U S T A W A
               z dnia 29 lipca 2005 r.
                    
         o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego
            w prawo własności nieruchomości[1]
                    
                    
                   Art. 1.
1. Osoby fizyczne będące w dniu wejścia w życie ustawy użytkownikami
 wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych
 garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości
 rolnych, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania
 wieczystego tych nieruchomości w prawo własności. Przez nieruchomość rolną
 rozumie się nieruchomość rolną w rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem
 nieruchomości przeznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania
 przestrzennego albo w decyzji o warunkach zabudowy na cele inne niż rolne.
2. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, o
 którym mowa w ust. 1, w prawo własności nieruchomości, mogą również wystąpić:
  1) osoby fizyczne i prawne będące właścicielami lokali, których udział w
   nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego;
  2) spółdzielnie mieszkaniowe, będące właścicielami budynków mieszkalnych lub
   garaży.
3. Z żądaniem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 nieruchomości mogą również wystąpić osoby fizyczne będące następcami prawnymi
 osób, o których mowa w ust. 1, oraz osoby fizyczne i prawne będące następcami
 prawnymi osób, o których mowa w ust. 2.
4. Przepis ust. 2 pkt 1 stosuje się również do osób, które nabyły udział w
 użytkowaniu wieczystym po dniu wejścia w życie ustawy.
5. Osoby, o których mowa w ust. 1-4, mogą wystąpić z żądaniem przekształcenia
 prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31
 grudnia 2012 r.
                    
                   Art. 2.
W przypadku osób, o których mowa w art. 1 ust. 2, z żądaniem przekształcenia
występują wszyscy użytkownicy wieczyści. W razie braku zgody stosuje się
odpowiednio art. 199 Kodeksu cywilnego.
                    
                   Art. 3.
1. Decyzję o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 nieruchomości wydaje:
  1) starosta - w przypadku nieruchomości stanowiących własność Skarbu
  Państwa, w tym również nieruchomości, w stosunku do których prawo
   własności Skarbu Państwa wykonują inne państwowe osoby prawne;
  2) wójt, burmistrz, prezydent miasta, zarząd powiatu albo zarząd województwa
   - odpowiednio w przypadku nieruchomości stanowiących własność jednostek
   samorządu terytorialnego.
2. Prawo użytkowania wieczystego przekształca się w prawo własności
 nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o której mowa w ust. 1, stała się
 ostateczna. Decyzja ta stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
3. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 nie narusza praw osób trzecich.
                    
                   Art. 4.
1. Osoba, na rzecz której zostało przekształcone prawo użytkowania wieczystego
 w prawo własności nieruchomości, jest obowiązana do uiszczenia
 dotychczasowemu właścicielowi opłaty z tytułu tego przekształcenia, z
 zastrzeżeniem art. 5.
2. W decyzji, o której mowa w art. 3 ust. 1, właściwy organ ustala opłatę z
 tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Do
 ustalenia tej opłaty stosuje się odpowiednio przepisy art. 67 ust. 1, art. 68
 ust. 1, art. 69 oraz art. 70 ust. 2-4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
 gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz.
 2782).
3. Jeżeli przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
 dotyczy nieruchomości rolnej, organ właściwy do wydania decyzji może udzielić
 bonifikaty od opłaty, o której mowa w ust. 1, w odniesieniu do nieruchomości
 stanowiących własność:
  1) Skarbu Państwa - za zgodą wojewody;
  2) jednostek samorządu terytorialnego - za zgodą właściwej rady lub sejmiku.
4. Do wpływów osiąganych z opłat z tytułu przekształcenia stosuje się
 odpowiednio przepis art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o
 gospodarce nieruchomościami.
5. Organ, o którym mowa w art. 3 ust. 1, żąda zwrotu kwoty równej udzielonej
 bonifikacie po jej waloryzacji, jeżeli osoba, na rzecz której zostało
 przekształcone prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
 przed upływem 5 lat, licząc od dnia przekształcenia, zbyła lub wykorzystała
 nieruchomość na inne cele niż cele, które stanowiły podstawę udzielenia
 bonifikaty. Nie dotyczy to zbycia na rzecz osoby bliskiej w rozumieniu art. 4
 pkt 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
 spółdzielni mieszkaniowej w przypadku ustanowienia odrębnej własności na
 rzecz członków oraz właścicieli lokali, którym przekształcono udział w prawie
 użytkowania wieczystego w prawo własności. W szczególnie uzasadnionych
 przypadkach, organ może odstąpić od żądania zwrotu bonifikaty, za zgodą
 odpowiednio wojewody, rady lub sejmiku.
 6. Waloryzacji, o której mowa w ust. 5, dokonuje się według zasad określonych
 w art. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
                    
                   Art. 5.
Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości
następuje nieodpłatnie na rzecz użytkowników wieczystych lub ich następców
prawnych:
  1) którym oddano nieruchomość w użytkowanie wieczyste w zamian za
   wywłaszczenie lub przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz Skarbu
   Państwa na podstawie innych tytułów, przed dniem 5 grudnia 1990 r.;
  2) które uzyskały użytkowanie wieczyste na podstawie art. 7 dekretu z dnia
   26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.
   st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279).
                    
                   Art. 6.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2004 r. Nr 208, poz. 2128 i Nr 281, poz. 2772)
w art. 17b:
1) w ust. 1 po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:
 “2a) na cele mieszkaniowe, na realizację urządzeń infrastruktury technicznej
   oraz innych celów publicznych 1%,”;
2) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
 “4a. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa,
   uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241
   Kodeksu cywilnego nie stosuje się.”.
                    
                   Art. 7.
W ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z
2004 r. Nr 261, poz. 2603 i Nr 281, poz. 2782) w art. 32 ust. 2 otrzymuje
brzmienie:
 “2. Z dniem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości wygasa, z mocy prawa,
   uprzednio ustanowione prawo użytkowania wieczystego. Przepisu art. 241
   Kodeksu cywilnego nie stosuje się.”.
                    
                   Art. 8.
Do spraw wszczętych na podstawie ustaw, o których mowa w art. 9, i
niezakończonych decyzją ostateczną, stosuje się przepisy niniejszej ustawy.
                    
                   Art. 9.
Tracą moc:
  1) ustawa z dnia 4 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania
   wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności (Dz. U. z
   2001 r. Nr 120, poz. 1299 oraz z 2002 r. Nr 113, poz. 984);
  2) ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych
   prawa własności nieruchomości (Dz. U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113,
   poz. 984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24 i Nr 64, poz. 592).
                    
                  Art. 10.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

_______________________________
[1]  Niniejszą ustawą zmienia się następujące ustawy: ustawę z dnia 19
 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, ustawę z dnia
 4  września  1997  r.  o przekształceniu prawa użytkowania  wieczystego
 przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz ustawę z dnia 26 lipca
 2001  r.  o  nabywaniu przez użytkowników wieczystych  prawa  własności
 nieruchomości.