..............................        .....................................

                                                                         nazwa miejscowości        data zredagowania skargi

 

                                                                 Trybunał Konstytucyjny

                                                                 ul. Szucha 12A

                                                                                 03 – 649 Warszawa

 

                                                                 Skarżący:

                                                                ..........................................................

                                                                 nazwisko i imię skarżącego

                                                                      

                                                                                 ..........................................................................

                                                                                 adres

                                                                                 ..........................................................................

                                                                                 ..........................................................................

                                                                                 tel.

                                                                 

                                                                   S K A R G A

 

           Na podstawie art. 79 oraz art. 188 pkt 5 Konstytucji RP wnoszę skargę o stwierdzenie niezgodności przepisów art. 8 oraz art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z art. 2, art. 20, art. 32 ust. 1, oraz art. 64 Konstytucji RP. W związku z tymi przepisami ..........................................................................................................................

                                                podać nazwę organu administracji publicznej lub sądu

postanowił nie uwłaszczyć mnie nieruchomością gruntową położoną w ...................................

nr działki ............................, która jest przedmiotem użytkowania wieczystego nabytego przed 27 maja 1990 roku i wobec której zostało przeze mnie nabyte prawo własności uzyskane z mocy samego prawa na podstawie przepisów art. 1 ust.1 ustawy z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. z 2001 r, Nr 113, poz. 1209 z późn. zm.)

 

UZASADNIENIE

 

           Prawo użytkowania wieczystego przedmiotowej działki zostało nabyte przeze mnie przed 27 maja 1990 r. tj. przed wejściem w życie przepisów wprowadzających ustawy o gospodarce gminnej, na mocy których m.in. moja działka, której właścicielem był Skarb Państwa, stała się własnością jednostki samorządu terytorialnego. Nadmieniam, iż przy istniejącym wówczas w Polsce systemie prawnym nie miałem możliwości dokonania wyboru pomiędzy nabyciem prawa użytkowania wieczystego działki a prawem własności tej nieruchomości. Można było wówczas nabyć tylko prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej. Na podstawie art. 1 ust. 1 z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości (Dz. U. z 2001 r, Nr 113, poz. 1209 z późn. zm. ), zmienionego artykułem 15 ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2003 r., Nr 64, poz. 592) z mocy samego prawa w dniu 16 lipca 2003 (tj. w dniu wejścia tej ostatniej w życie) uzyskałem prawo własności nieruchomości gruntowej, do której przedtem miałem prawo użytkowania wieczystego. Ściślej jednak rzecz biorąc prawo własności zostało przeze mnie nabyte w sensie konstytutywnym i miało jeszcze zostać potwierdzone decyzją deklaratywną organu administracji publicznej. Stosownie do rozporządzenia ministra Skarbu Państwa z dnia 25 listopada 2003 r. w sprawie szczegółowego trybu wydawania decyzji o nabyciu przez użytkowników wieczystych lub współużytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne (Dz. U. z 2003 r. Nr 205, poz. 1991) właściwy miejscowo organ administracji publicznej zobowiązany był: sporządzić wykaz nieruchomości będących przedmiotem uwłaszczenia, zawiadomić osoby zainteresowane o wszczęciu postępowania uwłaszczeniowego, wydać decyzję o nabyciu prawa własności nieruchomości. Niektóre organy administracji publicznej wykonały decyzję deklaratywną o uwłaszczeniu osób fizycznych, które na mocy tego prawa uzyskały uwłaszczenie, a niektóre organy nie wykonały tej decyzji tłumacząc się rozbieżnościami interpretacyjnymi w rozumieniu przepisów ustawy. Wejście w życie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości skutkuje tym, iż traci moc ustawa z dnia 26 lipca 2001 r. na podstawie, której z mocy samego prawa nabyłem własność nieruchomości gruntowej będącej dotychczas przedmiotem mojego użytkowania wieczystego, o czym rozstrzyga art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. Z kolei art. 8 tej ustawy rozstrzyga, iż sprawa mojego przekształcenia własnościowego, ma być rozstrzygana w oparciu o zupełnie inne przepisy niekorzystne dla mnie. Przepisy art. 8 i art. 9 pkt 2 naruszają ewidentnie zasadę demokratycznego państwa prawa i zasadę sprawiedliwości społecznej wyrażone w art. 2 Konstytucji. Ustawodawca uchylając moc całej ustawy po dopiero dwóch latach jej funkcjonowania podważył zaufanie do demokratycznych stosunków w państwie i stanowionego w nim prawa. Obywatel miał prawo oczekiwać, iż prawodawca ujednoznaczni poprzez nowelizację przepisy uwłaszczeniowe, a nie że w sposób niezgodny z zasadą sprawiedliwości społecznej pozbawi mnie nabytego prawa, pogwałcając ponadto zasadę lex retro non agit narzucając stosowanie zasad przekształcenia odpłatnego osobom, które wcześniej nabyły własność na zasadzie bezpłatnej. Pogwałcona została przez to również zasada ochrony własności prywatnej jako podstawy gospodarki rynkowej stanowiąca bazę ustroju gospodarczego RP - wyrażona w art. 20 Konstytucji oraz prawo do własności nabytej wyrażone w art. 64 ust. 1 Konstytucji.

           Art. 8 i 9 pkt 2 naruszają również zasadę równości wobec prawa oraz prawo do jednakowego traktowania osób upoważnionych do uwłaszczenia przez władze publiczne, co wyraża art. 32 ust 1 Konstytucji. Wobec tej samej kategorii obywateli, którzy nabyli prawo użytkowania wieczystego przed 27 maja 1990 roku - nie zastosowano tej samej miary prawnej co do nabycia własności nieruchomości: jedni nabyli prawo własności nieodpłatnie, a od innych żąda się odpłatnego przekształcenia własnościowego uchylając ustawę z dnia 26 lipca 2001 r.

 

 

                                                                                             ......................................................

                                                                                                       podpis osoby skarżącej