........................................................                                                  ......................................

(Imię i Nazwisko) (data)

 

......................................................

     ulica nr domu nr mieszkania

 

..........................................

kod miejscowość    

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 

...................................................

 

w .................................................

ul. .................................................

 

 

 

dotyczy: przeniesienia własności mieszkania

 

 

            Na podstawie art. 12 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia
15 grudnia 2000 r. Dz.U. Nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami wnoszę o przeniesienie na mnie
własności mieszkania znajdującego się pod adresem ..........................................................

wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami i odpowiadającą mu częścią
wspólną budynku i gruntu.

 

 

 

 

                                                                                              .............................................................

               czytelny podpis

 

 

 

 

                                                           ...............................................................................

                                                           potwierdzenie odbioru wniosku przez spółdzielnię

.