........................................................                                                  ......................................

(Imię i Nazwisko) (data)

 

......................................................

     ulica nr domu nr mieszkania

 

..................................................

     kod miejscowość    

 

 

 

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej

 

...................................................

 

w ...........................................................

ul. ...........................................................

 

 

 

dotyczy: przeniesienia własności mieszkania

 

 

            Na podstawie art. 1714 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych
z dnia 15 grudnia 2000 r.  Dz.U. Nr 4, poz. 27 z późniejszymi zmianami wnoszę
o przeniesienie na mnie własności mieszkania,do którego mam spółdzielcze prawo własnościowe
znajdującego się pod adresem ..........................................................

wraz z przynależnymi do niego pomieszczeniami i odpowiadającą mu częścią wspólną
budynku i gruntu.

 

 

 

 

.............................................................

czytelny podpis

 

 

 

 

                                                           ...............................................................................

                                                           potwierdzenie odbioru wniosku przez spółdzielnię

.