KOMITET ORGANIZACYJNY                                    Miejscowość, data.

SM "NOWA NAZWA"

ul. Yyyy nr 00                                                      

00 - 000 MIEJSCOWOŚĆ

 

Zarząd

                                              Spółdzielni Mieszkaniowej „ XXXX 

                                              ul. Xxxx  nr 00 

                                              11- 111 MIEJSCOWOŚĆ

                                                          

W N I O S E K

                                  

           W imieniu członków spółdzielni, których prawa do lokali związane są z budynkiem przy ul. Yyyy  Nr 00 w Miejscowość,działając na podstawie art. 2 ust. 5 ustawy o nowelizacji (Dz.U. 2007 nr 125 poz. 873) ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, z dnia 15 grudnia 2000 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 4, poz. 27),żądamy zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „XXXX” w celu podjęcia uchwały o podziale spółdzielniw ten sposób, żeczęść majątku SM "XXXX" przypadająca członkom spółdzielni posiadającym prawa do lokali w budynku przy ul. Yyyy nr 00 , proporcjonalnie do wielkości lokali, - przypadnie nowej Spółdzielni Mieszkaniowej "NOWA NAZWA".

 

 

                              Komitet Organizacyjny                podpis

Pan/i ……………………………….………………….

Pan/i…………………………………………………...

Pani/i………………………………. …………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

Wyk. w 2 egz.

Egz. Nr 1 – a/a

Egz. Nr 2 – adresat