USTAWA
z dnia 26 lipca 2001 r.
o nabywaniu przez uzytkowników wieczystych prawa wlasnosci nieruchomosci

Art. 1.
1. Osoby fizyczne bedace w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu wejscia w zycie
ustawy uzytkownikami wieczystymi lub wspóluzytkownikami wieczystymi nieruchomosci
zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiacych nieruchomosci
rolne nabywaja z mocy prawa wlasnosc tych nieruchomosci z dniem, w
którym decyzja, o której mowa w ust. 3, stala sie ostateczna.
2. Prawo wlasnosci nieruchomosci nabywaja takze osoby fizyczne bedace nastepcami
prawnymi osób, o których mowa w ust. 1.
3. Decyzje o nabyciu prawa wlasnosci nieruchomosci wydaje starosta - w odniesieniu
do nieruchomosci Skarbu Panstwa, lub wójt (burmistrz, prezydent miasta),
starosta lub marszalek województwa - w odniesieniu do nieruchomosci bedacej
wlasnoscia jednostki samorzadu terytorialnego.
4. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawe wpisu do ksiegi
wieczystej.
5. Oplaty sadowe z tytulu zalozenia i wpisu do ksiegi wieczystej prawa wlasnosci
nieruchomosci nabytych na podstawie decyzji, o której mowa w ust. 3, pokrywa
Skarb Panstwa.
6. Koszty pomiarów oraz opracowan geodezyjnych i kartograficznych zwiazanych
z postepowaniem w sprawie wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, pokrywa
Skarb Panstwa.
7. Minister wlasciwy do spraw Skarbu Panstwa w porozumieniu z ministrem wlasciwym
do spraw administracji publicznej, w drodze rozporzadzenia, okresli
szczególowy tryb wydawania decyzji, o których mowa w ust. 3.
Art. 2.
1. Do osób, o których mowa w art. 1 ust. 1, nie stosuje sie przepisów ustawy z dnia
4 wrzesnia 1997 r. o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego przyslugujacego
osobom fizycznym w prawo wlasnosci (Dz.U. z 1999 r. Nr 65, poz. 746,
z 2000 r. Nr 28, poz. 352 i Nr 114, poz. 1196 oraz z 2001 r. Nr 72, poz. 749).

Opracowano na podstawie:
Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 3,
poz. 24, Nr 64, poz. 592.


2. Decyzje o przeksztalceniu prawa uzytkowania wieczystego w prawo wlasnosci
nieruchomosci, które staly sie ostateczne przed wejsciem w zycie ustawy, pozostaja
w mocy.
Art. 3.
1. Do osób, które skorzystaly z uwlaszczenia mieniem, o którym mowa w art. 56a
ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiebiorstw
panstwowych (Dz.U. Nr 118, poz. 561, Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr
32, poz. 184, Nr 98, poz. 603, Nr 106, poz. 673, Nr 121, poz. 770, Nr 137, poz.
926, Nr 141, poz. 945, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 1999 r. Nr 40, poz. 400, Nr
101, poz. 1178, z 2000 r. Nr 15, poz. 180, Nr 26, poz. 306, Nr 31, poz. 383, Nr
60, poz. 703, Nr 84, poz. 948 i Nr 122, poz. 1315 oraz z 2001 r. Nr 63, poz. 637,
Nr 72, poz. 745 i Nr 76, poz. 807) nie stosuje sie przepisów niniejszej ustawy.
2. Osoby, które nabyly prawo wlasnosci nieruchomosci na podstawie niniejszej
ustawy, nie korzystaja z uwlaszczenia, o którym mowa w ust. 1.
Art. 4.
Ustawa wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia.