miejscowość, data

                                                                   Do Sądu Rejonowego w

Wnioskodawca:

imię, nazwisko i adres osób - wybrany Komitet Organizacyjny

 

Zainteresowana w sprawie:

nazwa i adres spółdzielni mieszkaniowej

Wniosek o podjęcie za Walne Zebranie Członków decyzji o podziale spółdzielni 

Na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych,(Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873) wnosimy o podjęcie decyzji, za organ spółdzielni, o podziale spółdzielni

Uzasadnienie

W dniu .............  grupa członków spółdzielni mieszkaniowej XXXX w Miejscowość 

podjęła uchwałę o podziale spółdzielni. Uchwała ta wraz z wnioskiem o zwołanie Walnego 

Zebrania Członków Spółdzielni w celu podjęcia stosownej uchwały została przekazana Zarządowi

SM XXXX w dniu ..........................   Do dnia dzisiejszego uchwała ta nie została podjęta* 

( lub Walne Zebranie Członków bez powodów wymienionych w ustawie podjęło uchwałę 

odmawiającą podziału spółdzielni.*).  Dlatego zwracamy się do Wysokiego Sądu jak we wniosku.

 

 

                                                                                                                     Komitet Organizacyjny

  

                                                                                                                                    podpisy

 

 

 

 

Załączniki:

1)     Kopia uchwały 

2)     kopia wniosku do Zarządu SM

3)     kopia wniosku do sądu

4)     kopia uchwały Walnego Zebrania Członków SM*

 

* -niepotrzebne skreślić