Dz.U. z 2003 r. Nr 64, poz. 592
                                        
                                        
                    
                    
                  U S T A W A
              z dnia 11 kwietnia 2003 r.
                    
            o kształtowaniu ustroju rolnego[1]
                    
                    
                   Art. 1.
Ustawa określa zasady kształtowania ustroju rolnego państwa przez:
  1) poprawę struktury obszarowej gospodarstw rolnych;
  2) przeciwdziałanie nadmiernej koncentracji nieruchomości rolnych;
  3) zapewnienie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych
   przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach.

                   Art. 2.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
  1) nieruchomości rolnej - należy przez to rozumieć nieruchomość rolną w
   rozumieniu Kodeksu cywilnego, z wyłączeniem nieruchomości położonych na
   obszarach przeznaczonych w planach zagospodarowania przestrzennego na cele
   inne niż rolne;
  2) gospodarstwie rolnym - należy przez to rozumieć gospodarstwo rolne w
   rozumieniu Kodeksu cywilnego o obszarze nie mniejszym niż 1 ha użytków
   rolnych;
  3) prowadzeniu działalności rolniczej - należy przez to rozumieć prowadzenie
   działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie produkcji roślinnej lub
   zwierzęcej, w tym produkcji ogrodniczej, sadowniczej i rybnej;
  4) Agencji - należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych;
  5) użytkach rolnych - należy przez to rozumieć grunty orne, sady, łąki
   trwałe, pastwiska trwałe, grunty rolne zabudowane, grunty pod stawami i
   grunty pod rowami.

                   Art. 3.
1. W przypadku sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę fizyczną lub osobę
 prawną inną niż Agencja, prawo pierwokupu przysługuje z mocy ustawy jej
 dzierżawcy, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:
  1) umowa dzierżawy została zawarta w formie pisemnej i ma datę pewną oraz
   była wykonywana co najmniej 3 lata licząc od tej daty;
  2) nabywana nieruchomość wchodzi w skład gospodarstwa rodzinnego dzierżawcy
   lub jest dzierżawiona przez spółdzielnie produkcji rolnej.
2. O treści umowy sprzedaży nieruchomości rolnej przez osobę, o której mowa w
 ust. 1, zawiadamia się dzierżawcę tej nieruchomości, jeżeli umowa dzierżawy
 trwała co najmniej 3 lata od dnia jej zawarcia.
3. Jeżeli dzierżawcy przysługuje prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 1,
 zawiadomienie, o którym mowa w ust. 2, wywołuje skutki określone w przepisach
 Kodeksu cywilnego dotyczących prawa pierwokupu.
4. W przypadku braku uprawnionego do pierwokupu, o którym mowa w ust. 1, albo
 niewykonania przez niego tego prawa, prawo pierwokupu przysługuje z mocy
 ustawy Agencji, działającej na rzecz Skarbu Państwa.
5. Przepisów ust. 1-4 nie stosuje się, jeżeli nabywcą nieruchomości rolnej
 jest:
  1) spółdzielnia produkcji rolnej - w przypadku sprzedaży przez jej członka
   nieruchomości rolnej stanowiącej wkład gruntowy w tej spółdzielni;
  2) osoba bliska zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.
6. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej ma na celu uzyskanie
 prawa do renty strukturalnej, prawo pierwokupu przysługuje, gdy w wyniku
 wykonania tego prawa zostanie spełniony warunek, o którym mowa w art. 6 ust.
 2 ustawy z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie
 (Dz.U. Nr 52, poz. 539).
7. Prawo pierwokupu, o którym mowa w ust. 4, nie przysługuje, jeżeli w wyniku
 nabycia nieruchomości rolnej następuje powiększenie gospodarstwa rodzinnego,
 jednak do powierzchni nie większej niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2, a
 nabywana nieruchomość rolna położona jest w gminie, w której ma miejsce
 zamieszkania nabywca lub w gminie sąsiedniej.
8. Jeżeli cena sprzedawanej nieruchomości rażąco odbiega od jej wartości
 rynkowej, wykonujący prawo pierwokupu może, w terminie 14 dni od dnia
 złożenia oświadczenia o wykonaniu prawa pierwokupu, wystąpić do sądu o
 ustalenie ceny tej nieruchomości.
9. Sąd ustala cenę nieruchomości, o której mowa w ust. 8, przy zastosowaniu
 sposobów jej ustalania przewidzianych w przepisach o gospodarce
 nieruchomościami.
                    
                   Art. 4.
1. Jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku
 zawarcia umowy innej niż umowa sprzedaży, Agencja, działająca na rzecz Skarbu
 Państwa, może złożyć oświadczenie o nabyciu tej nieruchomości za zapłatą
 równowartości pieniężnej.
2. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, nie wynika z treści
 umowy, równowartość tę Agencja określa przy zastosowaniu sposobów ustalania
 wartości nieruchomości przewidzianych w przepisach o gospodarce
 nieruchomościami.
3. Jeżeli równowartość pieniężna, o której mowa w ust. 1, wynikająca z treści
 umowy rażąco odbiega od wartości rynkowej nieruchomości rolnej, stosuje się
 odpowiednio art. 3 ust. 8 i 9.
4. Uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje:
  1) jeżeli w wyniku przeniesienia własności nieruchomości rolnej następuje
   powiększenie gospodarstwa rodzinnego, jednak do powierzchni nie większej
   niż określona w art. 5 ust. 1 pkt 2;
  2) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje na rzecz:
   a) spółdzielni produkcji rolnej - w przypadku nieruchomości rolnej
    stanowiącej wkład gruntowy członka tej spółdzielni,
   b) osoby bliskiej zbywcy w rozumieniu przepisów o gospodarce
    nieruchomościami;
  3) jeżeli przeniesienie własności nieruchomości rolnej następuje w wyniku
   umowy z następcą, o której mowa w art. 84 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r.
   o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, Nr
   106, poz. 668, Nr 117, poz. 756, z 1999 r. Nr 60, poz. 636, z 2000 r. Nr
   45, poz. 531, z 2001 r. Nr 73, poz. 764, z 2002 r. Nr 113, poz. 984 oraz z
   2003 r. Nr 45, poz. 391).
5. Do wykonywania uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio
 przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące prawa pierwokupu.
   
                   Art. 5.
1. Za gospodarstwo rodzinne uważa się gospodarstwo rolne:
  1) prowadzone przez rolnika indywidualnego, oraz
  2) w którym łączna powierzchnia użytków rolnych jest nie większa niż 300 ha.
2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
 będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię nieruchomości
 rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności takich nieruchomości, a w
 przypadku współwłasności łącznej uwzględnia się łączną powierzchnię
 nieruchomości rolnych stanowiących przedmiot współwłasności.
3. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio do ustalania powierzchni użytków
 rolnych będących przedmiotem współposiadania na podstawie umowy dzierżawy.
                    
                   Art. 6.
1. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną, będącą właścicielem lub
 dzierżawcą nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni użytków rolnych
 nieprzekraczającej 300 ha, prowadzącą osobiście gospodarstwo rolne,
 posiadającą kwalifikacje rolnicze, zamieszkałą w gminie, na obszarze której
 położona jest jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład tego
 gospodarstwa.
2. Uważa się, że osoba fizyczna osobiście prowadzi gospodarstwo rolne, jeżeli
 podejmuje wszelkie decyzje dotyczące prowadzenia działalności rolniczej w tym
 gospodarstwie.
3. Uważa się, że osoba fizyczna posiada kwalifikacje rolnicze, jeżeli:
  1) uzyskała wykształcenie rolnicze co najmniej zasadnicze lub wykształcenie
   średnie lub wyższe, lub
  2) osobiście prowadziła gospodarstwo rolne lub pracowała w gospodarstwie
   rolnym przez okres co najmniej 5 lat.
4. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o których mowa w ust. 1, stosuje
 się odpowiednio przepisy art. 5 ust. 2 i 3.

                    
                   Art. 7.
1. Dowodem potwierdzającym osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego jest
 oświadczenie prowadzącego to gospodarstwo, poświadczone przez wójta
 (burmistrza, prezydenta miasta).
2. Dowodem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji rolniczych jest:
  1) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 1 - świadectwo lub dyplom
   ukończenia szkoły z uzyskanym tytułem zawodowym albo dyplom uzyskania
   tytułu zawodowego lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe;
  2) w przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 3 pkt 2 - oświadczenie
   poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub świadectwo
   pracy.
3. Jako dowód, o którym mowa w ust. 2, dopuszcza się również odpowiednie
 dokumenty wydane przez właściwe organy lub instytucje państw członkowskich
 Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
4. Dowodem potwierdzającym zamieszkanie jest dokument określający zameldowanie
 na pobyt stały w rozumieniu przepisów o ewidencji ludności i dowodach
 osobistych.
5. Dowodem potwierdzającym spełnienie warunku określonego:
  1) w art. 5 ust. 1 pkt 1 w zakresie dotyczącym powierzchni użytków rolnych
   jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do pierwokupu;
  2) w art. 5 ust. 1 pkt 2 jest oświadczenie nabywcy albo uprawnionego do
   pierwokupu, poświadczone przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta).
6. Przy zawieraniu umowy, w wyniku której następuje przeniesienie własności
 nieruchomości rolnej, nabywca jest obowiązany do przedłożenia dowodów, o
 których mowa w ust. 1-5, albo złożenie oświadczenia, że nie spełnia warunków
 określonych w art. 5 i 6. W oświadczeniu tym należy podać łączną powierzchnię
 i miejsce położenia nieruchomości rolnych, których nabywca jest właścicielem
 lub dzierżawcą.
7. Dowody, o których mowa w ust. 1-5, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust.
 6, stanowią załączniki do umowy, w wyniku której następuje przeniesienie
 własności nieruchomości rolnej.
                    
                   Art. 8.
1. Nieruchomości rolne nabyte na podstawie art. 3 ust. 4 i art. 4 wchodzą w
 skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.
2. Nieruchomość, o której mowa w ust. 1, znajdująca się w dniu wejścia w skład
 Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa we władaniu innych osób na podstawie
 umów, pozostaje nadal we władaniu tych osób na dotychczasowych warunkach, do
 chwili zawarcia z Agencją nowych umów.
3. Jeżeli nowe umowy nie zostaną zawarte w terminie roku od dnia wejścia
 nieruchomości w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, dotychczasowe
 umowy wygasają.
                    
                   Art. 9.
1. Czynność prawna dokonana niezgodnie z przepisami ustawy lub bez
 zawiadomienia uprawnionego do prawa pierwokupu lub bez zawiadomienia Agencji,
 w przypadku określonym w art. 4 ust. 1, jest nieważna.
2. Z powództwem o stwierdzenie nieważności czynności prawnej z przyczyn, o
 których mowa w ust. 1, oprócz osób mających w tym interes prawny może
 wystąpić Agencja.
                    
                  Art. 10.
W ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16, poz. 93, z
późn. zm.)[2] wprowadza się następujące zmiany:
1) w art. 695 uchyla się § 2;
2) po art. 1070 dodaje się art. 10701 w brzmieniu:
  “Art. 10701. W razie zbycia udziału w spadku obejmującym gospodarstwo rolne
   stosuje się odpowiednio art. 166 oraz art. 3 i 4 ustawy z dnia 11 kwietnia
   2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz.U. Nr ..., poz. ...).”.

                  Art. 11.
W ustawie z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (Dz.U. z 1989 r.
Nr 58, poz. 349, z 1990 r. Nr 34, poz. 198, z 1994 r. Nr 127, poz. 627, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, z 2001 r. Nr 81, poz. 875 oraz z
2002 r. Nr 25, poz. 253) wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
 “1. Postępowanie scaleniowe lub wymienne przeprowadza na koszt Skarbu
   Państwa, z zastrzeżeniem art. 4 ust. 2, starosta, jako zadanie z zakresu
   administracji rządowej. Organem wyższego stopnia w rozumieniu Kodeksu
   postępowania administracyjnego w stosunku do starosty w sprawach z tego
   zakresu jest wojewoda.”;
2) w art. 4 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:
 “1) grunty Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, których powierzchnia
   przekracza 10% projektowanego obszaru scalenia i nie mogą być racjonalnie
   zagospodarowane bez scalenia,”;
3) w art. 5:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   “1. Jeżeli do racjonalnego ukształtowania gruntów wchodzących w skład
    gospodarstw rolnych zachodzi potrzeba zmiany ich położenia w drodze
    wzajemnej wymiany, wymiana taka może być dokonana na zgodny wniosek
    właścicieli tych gruntów, a w przypadku gruntów Zasobu Własności Rolnej
    Skarbu Państwa - za zgodą Agencji. Wymianą mogą być objęte również
    grunty z zabudowaniami.”,
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   “3. W przypadku wymiany gruntów z zabudowaniami wartość budynków określa
    się według wyceny dokonanej przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach
    określonych w przepisach o gospodarce nieruchomościami, chyba że strony
    uzgodnią inne zasady rozliczeń.”;
4) w art. 8:
  a) ust. 5-7 otrzymują brzmienie:
   “5. Dopłaty uczestnikom scalenia są wypłacane ze środków powiatu
    jednorazowo, w terminie dwóch miesięcy po zakończeniu scalenia.
   6. Uczestnik scalenia zobowiązany do dopłaty uiszcza ją w terminie dwóch
    miesięcy po zakończeniu scalenia, na rachunek powiatu.
   7. Dopłaty między uczestnikami wymiany są regulowane bezpośrednio między
    nimi.”,
  b) dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu:
   “8. Na wniosek uczestników postępowania scaleniowego grunty Zasobu
    Własności Rolnej Skarbu Państwa objęte postępowaniem mogą, za zgodą
    Agencji, zostać w całości lub w części rozdysponowane za dopłaty na
    rzecz uczestników postępowania.
   9. Do należności Agencji z tytułu dopłat stosuje się przepisy o
    gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa dotyczące
    sprzedaży nieruchomości rolnych.”;
5) w art. 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 “3. W przypadku niedokonania wyboru rady uczestników scalenia w terminie
   określonym przez starostę funkcję tej rady sprawuje powołany
   postanowieniem tego organu zespół, w skład którego wchodzi rada sołecka,
   sołtys oraz przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz
   przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników; w przypadku gdy
   postępowaniem scaleniowym objęto grunty więcej niż jednej wsi, w skład
   zespołu wchodzą sołtysi tych wsi, przedstawiciele rad sołeckich po jednym
   z każdej wsi, przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia oraz
   przedstawiciel społeczno-zawodowych organizacji rolników.”;
6) w art. 10 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
   “3) przedstawiciel Agencji będącej uczestnikiem scalenia,”;
7) w art. 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
 “3. Wartość szacunkową lasów oraz sadów, ogrodów, chmielników i innych upraw
   specjalnych stanowi wartość szacunkowa gruntów, obliczona na podstawie
   szacunku wykonanego w sposób określony w ust. 1 lub 2, oraz wartość
   drzewostanów, drzew i krzewów, a także innych części składowych gruntów,
   ustalona przez rzeczoznawcę majątkowego na zasadach określonych w
   przepisach o gospodarce nieruchomościami.”;
8) w art. 17 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:
 “1. Grunty niezbędne na cele miejscowej użyteczności publicznej, pod ulice i
   drogi publiczne oraz pod wykonane i utrzymywane na koszt Skarbu Państwa
   albo przewidziane do takiego wykonania i utrzymywania urządzenia
   melioracji wodnych można za zgodą Agencji wydzielać z gruntów Zasobu
   Własności Rolnej Skarbu Państwa, uwzględniając uzasadnione interesy osób
   korzystających z tych gruntów.
  2. Jeżeli na terenie objętym scaleniem nie ma gruntów Zasobu Własności
   Rolnej Skarbu Państwa, grunty na cele miejscowej użyteczności publicznej
   oraz pod ulice i drogi wydziela się z gruntów uczestników scalenia, a
   każdemu z nich zmniejsza się przysługujący mu obszar gruntów o część,
   której wartość szacunkowa odpowiada stosunkowi wartości szacunkowej
   gruntów przeznaczonych na wymienione cele do wartości wszystkich scalanych
   gruntów.”;
9) w art. 34 w pkt 6 kropkę na końcu zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt
 7 w brzmieniu:
   “7) Agencji - rozumie się przez to Agencję Nieruchomości Rolnych.”.
                    
                  Art. 12.
W ustawie z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
rolnymi Skarbu Państwa (Dz.U. z 2001 r. Nr 57, poz. 603, Nr 115, poz. 1229, Nr
122, poz. 1323, Nr 154, poz. 1793 i 1800, z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz.
676 i Nr 155, poz. 1287 oraz z 2003 r. Nr 6, poz. 64 i Nr 49, poz. 408)
wprowadza się następujące zmiany:
1) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:
   “Agencja Nieruchomości Rolnych”;
2) w art. 3:
  a) w ust. 1 wyrazy “Własności Rolnej Skarbu Państwa” zastępuje się wyrazami
   “Nieruchomości Rolnych”,
  b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   “2. Nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw Skarbu Państwa,
    a w zakresie określonym w art. 6 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz pkt 7-9 oraz w
    zakresie zadań określonych w przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego
    - nadzór nad Agencją sprawuje minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”;
3) art. 6 otrzymuje brzmienie:
  “Art. 6. 1. Agencja realizuje zadania wynikające z polityki państwa, w
      szczególności w zakresie:
      1) tworzenia oraz poprawy struktury obszarowej gospodarstw
       rodzinnych,
      2) tworzenia warunków sprzyjających racjonalnemu wykorzystaniu
       potencjału produkcyjnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,
      3) restrukturyzacji oraz prywatyzacji mienia Skarbu Państwa
       użytkowanego na cele rolnicze,
      4) obrotu nieruchomościami i innymi składnikami majątku Skarbu
       Państwa użytkowanymi na cele rolne,
      5) administrowania zasobami majątkowymi Skarbu Państwa
       przeznaczonymi na cele rolne,
      6) zabezpieczenia majątku Skarbu Państwa,
      7) inicjowania prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa
       oraz popierania organizowania na gruntach Skarbu Państwa prywatnych
       gospodarstw rolnych,
      8) tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją państwowej
       gospodarki rolnej,
      9) wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym
       pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i
       członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
       a w szczególności przez przyznawanie stypendiów dzieciom byłych
       pracowników, uczącym się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz
       kształcącym się w szkołach wyższych.
     2. Oprócz zadań, o których mowa w ust. 1, Agencja realizuje również
      inne zadania określone odrębnymi przepisami, a w szczególności
      przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.”;
4) w art. 7:
  a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
   “2. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z ministrem
    właściwym do spraw rozwoju wsi, w drodze rozporządzenia, nadaje Agencji
    statut, biorąc pod uwagę zakres jej zadań.”,
  b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   “2a. Statut, o którym mowa w ust. 2, określa:
     1) organizację wewnętrzną Agencji,
     2) tryb działania Rady Nadzorczej,
     3) zasady udzielania pełnomocnictw,
     4) system kontroli wewnętrznej i audytu wewnętrznego,
     5) sposób postępowania z mieniem niezagospodarowanym.”;
5) w art. 10 uchyla się ust. 13;
6) w art. 20 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 “4. Środki finansowe z gospodarowania mieniem Zasobu przeznacza się na
   finansowanie obciążających mienie Zasobu zadań określonych w ustawie w tym
   na obsługę zobowiązań Agencji określonych w art. 20a ust. 1 i 4, a także
   zadań określonych przepisami o kształtowaniu ustroju rolnego.”;
 7) w art. 20c w ust. 1 w pkt 2 dodaje się lit. d w brzmieniu:
  “d) koszty wykonywania przez Agencję uprawnień określonych w przepisach o
   kształtowaniu ustroju rolnego,”;
8) w art. 23 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
 “3. Poręczenia i gwarancje, o których mowa w ust. 2, mogą być udzielane do
   80% kwoty kredytu z przeznaczeniem na nabycie nieruchomości rolnej, która
   wejdzie w skład gospodarstwa rodzinnego, pod warunkiem, że wierzytelność
   Agencji zostanie zabezpieczona hipoteką na nabywanej nieruchomości,
   wpisaną w księdze wieczystej na pierwszym miejscu, oraz dodatkowo w inny
   sposób zaakceptowany przez Agencję.”;
9) w art. 26a:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   “1. Nie pobiera się podatku od czynności cywilnoprawnych i opłaty
    skarbowej w sprawach dotyczących Zasobu oraz nieruchomości nabywanych
    przez Agencję na własność Skarbu Państwa.”,
  b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
   “3. Agencja nie ma obowiązku uiszczania opłat w sprawach cywilnych
    dotyczących mienia stanowiącego Zasób oraz w sprawach, o których mowa w
    przepisach o kształtowaniu ustroju rolnego.”;
10) po art. 28 dodaje się art. 28a w brzmieniu:
   “Art. 28a. 1. Sprzedaż nieruchomości rolnej przez Agencję może nastąpić,
       jeżeli w wyniku tej sprzedaży łączna powierzchnia użytków rolnych
       będących własnością nabywcy nie przekroczy 500 ha.
     2. Przy ustalaniu powierzchni użytków rolnych, o której mowa w ust. 1,
      będących przedmiotem współwłasności uwzględnia się powierzchnię
      nieruchomości rolnych odpowiadających udziałowi we współwłasności
      takich nieruchomości, a w przypadku współwłasności łącznej
      uwzględnia się łączną powierzchnię nieruchomości rolnych
      stanowiących przedmiot współwłasności.
     3. Powierzchnię użytków rolnych, o której mowa w ust. 1 i 2, ustala
      się na podstawie oświadczenia złożonego przez nabywcę nieruchomości
      rolnej.”;
11) w art. 29:
  a) ust. 3b otrzymuje brzmienie:
   “3b. Agencja może zastrzec, że w przetargu mogą uczestniczyć wyłącznie:
   1) osoby fizyczne spełniające warunki określone w przepisach o
    kształtowaniu ustroju rolnego zamierzające utworzyć lub powiększyć
    gospodarstwo rodzinne w rozumieniu tych przepisów, które są:
     a) rolnikami posiadającymi gospodarstwo rolne w gminie, na obszarze
      której położona jest nieruchomość wystawiana do przetargu, oraz
      zamierzającymi powiększyć to gospodarstwo, lub
     b) pracownikami zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki
      rolnej zamierzającymi utworzyć gospodarstwo, lub
     c) rolnikami, którzy po dniu 31 grudnia 1991 r. sprzedali Skarbowi
      Państwa nieruchomości niezbędne na cele publiczne, lub
     d) członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych postawionych w stan
      likwidacji lub upadłości,
   2) osoby spełniające warunki do objęcia programem osadnictwa rolniczego;
   3) repatrianci w rozumieniu przepisów o obywatelstwie polskim przybyli do
    Rzeczypospolitej Polskiej nie wcześniej niż 6 lat przed dniem przetargu;
   4) spółki utworzone przez pracowników zlikwidowanych państwowych
    przedsiębiorstw gospodarki rolnej.”,
  b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
   “5. Agencji przysługuje prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa
    w okresie 5 lat, licząc od dnia jej nabycia od Agencji, z ujawnieniem
    tego prawa w księdze wieczystej.”;
12) w art. 31:
  a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
   “1. Jeżeli nabywca przed zawarciem umowy sprzedaży wpłaci co najmniej 20%
    ceny, Agencja może rozłożyć spłatę pozostałej należności na roczne lub
    półroczne raty, na okres nie dłuższy niż 15 lat.”,
  b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:
   “1a. Przy rozłożeniu spłaty należności na raty Agencja stosuje
    oprocentowanie, chyba że należność została ustalona w umowie według
    innego miernika wartości niż pieniądz.”,
  c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
   “2a. Jeżeli nabywca nieruchomości zbędzie pod jakimkolwiek tytułem prawnym
    tę nieruchomość lub jej część albo udziały w jej współwłasności przed
    zapłaceniem całej należności z tytułu sprzedaży, Agencja może zażądać
    zapłaty całej niespłaconej należności w wyznaczonym przez siebie
    terminie.”.
   
                   Art. 13
W ustawie z dnia 29 grudnia 1993 r. o utworzeniu Agencji Restrukturyzacji i
Modernizacji Rolnictwa. (Dz. U. Z 1994 r. Nr 1, poz. 2, Nr 80, poz. 369 i Nr 98,
poz. 473, z 1997 r. Nr 41, poz. 255, Nr 79, poz. 484 i Nr 141, poz. 943, z 1998
r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 48, poz. 547, Nr 48, poz. 550 i Nr 88, poz.
983, z 2001 r. Nr 3, poz. 19, Nr 29, poz. 320, Nr 38, poz. 452, Nr 125, poz.
1363 i Nr 129, poz. 1438, z 2002 r. Nr 112, poz. 976 i Nr 143, poz. 1197) w art.
3 wprowadza się następujące zmiany:
1) w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
 “3) poprawy struktury agrarnej, w tym zwłaszcza tworzenia i powiększania
   gospodarstw rodzinnych w rozumieniu przepisów o kształtowaniu ustroju
   rolnego,”;
2) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
 “2a. Agencja realizuje zadanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, w zakresie
   dotyczącym tworzenia i powiększania gospodarstw rodzinnych, w
   szczególności poprzez dopłatę do oprocentowania kredytów bankowych na
   zakup nieruchomości rolnych, które utworzą gospodarstwo rodzinne albo
   wejdą w skład takiego gospodarstwa, z tym że kwota kredytu nie może
   przekraczać 90% wartości zakupywanej nieruchomości, a okres spłaty kredytu
   nie może przekraczać 20 lat.”.
 
                    
                  Art. 14.
W ustawie z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz.U. z
1999 r. Nr 82, poz. 928, z późn. zm.)[3] wprowadza się następujące zmiany:
1) art. 23 otrzymuje brzmienie:
    “Art. 23. 1. Dział rozwój wsi obejmuje sprawy:
      1) kształtowania ustroju rolnego państwa,
      2) ochrony gruntów przeznaczonych na cele rolne,
      3) scalania i wymiany gruntów, gleboznawczej klasyfikacji gruntów
       oraz podziału i rozgraniczenia nieruchomości na obszarze wsi,
      4) infrastruktury wsi, w szczególności:
       a) melioracji, w zakresie spraw nieobjętych działem gospodarka
        wodna, zaopatrzenia wsi i rolnictwa w wodę oraz oczyszczania
        ścieków i gospodarki odpadami,
       b) elektryfikacji i gazyfikacji w zakresie spraw nieobjętych
        działem gospodarka oraz telefonizacji wsi w zakresie spraw
        nieobjętych działem łączność,
       c) prac urządzeniowo-rolnych na gruntach Skarbu Państwa,
      5) ubezpieczenia społecznego rolników,
      6) wspierania tworzenia miejsc pracy w związku z restrukturyzacją
       państwowej gospodarki rolnej,
      7) wspierania działań mających na celu udzielanie pomocy byłym
       pracownikom państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej i
       członkom ich rodzin w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych,
      8) rozwoju przedsiębiorczości, w tym w szczególności podnoszenia
       kwalifikacji zawodowych, wspomagania pozarolniczych form aktywności
       zawodowej i gospodarczej mieszkańców wsi.
     2. W zakresie ubezpieczenia społecznego rolników minister właściwy do
      spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem właściwym do spraw
      zabezpieczenia społecznego.
     3. Minister właściwy do spraw rozwoju wsi sprawuje nadzór nad
      działalnością Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
      Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a w zakresie spraw
      wymienionych w ust. 1 pkt 1 i 4 lit. c oraz pkt 6-8 - nad
      działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych.
     4. W zakresie nadzoru nad działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych
      minister właściwy do spraw rozwoju wsi współdziała z ministrem
      właściwym do spraw Skarbu Państwa.”;
2) w art. 25 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
 “4. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa sprawuje nadzór nad
   działalnością Agencji Nieruchomości Rolnych - z uwzględnieniem przepisów
   art. 23 ust. 3 i 4.”.
                    
                  Art. 15.
W ustawie z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez użytkowników wieczystych
prawa własności nieruchomości (Dz.U. Nr 113, poz. 1209, z 2002 r. Nr 113, poz.
984 oraz z 2003 r. Nr 3, poz. 24) art. 1 otrzymuje brzmienie:
   “Art. 1. 1. Osoby fizyczne będące w dniu 26 maja 1990 r. oraz w dniu
       wejścia w życie ustawy użytkownikami wieczystymi lub
       współużytkownikami wieczystymi nieruchomości zabudowanych na cele
       mieszkaniowe lub stanowiących nieruchomości rolne nabywają z mocy
       prawa własność tych nieruchomości z dniem, w którym decyzja, o
       której mowa w ust. 3, stała się ostateczna.
     2. Prawo własności nieruchomości nabywają także osoby fizyczne będące
      następcami prawnymi osób, o których mowa w ust. 1.
     3. Decyzję o nabyciu prawa własności nieruchomości wydaje starosta - w
      odniesieniu do nieruchomości Skarbu Państwa, lub wójt (burmistrz,
      prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa - w
      odniesieniu do nieruchomości będącej własnością jednostki samorządu
      terytorialnego.
     4. Ostateczna decyzja, o której mowa w ust. 3, stanowi podstawę wpisu
      do księgi wieczystej.
     5. Opłaty sądowe z tytułu założenia i wpisu do księgi wieczystej prawa
      własności nieruchomości nabytych na podstawie decyzji, o której mowa
      w ust. 3, pokrywa Skarb Państwa.
     6. Koszty pomiarów oraz opracowań geodezyjnych i kartograficznych
      związanych z postępowaniem w sprawie wydania decyzji, o której mowa
      w ust. 3, pokrywa Skarb Państwa.
     7. Minister właściwy do spraw Skarbu Państwa w porozumieniu z
      ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, w drodze
      rozporządzenia, określi szczegółowy tryb wydawania decyzji, o
      których mowa w ust. 3.”.
                    
                  Art. 16.
Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 11, i
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się
przepisy dotychczasowe.

                    
                  Art. 17.
Do postępowań wszczętych na podstawie ustawy, o której mowa w art. 15, i
niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się
przepisy w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
                    
                    
                    
                  Art. 18.
1. Ilekroć w dotychczasowych przepisach jest mowa o Agencji Własności Rolnej
 Skarbu Państwa należy przez to rozumieć Agencję Nieruchomości Rolnych.
2. Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy Agencja Nieruchomości Rolnych
 staje się następcą prawnym Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa.
                    
                  Art. 19.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem
art. 7 ust. 3, który wchodzi w życie z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą
Polską członkostwa w Unii Europejskiej.

----------------------------------------------------------------------------------
[1] Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. -
 Kodeks cywilny, ustawę z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów,
 ustawę z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami
 rolnymi  Skarbu Państwa, ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach
 administracji rządowej oraz ustawę z dnia 26 lipca 2001 r. o nabywaniu przez
 użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości.
[2] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 1971 r. Nr 27, poz. 252, z 1976 r.
 Nr 19, poz. 122, z 1982 r. Nr 11, poz. 81, Nr 19, poz. 147 i Nr 30, poz. 210,
 z 1984 r. Nr 45, poz. 242, z 1985 r. Nr 22, poz. 99, z 1989 r. Nr 3, poz. 11,
 z 1990 r. Nr 34, poz. 198, Nr 55, poz. 321 i Nr 79, poz. 464, z 1991 r. Nr
 107, poz. 464 i Nr 115, poz. 496, z 1993 r. Nr 17, poz. 78, z 1994 r. Nr 27,
 poz. 96, Nr 85, poz. 388 i Nr 105, poz. 509, z 1995 r. Nr 83, poz. 417, z 1996
 r. Nr 114, poz. 542, Nr 139, poz. 646 i Nr 149, poz. 703, z 1997 r. Nr 43,
 poz. 272, Nr 115, poz. 741, Nr 117, poz. 751 i Nr 157, poz. 1040, z 1998 r. Nr
 106, poz. 668 i Nr 117, poz. 758, z 1999 r. Nr 52, poz. 532, z 2000 r. Nr 22,
 poz. 271, Nr 74, poz. 855 i 857, Nr 88, poz. 983 i Nr 114, poz. 1191,
 z 2001 r. Nr 11, poz. 91, Nr 71, poz. 733, Nr 130, poz. 1450 i Nr 145, poz.
 1638, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1176 oraz z 2003 r. Nr 49, poz.
 408.
[3] Zmiany ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 43,
 poz. 489, Nr 48, poz. 550, Nr 62, poz. 718, Nr 70, poz. 816, Nr 73, poz. 852,
 Nr 109, poz. 1158 i Nr 122, poz. 1314 i 1321, z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 5,
 poz. 43 i 44, Nr 42, poz. 475, Nr 63, poz. 634, Nr 73, poz. 761, Nr 76, poz.
 811, Nr 87, poz. 954, Nr 102, poz. 1116, Nr 113, poz. 1207, Nr 115, poz. 1229,
 Nr 123, poz. 1353, Nr 125, poz. 1371, Nr 126, poz. 1382, Nr 129, poz. 1441, Nr
 130, poz. 1450 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 41, poz.
 365, Nr 71, poz. 655, Nr 74, poz. 676, Nr 89, poz. 804, Nr 93, poz. 820, Nr
 130, poz. 1112 i Nr 135, poz. 1145 oraz z 2003 r. Nr 52, poz. 450.