Imię i Nazwisko                                                                                                        miejscowość, data
adres

 Do Sądu Rejonowego / Okręgowego
w

powód:

imię, nazwisko i adres (kod) spółdzielcy

pozwana:

nazwa i adres spółdzielni mieszkaniowej

dotyczy: przeniesienia własności lokalu spółdzielczego mieszkalnego/użytkowego zgodnie z ustawą z 15 grudnia 2000 r. z póź. zm.


POZEW
  

Na podstawie art. 491 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27) oraz art. 64 Kodeksu Cywilnego w związku z art. 1047 § 1 Kodeksu Postępowania Cywilnego, wnoszę, aby Sąd wydał orzeczenie:
1. o obowiązku zarządu spółdzielni mieszkaniowej „XXX” w YYYY wyrażenia oświadczenia woli przeniesienia na Imię i Nazwisko własności lokalu znajdującego się w YYYY przy ul. ZZZZ oznaczonego numerem xx o powierzchni yyy m2 , do którego Imię i Nazwisko ma spółdzielcze lokatorskie/własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego/użytkowego na warunkach określonych w ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. z późn. zm. (Dz.U. 2001 Nr 4 poz. 27). Oświadczenie to powinno brzmieć: „Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „XXX” w YYYY z siedzibą przy ul. ZZZZ przenosi nieodpłatnie na rzecz Imię i Nazwisko, prawo własności lokalu mieszkalnego/użytkowego znajdującego się w YYYY przy ul. ZZZZ oznaczonego numerem xx o powierzchni yyy m2 wraz ze związanymi z tymi lokalem prawami: odpowiednim udziałem we współwłasności wspólnych części budynku i jego urządzeń, które nie służą do wyłącznego użytku właścicieli poszczególnych lokali oraz takim samym udziałem we współwłasności nieruchomości oznaczonej numerem aaaa,. Księga Wieczysta. KW nr 0000 prowadzona przez Sąd Rejonowy YYYY Wydział Ksiąg Wieczystych o powierzchni 00000 m2 „.

2. zobowiązujące Zarząd Spółdzielni „XXX” w YYYY do obliczenia udziału współwłasności w częściach wspólnych budynku i jego urządzeń oraz nieruchomości w której znajduje się lokal wymieniony w punkcie 1, przypadającego na ten lokal w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty uprawomocnienia się orzeczenia sądu.
Imię i Nazwisko wnosi również o rozpatrzenie pozwu podczas nieobecności pozwanej.

Wartość lokali wynosi: 000000,-. zł. (słownie wartość lokalu)

Uzasadnienie

Opis bezczynności zarządu spółdzielni mieszkaniowej lub działalności wykazującej znamiona złej woli wraz z odpowiednimi dowodami, jak kopia wniosku, monity do zarządu, odpowiedzi zarządu itp. (Pozew oraz załączniki składamy w sądzie w 2 egzemplarzach)

                                                                                                                     

                                                                                                                                    podpis

Załączniki: