........................................................                                                  ......................................

(Imię i Nazwisko) (data)

 

......................................................

     ulica nr domu nr mieszkania

 

..........................................

kod miejscowośćMinister Sprawiedliwości
Al. Ujazdowskie 11
00-950 Warszawa
(jedną skargę skierować do Ministra Sprawiedliwości drugą do lokalnej Izby Notarialnej) ................................. Izba Notarialna
w .................................................

ul. .................................................

 

 

 

dotyczy: skargi na notariusza X Y

 

 

            Niniejszym składam skargę na notariusza X Y mającego/cą swoją kancelarię w ..........................................

ul......................................(Treść skargi z opisem na czym polega naruszenie prawa, etyki itp. przez notariusza wraz z kopiami pism lub innych dowodów.)

 

 

 

                                                                                              .............................................................

               czytelny podpis

.