Przepisu art. 4 ust. 41 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu

nadanym niniejszą ustawą nie stosuje się, do dnia 31 grudnia 2012 r., do

spółdzielni mieszkaniowej realizującej, w dniu wejścia w życie ustawy,

przedsięwzięcia termomodernizacyjne w rozumieniu ustawy z dnia

18 grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych

(Dz. U. Nr 162, poz. 1121, z późn. zm.).

2. W przypadku, o którym mowa w ust. 1, wyodrębnia się środki remontowe

w każdej nieruchomości na cele termomodernizacyjne, które służą

sfinalizowaniu tej inwestycji we wszystkich budynkach spółdzielni.";

62) dodaje się art. 4a w brzmieniu:

"Art. 4a. 1. Jeżeli członek spółdzielni, któremu przysługuje spółdzielcze własnościowe

prawo do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego lub garażu, albo jego

poprzednik prawny, był właścicielem tego lokalu i prawo własności z

mocy przepisów ustawy z dnia 17 lutego 1961 r. o spółdzielniach i ich

związkach (Dz. U. Nr 12, poz. 61 oraz z 1974 r. Nr 47, poz. 281) zostało

przekształcone w ograniczone prawo rzeczowe do tego lokalu, to z dniem

wejścia w życie niniejszej ustawy przysługuje mu roszczenie o

ustanowienie odrębnej własności lokalu lub garażu i o przeniesienie

własności tego lokalu lub garażu, bez jakichkolwiek obciążeń

hipotecznych na tym lokalu bądź nieruchomości gruntowej z nim

związanej.

2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, jest podstawą do wystąpienia z

odpowiednim wnioskiem do zarządu spółdzielni o podjęcie uchwały, w

trybie art. 41, art. 42 ust. 1 i 2, ust. 3 pkt 1-4, ust. 4-7 oraz art. 43 ustawy, o

której mowa w art. 1.

3. Jeżeli osoba fizyczna, o której mowa w ust. 1, złożyła już do spółdzielni

wniosek o wyodrębnienie własności lokalu wraz z udziałem w

nieruchomości wspólnej, przed dniem wejścia w życie ustawy, to wniosek

ten należy traktować jako złożony w trybie ust. 2.

4. Koszty założenia księgi wieczystej i wpisu do niej ponosi Skarb Państwa.";

63) dodaje się art. 4b w brzmieniu:

"Art. 4b. 1. Jeżeli członek spółdzielni mieszkaniowej, któremu przysługiwało

spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, w związku z

przekształceniem po dniu 23 kwietnia 2001 r. tego prawa na spółdzielcze

własnościowe prawo do lokalu lub w związku z nabyciem po tym dniu

własności tego lokalu, nie dokonał całkowitej spłaty należnej spółdzielni z

tego tytułu, to z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy niespłaconą

kwotę umarza się jako nienależną, jeżeli dokonana spłata pokrywa

całkowite koszty budowy lokalu.

2. Jeżeli walne zgromadzenie wyrazi zgodę w drodze uchwały, to zarząd

spółdzielni dokona rozliczenia następujących kwot wpłaconych z tytułu

przekształcenia po dniu 23 kwietnia 2001 r. lokatorskiego prawa do lokalu

mieszkalnego na własnościowe prawo do lokalu lub przeniesienia po tym

dniu własności lokalu na członka, któremu przysługiwało lokatorskie

prawo do lokalu mieszkalnego:

1) wpłaty różnicy pomiędzy wartością rynkową lokalu (wkładem

budowlanym) a zwaloryzowanym wkładem mieszkaniowym,

pomniejszoną o należną lub udzieloną przez spółdzielnię bonifikatę;

2) kwoty przypadającej na lokal z tytułu modernizacji budynku dokonanej

przez spółdzielnię, jeżeli kwota ta nie powiększała wkładu

budowlanego;

3) spłaty przypadających na lokal zobowiązań spółdzielni z tytułu

kredytów i pożyczek zaciągniętych na sfinansowanie kosztów

remontów nieruchomości, w której znajduje się lokal;

w ten sposób, że kwoty te zostaną wpisane na poczet wpłat na fundusz

remontowy przypadających od osób, na rzecz których spółdzielnia

przekształciła prawo lokatorskie na własnościowe lub przeniosła własność

lokalu.

3. Osoby, których dotyczy rozliczenie określone w ust. 2, nie dokonują

miesięcznych wpłat na fundusz remontowy do czasu aż kwota będąca

różnicą pomiędzy sumą kwot wymienioną w ust. 2 a sumą wpłat

miesięcznych na fundusz remontowy przypadających na ten lokal będzie

większa od zera.";

64) w art. 5:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Po wejściu w życie niniejszej ustawy spółdzielnia mieszkaniowa nie może

ustanawiać spółdzielczych własnościowych praw do lokali, ani praw do

miejsc postojowych położonych w budynkach wybudowanych na gruncie, do

którego spółdzielni przysługuje prawo własności lub użytkowania

wieczystego.",

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

"1a. Do dnia 31 grudnia 2010 r. na pisemne żądanie członka spółdzielni, któremu

przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego

położonego w budynku wybudowanym na gruncie, do którego spółdzielni nie

przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego, spółdzielnia jest

obowiązana zawrzeć z tym członkiem umowę o przekształcenie

przysługującego mu prawa na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu po

dokonaniu przez niego:

1) spłaty przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących

zobowiązaniami spółdzielni, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy,

o której mowa w art. 1, w tym w szczególności odpowiedniej części

zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami, z zastrzeżeniem pkt 2;

2) spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części

przypadającej na budowę jego lokalu, o ile spółdzielnia skorzystała z

pomocy podlegającej odprowadzeniu do budżetu państwa uzyskanej ze

środków publicznych lub innych środków;

3) spłaty zadłużenia z tytułu opłat, o których mowa w art. 4 ust. 1 ustawy, o

której mowa w art. 1.";

65) w art. 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

"5. Zgłoszone na piśmie roszczenia, o których mowa w art. 12, art. 15, art. 1714 ,

art. 1715 , art. 39, art. 48 oraz art. 481 ustawy, o której mowa w art. 1,

niezrealizowane do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, są rozpatrywane na

podstawie niniejszej ustawy.";

66) w art. 5 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

"7. W trakcie postępowania związanego z podziałem spółdzielni mieszkaniowej

przeniesienie własności rzeczy i innych praw majątkowych jest wolne od

podatków i opłat sądowych, jeżeli żądanie zwołania walnego zgromadzenia w celu

dokonania podziału spółdzielni zostanie zgłoszone zarządowi spółdzielni

najpóźniej w ciągu 2 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.";

67) dodaje się art. 5a w brzmieniu:

"Art. 5a. 1. Z osobą uprawnioną, która przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy

złożyła wniosek, o którym mowa w art. 111 , 12, 1714 , 1715 , 39 i 48

ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym,

spółdzielnia mieszkaniowa zawiera umowę przeniesienia własności lokalu

w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, chyba

że nieruchomość posiada nieuregulowany stan prawny w rozumieniu

art. 113 ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce

nieruchomościami lub spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub

użytkowania wieczystego gruntu, na którym wybudowała budynek lub

wybudowali go jej poprzednicy prawni.

2. Kto, będąc członkiem zarządu spółdzielni mieszkaniowej,

pełnomocnikiem, likwidatorem albo syndykiem, wbrew obowiązkowi

określonemu w ust. 1 dopuszcza do tego, że spółdzielnia nie zawiera

umowy o przeniesienie własności lokalu, w terminie określonym w tym

przepisie

- podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

3. W sprawach o czyny, o których mowa w ust. 2, orzekanie następuje w

trybie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.";

68) w art. 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1. Spółdzielnie istniejące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy dokonują

zmian swoich statutów nie później niż do dnia 30 listopada 2007 r. Zgłoszenia do

Krajowego Rejestru Sądowego tych zmian spółdzielnie dokonują w ciągu

30 dni od dnia podjęcia uchwały, nie później niż do dnia 30 grudnia 2007 r.,

stosownie do wymagań niniejszej ustawy i w trybie przewidzianym w ustawie z

dnia 16 września 1982 r. - Prawo spółdzielcze.";

69) art. 7 otrzymuje brzmienie:

"Art. 7. 1. Przepisy art. 82 ust. 3 i 4 ustawy, o której mowa w art. 1 mają zastosowanie

do rad nadzorczych powołanych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Za pierwszą z kadencji rady nadzorczej, o których mowa w art. 82 ust. 3

ustawy, o której mowa w art. 1, uznaje się kadencję rady nadzorczej

wybranej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy.";

70) art. 8 otrzymuje brzmienie:

"Art. 8. Jeżeli przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy rozpoczął się bieg

terminu określonego na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1,

w dotychczasowym brzmieniu, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.";

71) art. 9 otrzymuje brzmienie:

"Art. 9. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 lipca 2007 r.".