UCHWAŁA

członków spółdzielni

w sprawie utworzenia nowej spółdzielni mieszkaniowej

podjęta dzień/miesiąc/rok.


          My, niżej podpisani członkowie Spółdzielni Mieszkaniowej " XXXX " w  Miejscowość , posiadający prawa związane z dającą się wydzielić częścią majątku spółdzielni oraz prawa do lokali w budynku przy ul. Yyyy  Nr 00 w Miejscowość działając na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 14 czerwca 2007 r.(Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873) – o nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27), postanawiamy:

1.Utworzyć nową spółdzielnię mieszkaniową pod nazwą: Spółdzielnia Mieszkaniowa (SM)"NOWA NAZWA"w Miejscowość , której członkami staną się dotychczasowi członkowie SM "XXXX", posiadający prawa do lokali w budynku przy ul. Yyyy  Nr 00 w Miejscowość .

2.Wystąpić do Zarządu SM "XXXX" w Miejscowość z żądaniem zwołania Walnego Zgromadzenia w celu podjęcia uchwały o sposobie podziału spółdzielni w taki sposób, że część majątku SM "XXXX", w tym jej udział we własności budynku przy ul. Yyyy  Nr 00 w Miejscowość , przypadająca proporcjonalnie do wielkości lokali członkom posiadającym prawa do lokali w budynku przy ul. Yyyy  Nr 00 w Miejscowość , przypadnie nowej SM "NOWA NAZWA".

3.Do czasu wyboru władz SM "NOWA NAZWA" zgodnie z przepisami o zakładaniu spółdzielni powołujemy Komisję Organizacyjną SM „NOWA NAZWA” w składzie:

Pan/i ……………………………… tel. …………………. 

Pan/i……………………………….. tel.…………………...

Pan/i………………………………. tel. ………………….

 

 Czytelne podpisy uprawnionych członków spółdzielni;

 

 

1..............................................                      12…………………………….

 

2..............................................                      13.............................................

 

3..............................................                      14..............................................

                                                          

4..............................................                      15............................................

 

5..............................................                      16.............................................

 

6..............................................                      17…………………………….                     

 

7............................................                        18……………………………. 

                      

8..............................................                      19............................................

 

9..............................................                      20.............................................

 

10..............................................                    21…………………………….                     

 

11............................................                      22…………………………….             

 

 

Wyk. w 2 egz.      

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2 – SM „XXXX      

Fragmenty pogrubione, zaznaczone kolorem niebieskim wypełnić odpowiednio                        str. 1